ThaiPublica > Sustainability > Headline > นโยบายพลังงานใหม่ ADB สนับสนุนการก้าวสู่คาร์บอนต่ำในเอเชียและแปซิฟิก

นโยบายพลังงานใหม่ ADB สนับสนุนการก้าวสู่คาร์บอนต่ำในเอเชียและแปซิฟิก

23 ตุลาคม 2021


นโยบายพลังงานใหม่ของ ADB สนับสนุนการเข้าถึงพลังงานและการเปลี่ยนผ่านสู่คาร์บอนต่ำในเอเชียและแปซิฟิก

ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) ได้ให้ความเห็นชอบ นโยบายด้านพลังงานฉบับใหม่เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงบริการด้านพลังงานที่เชื่อถือได้และราคาไม่แพงอย่างทั่วถึง ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านไปสู่คาร์บอนต่ำในเอเชียและแปซิฟิก

“พลังงานเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างทั่วถึง แต่การขยายระบบพลังงานได้ก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมของเรา” นายมาสึซูกะ อาซาคาวา ประธาน ADB กล่าว

“นโยบายพลังงานใหม่ของ ADB จะสนับสนุนสมาชิกประเทศกำลังพัฒนาของเรา ในงานสำคัญและเร่งด่วนในการขยายการเข้าถึงพลังงานสะอาดที่น่าเชื่อถือ ราคาไม่แพง และสะอาด”

“นโยบายใหม่นี้ตอกย้ำความมุ่งมั่นของเราที่ว่า ADB จะไม่ให้ทุนสนับสนุนโรงไฟฟ้าจากถ่านหินแห่งใหม่” นายอาซาคาวา กล่าว “ด้วยเป้าหมายที่ตั้งไว้สูงของเราในการจัดหาเงินทุนด้านสภาพอากาศจำนวน 100 พันล้านดอลลาร์แก่สมาชิกประเทศกำลังพัฒนา ของเราในปี 2562-2573 ถือเป็นแนวทางที่ชัดเจนสำหรับการมีส่วนร่วมของ ADB ต่ออนาคตของพลังงานที่ยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อม”

การเข้าถึงพลังงานมีความคืบหน้าอย่างรวดเร็วทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกที่กำลังพัฒนา แต่ผู้คนประมาณ 350 ล้านคนในภูมิภาคนี้ไม่มีไฟฟ้าเพียงพอ และผู้คนอีกราว 150 ล้านคนยังไม่สามารถเข้าถึงไฟฟ้าได้

การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและการขยายตัวของเมืองจะต้องมีการพัฒนาระบบพลังงานที่ราคาไม่แพงและเชื่อถือได้พร้อมกำลังการผลิตไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก สถานการณ์จำลองของสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศบ่งชี้ว่า ในกรณีที่ให้สอดคล้องกับการขยายตัวของเมือง กำลังการผลิตไฟฟ้าที่ติดตั้งในภูมิภาคอาจต้องเพิ่มขึ้นประมาณ 7% ต่อปี จาก 3,386 กิกะวัตต์ในปี 2019 เป็น 6,113 กิกะวัตต์

ภายในปี 2573 การลงทุนในการผลิตพลังงานหมุนเวียนในภูมิภาคอาจสูงถึง 1.3 ล้านล้านเหรียญต่อปี 2573 เพิ่มขึ้นสองเท่าจากทศวรรษที่ผ่านมา

นโยบายพลังงานปี 2564 ของ ADB จะเป็นแนวทางการสนับสนุนของ ADB ในภูมิภาค เนื่องจากตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ทั้งในแง่ของการเข้าถึงพลังงานและความมั่นคง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม

นโยบายนี้ตั้งอยู่บนหลักการห้าประการ คือ

1. การจัดหาพลังงานเพื่อความรุ่งเรืองอย่างทั่วถึง ของเอเชียและแปซิฟิก ADB จะช่วยให้สมาชิกประเทศกำลังพัฒนามีความมั่นคงด้านพลังงานเพื่อการพัฒนา โดยสนับสนุนโครงการผลิตไฟฟ้า ส่งเสริมการปรุงอาหาร การทำความร้อน และความเย็นที่สะอาดขึ้น การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานทั่วทั้งห่วงโซ่อุปทานและการบริโภค และส่งเสริมความครอบคลุมทางสังคม ความเท่าเทียมทางเพศ และการเป็นพันธมิตร

