ThaiPublica > Native Ad > UNDP จับมือ KTB เปิด “e-Donation” ระดมทุน 2 ล้าน จ้างคนขับเรือเกาะเต่า-เก็บขยะ

UNDP จับมือ KTB เปิด “e-Donation” ระดมทุน 2 ล้าน จ้างคนขับเรือเกาะเต่า-เก็บขยะ

30 ตุลาคม 2020


UNDP จับมือ KTB เปิด “e-Donation” หักลดหย่อนภาษีอัตโนมัติ ตั้งเป้าระดมทุน 1.944 ล้าน จ้างคนขับเรือ “เกาะเต่า” เก็บขยะเดือนละ 3,000 บาท 3 เดือน บรรเทาผลกระทบโควิดฯ

โครงการไบโอฟิน ยูเอ็นดีพี ประเทศไทย ร่วมกับธนาคารกรุงไทยเปิดตัวโครงการ Koh Tao, Better Together ตั้งเป้าระดมทุน 1.944 ล้านบาท ช่วยคนขับเรือท่องเที่ยวขนาดเล็กบนเกาะเต่า ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ด้วยการจ้างงานระยะสั้น ทำความสะอาดชายหาด และเก็บขยะในท้องทะเล ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง ฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเล

โครงการการเงินเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ (BIOFIN) ภายใต้การบริหารจัดการของ ยูเอ็นดีพี ประเทศไทย จึงได้ร่วมมือกับธนาคารกรุงไทยและมูลนิธิรักษ์ไทยดำเนินโครงการ “Koh Tao, Better Together” ขึ้น เพื่อระดมทุนช่วยเหลือคนขับเรือท่องเที่ยวขนาดเล็กที่เป็นกลุ่มเปราะบาง โดยดำเนินการร่วมกับเทศบาลท้องถิ่นตำบลเกาะเต่า ด้วยการมอบโอกาสการจ้างงานระยะสั้น ให้กลุ่มคน จำนวน 200 คน ดูแลรักษาความสะอาดชายหาด และลดปัญหาขยะทะเลบริเวณเกาะเต่า เป็นเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2563 – วันที่ 31 มกราคม 2564

นายเรอโน เมแยร์ ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย หรือ UNDP ประเทศไทย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศหลายพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณ “เกาะเต่า” จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ความห่างไกลและยังได้รับความช่วยเหลือไม่มากนัก

UNDP จึงใช้โครงการการเงินเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ หรือ The Biodiversity Finance Initiative (BIOFIN) ซึ่งเป็นความร่วมมือกับธนาคารกรุงไทยและมูลนิธิรักษ์ไทย ช่วยเหลืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในเกาะเต่า ต่อยอดเป็นโครงการ “Koh Tao, Better Together” เพื่อนำรายได้จากการระดมทุนมาพัฒนาสิ่งแวดล้อมบริเวณเกาะเต่าและฟื้นฟูความยั่งยืนสู่ชุมชน

นายเรอโน ให้ข้อมูลว่า “โครงการนี้ตั้งเป้าระดมทุน 1.944 ล้านบาท สร้างอาชีพให้คนขับเรือท่องเที่ยวขนาดเล็กในเทศบาลตำบลเกาะเต่า จำนวน 200 คน ทำความสะอาดและเก็บขยะ โดยมีค่าจ้างเดือนละ 3,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2563 – วันที่ 31 มกราคม 2564”

นายเรอโน กล่าวต่อว่า นอกจากโครงการฯ จะช่วยให้คนมีรายได้มากขึ้นแล้ว นายเรอโน กล่าวอีกว่าการเก็บขยะยังช่วยปลูกจิตสำนึกให้คนในพื้นที่ได้อนุรักษ์และหวงแหนสิ่งแวดล้อม

อย่างไรก็ตาม UNDP และพันธมิตร ได้เข้าไปช่วยเหลือคนในเกาะเต่าตั้งแต่ปี 2561 ผ่านโครงการ BIOFIN เน้นการพัฒนา ฟื้นฟูและดูแลความหลากหลายทางชีวภาพบนเกาะเต่า

