ThaiPublica > Sustainability > Sustainable Business > กสิกรไทยติด Bloomberg Gender–Equality Index องค์กรเสมอภาคทางเพศปีที่ 4

กสิกรไทยติด Bloomberg Gender–Equality Index องค์กรเสมอภาคทางเพศปีที่ 4

28 มกราคม 2022


นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย

บลูมเบิร์กยกให้ธนาคารกสิกรไทยอยู่ในดัชนีวัดความเสมอภาคทางเพศ Bloomberg Gender–Equality Index ประจำปี 2565 นับเป็นสถาบันการเงินแห่งแรกและแห่งเดียวในไทยที่ได้รับการคัดเลือกเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน สะท้อนความสำเร็จการเป็นองค์กรที่ยืนหยัดในนโยบายการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม และสร้างการมีส่วนร่วมโดยเปิดพื้นที่รับมุมมองที่แตกต่างหลากหลาย เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์คุณค่าอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารเชื่อมั่นในหลักการธนาคารแห่งความยั่งยืน (Bank of Sustainability) มาโดยตลอด และนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานด้วยความสมดุลทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเรื่องการเคารพในความแตกต่างหลากหลายเป็นประเด็นหนึ่งที่ธนาคารให้ความสำคัญและปฏิบัติอย่างเป็นธรรมเสมอภาคตั้งแต่ระดับกรรมการจนถึงพนักงานทุกระดับ ล่าสุดธนาคารกสิกรไทยได้รับคัดเลือกให้อยู่ในดัชนีวัดความเสมอภาคทางเพศของบลูมเบิร์ก ประจำปี 2565 (Bloomberg Gender–Equality Index 2022) โดยนับเป็นสถาบันการเงินแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับการยอมรับด้านความเสมอภาคทางเพศในมาตรฐานสากลเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน โดยธนาคารกสิกรไทยมีคะแนนรวม (GEI Score) ที่ 83.81% สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มการเงินทั่วโลกที่ 72.62% และคะแนนค่าเฉลี่ยรวมของทุกกลุ่มอุตสาหกรรมของโลกที่ 71.01% สะท้อนความสามารถการบริหารความแตกต่างหลากหลายในเรื่องเพศ อายุ การศึกษา เชื้อชาติ และวัฒนธรรม ทั้งในกลุ่มพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสีย สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs) ข้อ 5 Gender Equality หรือ ความเท่าเทียมทางเพศ

ธนาคารกสิกรไทยมีนโยบายการบริหารที่ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติด้านแรงงานอย่างเท่าเทียมมาโดยตลอด ซึ่งเรื่องความหลากหลาย ในมุมมองของธนาคารไม่ได้มองแค่เรื่องเพศอย่างเดียว แต่เป็นเรื่องของหลักสิทธิมนุษยชน หรือ ความเท่าเทียม ซึ่งมีหลายมิติ ไม่ว่าจะในเรื่องเพศ อายุ รูปร่าง เชื้อชาติ การศึกษา ถิ่นที่อยู่ โดยธนาคารให้ความสำคัญกับเรื่องความหลากหลายตั้งแต่ระดับพนักงาน ผู้บริหาร ไปจนถึง คณะกรรมการธนาคาร และมองว่าความหลากหลายจะช่วยส่งเสริมให้เกิดแนวคิดใหม่ ๆ และมุมมองในการตัดสินใจอย่างรอบด้าน ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจของธนาคาร และมีการปลูกฝังวัฒธรรมองค์กรที่ยอมรับความแตกต่าง มองการวัดผลงานที่ความสามารถอย่างเท่าเทียมเป็นหลัก

นอกจากนี้ ธนาคารยึดหลักปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานสากล อาทิ หลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ (UN Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGPs) หลักการด้านมนุษยธรรมและสิทธิขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labor Organization: ILO) ตราสารสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ (International Bill of Human Rights) และข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (Principles of the United Nations Global Impact: UNGC) และธนาคารมีนโยบายห้ามการเลือกปฏิบัติหรือกีดกันแรงงาน ห้ามการล่วงละเมิดหรือข่มขู่คุกคาม อันเนื่องมาจากความแตกต่างด้านเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ อายุ สัญชาติ สิทธิความเป็นพลเมือง ความนิยมทางเพศ หรือความพิการ เพื่อให้พนักงานปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานด้วยความเคารพ

นางสาวขัตติยา กล่าวตอนท้ายว่า ธนาคารเชื่อมั่นว่าทุกคนมีจุดแข็งที่แตกต่างกัน ธนาคารทำหน้าที่ช่วยส่งเสริมให้พนักงานสามารถดึงจุดแข็งของตนเองออกมาใช้อย่างเต็มที่ ทำให้เกิดความก้าวหน้าในการทำงาน และพนักงานได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม อันจะนำไปสู่การสร้างสรรค์บริการให้แก่ลูกค้าและสร้างแรงขับเคลื่อนให้ธนาคารเป็นสถาบันการเงินชั้นนำอย่างยั่งยืน

