ThaiPublica > เกาะกระแส > ปิดงบฯปี’64 เร่งจ่าย 99% “องค์กรอิสระ-ศาล” ล้างท่อหมดเกลี้ยง

ปิดงบฯปี’64 เร่งจ่าย 99% “องค์กรอิสระ-ศาล” ล้างท่อหมดเกลี้ยง

7 ตุลาคม 2021


href=”https://thaipublica.org/wp-content/uploads/2021/10/Thaipublica_ปิดงบฯปี64-02.jpg”>

ปิดงบฯปี’64 กรมบัญชีกลางเร่งรัดการเบิกจ่ายได้ 98.89% เผย “องค์กรอิสระ-ศาล” ล้างท่อหมดเกลี้ยง

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2564 ว่า ในปีงบประมาณ 2564 กรมบัญชีกลางได้เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 มียอดการเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,249,520 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 98.89% ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล แบ่งเป็นงบประจำ 2,652,607 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 98.92% วงเงินงบประจำ และงบลงทุน 596,913 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 98.78% วงเงินงบลงทุน สำหรับผลการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (งบปีก่อน) 202,975 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 99.07%

“สำหรับปีงบประมาณ 2565 ในวาระที่กรมบัญชีกลางครบรอบ 131 ปี กรมบัญชีกลางมีแนวทางพัฒนาการดำเนินงานด้านต่าง ๆให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น โดยจะพิจารณาปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติด้านการเงินการคลังภาครัฐ ให้มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานมากขึ้น เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยให้ความสำคัญกับการดำเนินงานที่รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพ ภายใต้บริบทของความถูกต้องและเป็นธรรม นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นด้านการพัฒนาระบบความปลอดภัยของข้อมูล โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทมากขึ้น รวมทั้งการกำหนดกรอบภารกิจในปัจจุบันให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการ และเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป” อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าว

จากฐานข้อมูลในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ “GFMIS” ณ 30 กันยายน 2564 ซึ่งรวบรวมโดยกรมบัญชีกลาง พบว่าปีนี้มีหน่วยงานในระดับกระทรวงมีอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณสูงสุด 2 อันดับแรก มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 100% (หมดเกลี้ยง) ได้แก่ หน่วยงานของศาลได้รับจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลกับหน่วยงานอิสระของรัฐ อันดับที่ 3 กระทรวงแรงงาน ได้รับการจัดสรรงบฯ 69,787 ล้านบาท เบิกจ่ายไป 69,527 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 99.63% ของวงเงินงบประมาณที่ไดก้รับการจัดสรร อันดับที่ 4 กระทรวงการคลังได้รับการจัดสรรงบฯ 268,786 ล้านบาท เบิกจ่ายไปได้ 266,634 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 99.20 % และอันดับที่ 5 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้รับการจัดสรรงบฯ 22,321 ล้านบาท เบิกจ่าย 21,843 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 97.86 %

ส่วนกระทรวงที่มีอัตราการเบิกจ่ายงบฯต่ำที่สุดในปีนี้ อันดับแรก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้รับจัดสรรงบฯ 6,135 ล้านบาท เบิกจ่ายได้ 4,891 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 79.72% ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร อันดับ 2 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้รับจัดสรรงบฯ 8,304 ล้านบาท เบิกจ่ายได้ 6,762 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 81.43 % ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร อันดับที่ 3 สำนักนายกรัฐมนตรีได้รับจัดสรรงบ ฯ 39,285 ล้านบาท เบิกจ่ายได้ 31,993 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 81.44 % ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร อันดับที่ 4 หน่วยงานของรัฐสภาได้รับจัดสรรงบฯ 9,606 ล้านบาท เบิกจ่ายได้ 7,826 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 81.47 % ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และอันดับที่ 5 กระทรวงพาณิชย์ได้รับจัดสรรงบฯ 6,826 ล้านบาท เบิกจ่ายได้ 5,599 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 82.03 % ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

สำหรับหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบลงทุนวงเงินเกิน 1,000 ล้านบาท แต่มีอัตราการเบิกจ่ายต่ำ อันดับแรก เมืองพัทยา ได้รับการจัดสรรงบลงทุน 1,044 ล้านบาท ปิดงบฯปี 2564 เบิกจ่ายไปได้ 144 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 13.79 % ของวงเงินงบลงทุนที่ไดก้รับการจัดสรร อันดับที่ 2 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้รับการจัดสรรงบลงทุนมา 3,263 ล้านบาท เบิกจ่ายไป 1,032 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 31.62% อันดับที่ 3 กรมที่ดิน ได้รับการจัดสรรงบลงทุนมา 1,369 ล้านบาท เบิกจ่ายไป 444 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 32.43 % อันดับที่ 4 กรมราชทัณฑ์ได้รับการจัดสรรงบลงทุนมา 2,172 ล้านบาท เบิกจ่ายไป 714 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 32.87 % อันดับที่ 5 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ได้รับการจัดสรรงบลงทุนมา 21,396 ล้านบาท เบิกจ่ายไป 7,397 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 34.57%