ThaiPublica > เกาะกระแส > คลังเปิดโครงการ “ขจัดหนี้นอกระบบเป็นศูนย์” 5 มิติ เพิ่มโทษเจ้าหนี้คิดดอกโหด – แจกพิโกไฟแนนซ์ 6 ใบ

คลังเปิดโครงการ “ขจัดหนี้นอกระบบเป็นศูนย์” 5 มิติ เพิ่มโทษเจ้าหนี้คิดดอกโหด – แจกพิโกไฟแนนซ์ 6 ใบ

2 มีนาคม 2017


เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานงานเปิดตัวการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน โดยมีนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์)
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานงานเปิดตัวการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน โดยมีนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานงานเปิดตัวการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน โดยมีนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์)

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่ากระทรวงการคลังได้จัดงานเปิดตัวการแก้ไขหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืนภายใต้แนวคิด “ขจัดหนี้นอกระบบเป็นศูนย์” ซึ่งการจัดงานครั้งนี้เป็นการแสดงถึงเจตนารมณ์ร่วมกันของภาครัฐในการขจัดหนี้นอกระบบให้หมดไป เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนลดความเหลื่อมล้ำในสังคมและส่งเสริมการขยายตัวของเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานอัยการสูงสุด, กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงยุติธรรม, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กระทรวงแรงงาน, กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน), สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ, ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทั้งนี้ แนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืนนั้น เป็นการแก้ปัญหาทั้งในส่วนของลูกหนี้และเจ้าหนี้ควบคู่กันไปอย่างเป็นระบบครบวงจรและต่อเนื่อง ซึ่งประกอบด้วย 5 มิติ ดังนี้

กู้นอกระบบ 8 ล้านคน

มิติที่ 1 การดำเนินการอย่างจริงจังกับเจ้าหนี้นอกระบบที่ผิดกฎหมาย โดยได้มีพระราชบัญญัติห้ามเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2560 ซึ่งเพิ่มโทษกับเจ้าหนี้นอกระบบ เพื่อกำจัดเจ้าหนี้นอกระบบให้หมดไปจากประเทศไทย

มิติที่ 2 การเพิ่มช่องทางการเข้าถึงสินเชื่อในระบบให้กับลูกหนี้นอกระบบและประชาชนทั่วไป โดยสนับสนุนให้เจ้าหนี้นอกระบบเข้ามาเป็นเจ้าหนี้ในระบบที่ถูกต้องตามกฎหมายผ่านการขออนุญาตเป็นผู้ประกอบธุรกิจนาโนไฟแนนซ์และพิโกไฟแนนซ์ ซึ่งกระทรวงการคลังได้ใช้โอกาสในงานมอบใบอนุญาตการประกอบธุรกิจพิโกไฟแนนซ์ให้แก่ผู้ประกอบการกลุ่มแรกที่ได้รับใบอนุญาตแล้ว จำนวน 6 ราย โดยธนาคารออมสินและ ธ.ก.ส. ได้จัดตั้งหน่วยธุรกิจเพื่อรับผิดชอบในการให้คำปรึกษาเรื่องการแก้ไขหนี้นอกระบบและจัดให้มีสินเชื่อแบบใหม่เพื่อทดแทนหนี้นอกระบบในอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรม ทั้งนี้ธนาคารออมสินและ ธ.ก.ส. จะให้สินเชื่อแก่ผู้ที่ต้องการเงินฉุกเฉินรายละไม่เกิน 50,000 บาท คิดดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 0.85 ต่อเดือน หรือ คิดเป็นร้อยละ 18.83 ต่อปี โดยไม่นำการตรวจเครดิตบูโรมาเป็นเงื่อนไขในการพิจารณาสินเชื่อวงเงินสินเชื่อทั้งหมด 10,000 ล้านบาท

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน มอบสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้นอกระบบ (ซ้าย)
นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน มอบสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้นอกระบบ (ซ้าย)

มิติที่ 3 การลดภาระหนี้นอกระบบด้วยการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ โดยภาครัฐได้จัดให้มีการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ผ่านคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ที่มีอยู่ในทุกจังหวัด ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาหนี้นอกระบบที่สาขาของธนาคารออมสินและ ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหนี้ได้อย่างทั่วถึง

มิติที่ 4 การเพิ่มศักยภาพของลูกหนี้นอกระบบ โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ความรู้ทางการเงินให้ความรู้ด้านการประกอบอาชีพและการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อให้ลูกหนี้มีรายได้ที่เพียงพอและไม่ต้องเป็นหนี้ซ้ำอีก

มิติที่ 5 การร่วมมือกันอย่างบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพัฒนาเครือข่ายองค์กรการเงินชุมชนให้ทำหน้าที่ทดแทนเจ้าหนี้นอกระบบ รวมทั้งให้หน่วยงานของรัฐ ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานพี่เลี้ยงและสนับสนุนเงินทุนให้กับองค์กรการเงินชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง และการให้หน่วยงานต่างๆ ร่วมกัน ทำหน้าที่ให้ความรู้ทางการเงินแก่ประชาชนในชุมชนรวมทั้งการจัดทำฐานข้อมูลหนี้นอกระบบ เพื่อใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบายที่เหมาะสมและตรงเป้าหมายในอนาคต

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มอบใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์
พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา มอบใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังได้มอบใบอนุญาตการประกอบธุรกิจพิโกไฟแนนซ์ให้แก่ผู้ประกอบการกลุ่มแรกที่ได้รับใบอนุญาตจำนวน 6 ราย อีกทั้ง ผู้บริหารธนาคารออมสินและ ธ.ก.ส. ยังได้มอบสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉินให้กับลูกหนี้นอกระบบเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ ทั้งในส่วนของลูกหนี้และเจ้าหนี้ควบคู่กันอย่างครบวงจร

“การจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสในการประชาสัมพันธ์แนวทางการแก้ไขหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืนของภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนที่กำลังประสบปัญหาหนี้นอกระบบได้รู้ว่าจะขอรับความช่วยเหลือได้ที่ไหน อย่างไร รวมทั้งเจ้าหนี้นอกระบบที่ต้องการประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องได้รู้ว่าจะต้องดำเนินการขออนุญาตที่ไหน อย่างไร และเป็นการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันของหน่วยงานภาคีทั้ง 12 หน่วยงาน ในการร่วมกันแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้หมดไปจากประเทศไทย ตามแนวคิดในการจัดงานที่ว่าขจัดหนี้นอกระบบเป็นศูนย์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ซึ่งเป็นเป้าหมายที่รัฐบาลชุดนี้กำหนดไว้ในการดำเนินมาตรการ หรือโครงการต่างๆ มาโดยตลอด”นายอภิศักดิ์กล่าว

Info แก้ปัญหาหนี้นอกระบบ