เกี่ยวกับ Bloomberg Gender-Equality Index

Bloomberg Gender–Equality Index ประจำปี 2565 พิจารณาจากผลการดำเนินงานของธนาคาร ณ สิ้นปี 2563 โดยปีนี้มีบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีวัดความเสมอภาคทางเพศจำนวน 418 บริษัท ครอบคลุม 45 ประเทศทั่วโลก สำหรับประเทศไทยมีบริษัทที่ผ่านการคัดลือกจำนวน 4 บริษัท โดย Bloomberg GEI จะพิจารณาจากบริษัทมหาชนที่เปิดเผยข้อมูลด้านการส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศที่ครอบคลุมข้อมูลทางสถิติของบริษัท นโยบายการมีส่วนร่วมของชุมชน ผลิตภัณฑ์ และบริการ โดยบริษัทที่เข้าร่วมรับการประเมินจะถูกวัดผลด้านการเปิดเผยข้อมูลและผลงานโดยรวม ด้วยเกณฑ์การประเมินมาตรฐานระดับโลก บริษัทที่มีคะแนนสูงผ่านเกณฑ์จะได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ดัชนี Bloomberg GEI ซึ่งดูจากตัวชี้วัด 5 ด้าน คือ ความเป็นผู้นำของผู้หญิงและการสร้างพนักงานที่มีความสามารถโดดเด่น ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเท่าเทียม วัฒนธรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม นโยบายเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศ และการเป็นแบรนด์ที่ส่งเสริมสิทธิสตรี

 • กสิกรไทย ติดอันดับองค์กรที่มีความเสมอภาคทางเพศระดับโลก 3 ปีซ้อน
 • …..

  KBank chosen for the world-class Bloomberg Gender-Equality Index (GEI) for the fourth consecutive year, reflecting the Bank’s commitment to equal opportunity promotion, inclusive culture and delivery of sustainable value

  KASIKORNBANK (KBank) has been included in the Bloomberg Gender-Equality Index (GEI) 2022. It is the first and only Thai financial institution to be chosen – for the fourth consecutive year – reflecting KBank’s achievement as an organization that adheres to the policy of promoting fair treatment of employees and fostering an inclusive culture that embraces different perspectives and ways of thinking in order to create sustainable value for all stakeholders.

  Ms. Kattiya Indaravijaya, KBank Chief Executive Officer, said that KBank believes in the principles of a Bank of Sustainability, which are ingrained in our business operations to achieve balance in three dimensions, i.e., the economy, society and environment. We always have respect for diversity while prioritizing fair treatment of employees – from directors to staff members at all levels. Therefore, KBank is the first and only financial institution in Thailand to have been selected for inclusion in the Bloomberg Gender-Equality Index 2022, for the fourth consecutive year. KBank won a GEI Score of 83.81 percent, surpassing the average score of the global financial sector at 72.62 percent and the average GEI score (from all industries) at 71.01 percent. The accolade acknowledges KBank’s diversity management in terms of gender, age, education background, race and culture among our employees, customers, suppliers, communities and stakeholders in line with the United Nations’ Sustainable Development Goals (SDGs) (Goal 5: Gender Equality).

  KBank has a management policy that focuses on equitable treatment in the workplace. In terms of diversity management, our focus is not only on gender equality. We uphold human rights principles wherein employees are treated equitably across many different dimensions, regardless of their gender, age, shape, race, education or home country. KBank has fostered the concept of diversity in the workplace, from the level of staff members to executives and the Board of Directors. We realize that diversity is conducive to new ideas and perspectives, allowing for well-rounded decision-making, thus enhancing efficiency in our business operations. Diversity acceptance has been ingrained into our organizational culture, where we value performance-based evaluation with equal treatment.

  KBank operates our business in alignment with key legal principles and international standards such as the UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs), International Labor Organization (ILO), International Bill of Human Rights and Principles of the United Nations Global Impact (UNGC). Additionally, KBank policies forbid any discrimination, harassment, or intimidation based on race, color, religion, gender, age, national origin, citizenship, sexual orientation, or disability, to ensure that all employees treat their colleagues with respect.

  Ms. Kattiya said in closing, “KBank strongly believes that every member of our staff has their own strengths. We always encourage our staff members to unlock their fullest potential at work, thus leading to career advancement. Our focus is on fair employee treatment, which is a prelude to the creation of services for customers, allowing KBank to maintain its status as a leading financial institution, sustainably.”

  About Bloomberg Gender-Equality Index

  Bloomberg Gender-Equality Index 2022 takes into consideration KBank’s performance as of the end of 2020. A total of 418 companies in 45 countries across the globe were selected as members of this year’s Bloomberg GEI. In Thailand, four companies qualified for selection. Bloomberg GEI tracks the performance of public companies that disclose information which promotes gender equality, including their statistical data, relevant policies, community engagement, as well as products and services. The firms included in this assessment must attain scores which are above Bloomberg’s global threshold in terms of disclosure and performance across the framework’s five pillars, namely 1) Female Leadership and Talent Pipeline, 2) Equal Pay and Gender Pay Parity, 3) Inclusive Culture, 4) Anti-Sexual Harassment Policies, and 5) Pro-Women Brand.