ThaiPublica > Sustainability > Sustainable Business > กสิกรไทย ติดอันดับองค์กรที่มีความเสมอภาคทางเพศระดับโลก 3 ปีซ้อน

กสิกรไทย ติดอันดับองค์กรที่มีความเสมอภาคทางเพศระดับโลก 3 ปีซ้อน

28 มกราคม 2021


กสิกรไทยได้รับเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งของดัชนีวัดความเสมอภาคทางเพศของบลูมเบิร์ก (GEI) ปี 2564 สถาบันการเงินแห่งแรกและแห่งเดียวในไทยที่ได้รับการคัดเลือกติดต่อกัน 3 ปีซ้อน สะท้อนความโดดเด่นของบริษัทที่เห็นคุณค่าในความแตกต่างหลากหลาย และให้โอกาสแก่ทุกคนด้วยความเท่าเทียม เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ทางการเงินและสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่าธนาคารกสิกรไทยมุ่งดำเนินธุรกิจตามหลักการเป็นธนาคารแห่งความยั่งยืน (Bank of Sustainability) เพื่อสร้างความสมดุลทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ธนาคารจึงให้ความสำคัญกับการบริหารความแตกต่างหลากหลาย เช่น เพศ อายุ การศึกษา เชื้อชาติ และวัฒนธรรม เป็นต้น ทั้งในกลุ่มพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสีย สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals –SDGs) ข้อ 5 Gender Equality หรือ ความเท่าเทียมทางเพศ ส่งผลให้ธนาคารได้รับคัดเลือกจาก Bloomberg Gender–Equality Index หรือ GEI ให้เป็นสถาบันการเงินแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความเสมอภาคทางเพศในระดับมาตรฐานสากลเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน

ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ธนาคารส่งเสริมความเสมอภาคของผู้หญิงในที่ทำงานให้ได้รับโอกาสและความเท่าเทียมในการแสดงศักยภาพในการทำงานอย่างเต็มที่ ปัจจุบันธนาคารมีคณะกรรมการธนาคารที่เป็นผู้หญิง 7 คน คิดเป็น 39% ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 18 คน โดยมีประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้หญิง อีกทั้ง มีอัตราส่วนผู้บริหารที่เป็นผู้หญิง 47% และมีพนักงานผู้หญิงประมาณ 70% ของพนักงานทั้งหมด สะท้อนให้เห็นถึงการเห็นคุณค่าในความแตกต่างหลากหลาย รวมทั้งเปิดโอกาสในด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน การให้พนักงานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดสร้างสรรค์โดยไม่ถูกปิดกั้นเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ทางการเงินและสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ปีนี้ มีบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีวัดความเสมอภาคทางเพศจำนวน 380 บริษัท ครอบคลุมกว่า 50 อุตสาหกรรม ใน 44 ประเทศทั่วโลก โดย Bloomberg GEI จะพิจารณาจากบริษัทมหาชนที่เปิดเผยข้อมูลด้านการส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศที่ครอบคลุมข้อมูลทางสถิติของบริษัท นโยบาย การมีส่วนร่วมของชุมชน ผลิตภัณฑ์และบริการ โดยบริษัทที่เข้ารับการประเมินที่มีคะแนนสูงกว่าเกณฑ์ประเมินระดับโลกในด้านการเปิดเผยข้อมูลและผลงานโดยรวมจากตัวชี้วัด 5 ด้าน คือ ความเป็นผู้นำของผู้หญิงและการสร้างพนักงานที่มีความสามารถโดดเด่น ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเท่าเทียม วัฒนธรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม นโยบายเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศ และการเป็นแบรนด์ที่ส่งเสริมสิทธิสตรี
….

KBank selected for the world-class Bloomberg Gender-Equality Index (GEI) for third consecutive year

KASIKORNBANK (KBank) has been included in the Bloomberg Gender-Equality Index (GEI) in 2021. It is the first and only Thai financial institution to be chosen – for the third consecutive year – reflecting KBank’s outstanding commitment to diversity and promotion of equal opportunity with the aim of improving financial products and creating sustainable value for all stakeholders.

Ms. Kattiya Indaravijaya, KBank Chief Executive Officer, said that KBank operates its business in line with the principles of a Bank of Sustainability for a balance in three dimensions, i.e., the economy, society and environment. KBank prioritizes diversity management in terms of gender, age, education background, race and culture, etc. among our employees, customers, suppliers, communities and stakeholders in line with the United Nations’ Sustainable Development Goal (SDG) No. 5: Achieve Gender Equality. As a result, KBank is the first and only financial institution in Thailand to have been included in the GEI, for the third consecutive year, due to its commitment to maintaining gender equality on par with international standards.

In terms of human resource management, KBank promotes equality for women in the workplace and gives them fair and equal opportunity to demonstrate their capacities. Presently, KBank’s Board of Directors comprises seven female directors, accounting for 39 percent of the total 18 directors. Both the Chairperson and Chief Executive Officer of KBank are female. Its share of female in all management positions accounts for 47 percent of total management workforce, and its number of female employees accounts for approximately 70 percent of total staff members, because KBank values diversity and also offers career advancement opportunities for its employees and encourages them to show creative ideas for the improvement of products and services in order to create sustainable value for all stakeholders.

A total of 380 companies spanning more than 50 industries and headquartered in 44 countries across the globe were selected as members of this year’s Bloomberg Gender-Equality Index. Bloomberg GEI tracks the performance of public companies that disclose information which promotes gender equality, including their statistical data, relevant policies, community engagement, as well as products and services. The firms included in this assessment must attain scores which are above Bloomberg’s global threshold in terms of disclosure and performance across the framework’s five pillars, namely 1) Female Leadership and Talent Pipeline, 2) Equal Pay and Gender Pay Parity, 3) Inclusive Culture, 4) Sexual Harassment Policies, and 5) Pro-Women Brand.