ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > BEM ออกหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน นักลงทุนสนใจล้นมากกว่า 4.7 เท่า

BEM ออกหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน นักลงทุนสนใจล้นมากกว่า 4.7 เท่า

28 เมษายน 2021


ข่าวประชาสัมพันธ์

ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

BEM ประสบความสำเร็จในการออกหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม จากนักลงทุนมากกว่า 4.7 เท่า

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ให้กับผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Institutional Investors and/or High Net Worth Investors) มูลค่า 6,000 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นกู้ 4 ชุด ได้แก่ รุ่นอายุ 3 ปี 5 ปี 7 ปี และ 10 ปี ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ที่ 1.56% 2.24% 2.91% และ 3.33% ต่อปี ตามลำดับ และมีกำหนดการออกหุ้นกู้ในวันที่ 28 เมษายน 2564

การออกหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนในครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกสำหรับบริษัทกลุ่มขนส่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายหุ้นกู้ไปใช้เพื่อชำระคืนหนี้เดิม และ/หรือ เงินลงทุน (Refinance) ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีการสอบทานจากภายนอกสำหรับการออกหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน โดยผู้ชำนาญการอิสระ (Second Party Opinion) DNV GL Business Assurance Australia Pty Ltd เพื่อทำการสอบทานและรับรองว่ากรอบหลักเกณฑ์การระดมทุนเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Financing Framework) ของบริษัท เป็นไปตามมาตรฐานสากล

หุ้นกู้แต่ละชุดได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ที่ระดับ “A-” เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ซึ่งแสดงถึงสถานะการเงินและธุรกิจของบริษัทที่แข็งแกร่งและมั่นคง การเสนอขายหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนในครั้งนี้มีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และธนาคารออมสิน ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และ ที่ปรึกษาด้านโครงสร้างหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน

ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM กล่าวว่า BEM ประสบความสำเร็จในการออกหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนครั้งแรกของบริษัท และในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นจากนักลงทุน อาทิ กลุ่มบริษัทประกันชีวิต บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนาคาร และสหกรณ์ ส่งผลให้การเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทในครั้งนี้มีจำนวนยอดจองซื้อมากกว่า 28,000 ล้านบาท หรือ มากกว่า 4.7 เท่า ผลการตอบรับจากนักลงทุนที่ดีในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อธุรกิจและสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของ BEM ท่ามกลางความไม่แน่นอนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และภาวะตลาดที่ผันผวน รวมถึงสะท้อนให้เห็นว่านักลงทุนให้ความสำคัญเป็นพิเศษ ในการสนับสนุนโครงการที่มีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

โดยความสำเร็จในการออกหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนในครั้งนี้ยังตอกย้ำพันธกิจของบริษัทในการส่งมอบการบริการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย โดยดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างมูลค่าเพิ่มและประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน และเพื่อให้บริษัทส่งมอบ “เส้นทางแห่งความสุขเพื่อวิถีการเดินทางที่ดีกว่า”

นายพรสนอง ตู้จินดา ประธานกลุ่มธุรกิจลูกค้าธุรกิจ และรักษาการแทนประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และวาณิชธนกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “กรุงศรีในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วมและที่ปรึกษาด้านโครงสร้างหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนในครั้งนี้ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีส่วนสนับสนุนการออกหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนครั้งแรกของ BEM โดยที่ผ่านมา ธนาคารได้ร่วมจัดโรดโชว์ ในรูปแบบออนไลน์เพื่อพบปะกับนักลงทุนสถาบัน ซึ่งได้รับความสนใจและการตอบรับเป็นอย่างสูง สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพและความแข็งแกร่งของ BEM ทั้งในด้านผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน กรุงศรีมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายและตอบโจทย์ให้กับลูกค้าธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับเคลื่อนการทำ ESG Financing มาอย่างต่อเนื่อง สำหรับโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยเครื่องมือด้านการระดมทุนต่างๆ รวมทั้งการออกหุ้นกู้ เราพร้อมสนับสนุนและร่วมมือกับ BEM เพื่อมุ่งสู่การดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างคุณค่าให้กับสังคมต่อไป”