2. การสร้างอนาคตพลังงานที่ยั่งยืนและยืดหยุ่น ADB จะช่วยให้สมาชิกประเทศกำลังพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน ปรับใช้พลังงานหมุนเวียนและพลังงานคาร์บอนต่ำมากขึ้น และผสานรวมความสามารถในการปรับตัวกับสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติเข้ากับการดำเนินงานของภาคพลังงาน จากนโยบายดังกล่าวทำให้แนวทางปฏิบัติในปัจจุบันของ ADB ไม่จัดหาแหล่งเงินทุนสำหรับโรงไฟฟ้าถ่านหินและโรงไฟฟ้าแห่งใหม่อย่างเป็นทางการ ADB จะสนับสนุนแผนการเลิกใช้ถ่านหินในภูมิภาคนี้ และจะมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนผ่านอย่างเป็นธรรมเพื่อส่งเสริมการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน ครอบคลุม และมีความสามารถในการปรับตัวสำหรับทุกคนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบ นโยบายนี้ยังยอมรับคำขอของสมาชิกประเทศกำลังพัฒนาในการเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ราคาไม่แพง

3. สนับสนุนสถาบัน การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน และธรรมาภิบาล ADB จะสนับสนุนการพัฒนาสถาบัน ความยั่งยืนทางการเงิน และธรรมาภิบาลที่ดีของสถาบันและบริษัทในภาคพลังงาน ตลอดจนการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ADB จะช่วยสร้างกรอบนโยบายที่จำเป็นในการจัดการกับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน รวมถึงการช่วยให้สมาชิกประเทศกำลังพัฒนาปรับปรุงและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในระดับประเทศและกลยุทธ์ระยะยาวสำหรับการลดคาร์บอนภายใต้ข้อตกลงปารีส

4. ส่งเสริมความร่วมมือและการบูรณาการระดับภูมิภาค ADB จะส่งเสริมความร่วมมือด้านพลังงานระดับภูมิภาคและการบูรณาการระบบพลังงานเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและเพิ่มการเข้าถึงแหล่งพลังงานสะอาดข้ามพรมแดน

5. การบูรณาการการดำเนินงานข้ามภาคส่วนเพื่อให้การพัฒนาได้ผลสูงสุด ADB จะยังคงผสมผสานการเงิน ความรู้ ความร่วมมือ และแนวทางที่มุ่งเน้นรายประเทศต่อไป เพื่อส่งมอบแนวทางแบบบูรณาการที่ให้ได้ประโยชน์จากการพัฒนาที่ครอบคลุมในวงกว้าง

นอกจากนี้เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 2030 ของ ADB การนำนโยบายไปใช้จะมีแนวทางเดียวกับทุกประเทศแต่จะแตกต่างไปในแต่ละสมาชิกประเทศกำลังพัฒนา ตามระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ ปัจจัยการผลิต ความสามารถที่มี และแนวทางทางการเปลี่ยนผ่านไปสู่คาร์บอนต่ำที่กำหนดระดับประเทศ ADB จะจัดลำดับความสำคัญของการเข้าถึงพลังงานที่จำเป็นในประเทศที่ยากจนที่สุดและอ่อนแอที่สุด ผ่านการใช้แหล่งพลังงานคาร์บอนต่ำและพลังงานหมุนเวียนที่มากขึ้น และฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานและความสามารถในการรับมือสภาพภูมิอากาศ

ADB มีส่วนสำคัญต่อภาคพลังงานของภูมิภาคด้วยการจัดหาเงินทุนรวมกว่า 42 พันล้านดอลลาร์ตั้งแต่ปี 2552 ถึง 2563 แต่การจัดหาเงินทุนด้านพลังงานของภูมิภาคนั้นต้องการมากกว่าทรัพยากรของผู้ดำเนินการเพียงคนเดียว นโยบายใหม่นี้จัดลำดับความสำคัญของทรัพยากรของ ADB เพื่อใช้ประโยชน์จากการจัดหาเงินทุนเชิงพาณิชย์ที่เป็นไปได้เพื่อจัดการกับความท้าทายด้านพลังงานที่ยากที่สุด

ADB มุ่งมั่นที่จะทำให้การดำเนินงานทั้งหมดสอดคล้องกับเป้าหมายของข้อตกลงปารีส และในเดือนนี้ได้เพิ่มเป้าหมายในการจัดหาเงินทุนสะสมด้านสภาพอากาศจำนวน 100,000 ล้านดอลลาร์จากแหล่งทรัพยากรของตนเองในช่วงปี 2562-2573 ซึ่งจะสนับสนุนการปรับตัวและการบรรเทาสภาพภูมิอากาศในทุกภาคส่วนรวมถึงพลังงาน อย่างน้อย 75% ของการดำเนินงานของ ADB ตามจำนวนโครงการจะนำเสนอโครงการริเริ่มด้านการปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศและบรรเทาผลกระทบภายในปี 2573

ADB มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมเอเชียและแปซิฟิกให้บรรลุความมั่งคั่ง ทั่วถึง ยืดหยุ่น และยั่งยืน ในขณะเดียวกันก็ยังคงเดินหน้าขจัดความยากจนขั้นรุนแรง ADBก่อตั้งขึ้นในปี 2509 มีสมาชิก 68 รายโดยมาจากภูมิภาคนี้ 49 ราย