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า ธนาคารออมสินมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วมในการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน ของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM โดยการดำเนินงานในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง ภายใต้สถานการณ์การจองซื้อในช่วงระหว่างที่นักลงทุนสถาบันทำงานในลักษณะ WFH ของช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนกันเป็นอย่างดีระหว่าง BEM และกลุ่มผู้จัดการการจัดจำหน่าย รวมถึงการแสดงความสนใจจากนักลงทุนสถาบัน ด้วยยอดจองซื้อมากกว่า 4.7 เท่า

“โดยที่การออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนเป็นหุ้นกู้ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนไปใช้สำหรับโครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานของธนาคารออมสินที่มุ่งเน้นการทำภารกิจด้านสังคม หรือ Social Bank เช่นเดียวกัน”นายวิทัยกล่าว

BEM’s Successful Debut Sustainability Debentures with Overwhelming Demand over 4.7 Times

Bangkok Expressway and Metro Public Company Limited (“BEM”) successfully offers THB senior and unsecured sustainability debentures to Institutional and/or High Net Worth Investors in total of 4 series with amount of THB 6,000 million. The first tranche is a 3-year debentures with the interest rate of 1.56% per year. The second tranche is a 5-year debentures with the interest rate of 2.24%. The third tranche is a 7-year debentures with the interest rate of 2.91%. The fourth tranche is a 10-year debentures with the interest rate of 3.33%. The debentures will be issued on 28 April 2021.

The issuance will be the first sustainability debentures issued by companies in transportation sector in Southeast Asia. The proceed will be used to re-finance debt and/or equity investment portion in its MRT Blue Line Project. BEM engaged DNV GL, an internationally recognized external verifier, to provide the assessment of BEM’s Sustainable Financing Framework’s criteria in alignment with international standards.
The debentures received rating at “A-” from Tris Rating co., Ltd on 1 April 2021 reflecting the strength and solid of the company’s financial standing. Bank of Ayudhya Public Company Limited and Government Savings Bank are appointed as the Joint Lead Underwriter and Joint Sustainability Structuring Advisor of this offering.

Dr. Sombat Kitjalaksana, Managing Director said “BEM achieved strong demand from various group of investors including life insurance companies, asset management companies, banks, and cooperatives. The offering had garnered the demand at approx. THB 28 bn or more than 4.7 times of the offered amount which has reflected the investors’ confidence on BEM’s solid business profile and strong financial position amidst the uncertainty of COVID-19 pandemic and volatile market condition and also proven investors’ intention in supporting projects with environmental and social benefits. This debut sustainability debentures has echoed and reiterated on BEM’s mission to provide the transport service with convenience, rapidity, and safety by engaging in the business with its commitment to social and environmental responsibility, attainment of value added creation and optimum benefits for all stakeholders with fairness and sustainability and enabling BEM to create the “Path to Happiness for Better Travelling Mode”.

Mr. Pornsanong Tuchinda, Head of Commercial Banking and Acting Head of Corporate and Investment Banking Group of Bank of Ayudhya PCL, said “Krungsri, as a Joint Lead Underwriter and Joint Sustainability Structuring Advisor, is pleased to have supported BEM’s inaugural issue of sustainability debentures. We helped organize virtual roadshow to bring BEM and institutional investors together. The event received great interest and positive feedback, reflecting the trust in BEM’s capabilities and strengths in terms of performance as well as financial standing. Krungsri is committed to develop and provide a wide variety of financial products to business customers particularly ESG financing instruments for projects related to social and environment. Krungsri is continually supportive and would hope to strengthen partnership with BEM towards the sustainable business and value creation to society.”

Mr. Vitai Ratanakorn President and CEO of Government Savings Bank, said “Government Savings Bank is delighted to be the Joint Lead Underwriter in the issuance and offering of the Sustainability Debentures of BEM. The offering was very successful under the COVID-19 epidemic circumstances and the institutional investors’ working from home. It has received great cooperation and support between BEM and the Joint Lead Underwriters including showing interest from institutional investors with the subscriptions amount over 4.7 times. The use of proceed of BEM’s Sustainability Debentures is to raise funds for social and environmental projects which is in line with the direction of the Government Savings Bank that focuses on the social mission or Social Bank as well.”