นางสาวลดาวัลย์ คำภา ที่ปรึกษาคณะกรรมการกำกับโครงการ BIOFIN ประเทศไทย และกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กล่าวว่า โครงการ BIOFIN ถือเป็นแนวทางหนึ่งในยุทธศาสตร์ชาติ เช่น การเสริมสร้างศักยภาพของชุมชน และเศรษฐกิจชุมชน (Local Economy) การเสริมสร้างการจ้างงาน การพัฒนาสิ่งแวดล้อม การพัฒนาศักยภาพแรงงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และสร้างนวัตกรรมและดิจิทัลแพลตฟอร์ม

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า กรุงไทยเข้ามีส่วนร่วมโดยพัฒนาแพลตฟอร์มการระดมทุนผ่าน QR Code ครั้งแรกของ UNDP ประเทศไทย ผ่านกรุงไทย e-Donation ซึ่งข้อมูลการบริจาคจะถูกส่งเข้าระบบลดหย่อนภาษีของกรมสรรพากรโดยอัตโนมัติ

นายผยง กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมาธนาคารได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือลูกค้า ผู้ประกอบการในเกาะเต่าด้วยการสนับสนุนสินเชื่อผ่านมาตรการต่างๆ และได้เชิญชวนเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เชิญชวนร้านค้าเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและกระตุ้นการใช้จ่าย ส่วนด้านสิ่งแวดล้อมได้ส่งเสริมการสร้างอาชีพให้คนในชุมชนทำความสะอาดและเก็บขยะ เพื่อนำไปสร้างมูลค่าเพิ่มโดยทำอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ เช่น เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ และได้สนับสนุนโครงการในฐานะผู้บริจาคเริ่มต้น 30 เปอร์เซ็นต์ เพื่อให้โครงการสามารถขับเคลื่อนและประชาชนได้รับความช่วยเหลืออย่างแท้จริง

“ภารกิจสำคัญของธนาคารกรุงไทย คือ การร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ควบคู่กับการสร้างการเติบโตของธุรกิจเพื่อก้าวสู่ Digital Banking เต็มรูปแบบ ที่สามารถตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในยุค Technology Disruption บนพื้นฐานของการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (ESG) สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ ธนาคารมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในโครงการ Koh Tao, Better Together โดยเป็นการระดมทุนผ่าน QR Code ครั้งแรกของ UNDP ประเทศไทย ผ่านกรุงไทย e-Donation ซึ่งข้อมูลการบริจาคจะถูกส่งเข้าระบบลดหย่อนภาษีของกรมสรรพากรโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ยังได้สนับสนุน โครงการในฐานะผู้บริจาคเริ่มต้น 30 เปอร์เซ็นต์ เพื่อให้โครงการสามารถขับเคลื่อนและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างแท้จริง”

นอกจากนี้ในด้านสังคม ธนาคารได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือลูกค้า ผู้ประกอบการในเกาะเต่าด้วยการสนับสนุนสินเชื่อผ่านมาตรการต่าง ๆ อย่างเต็มที่ และได้เชิญชวนเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เชิญชวนร้านค้าเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศ ด้านสิ่งแวดล้อม ได้ส่งเสริมการสร้างอาชีพให้คนในชุมชนทำความสะอาดและเก็บขยะ เพื่อนำไปสร้างมูลค่าเพิ่มโดยทำอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น เฟอร์นิเจอร์ และระดมทุนบนหลักธรรมาภิบาลที่สามารถตรวจสอบได้

ด้านนายไชยันต์ ธุระสกุล นายกเทศมนตรีตำบลเกาะเต่า ให้ข้อมูลว่า เศรษฐกิจในเกาะเต่ามาจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ มีนักท่องเที่ยวเฉลี่ยมากกว่า 5 แสนคนต่อปี ดังนั้นผลกระทบจากโควิด-19 ทำให้ผู้ประกอบการทุกรายได้รับผลกระทบ และพบอีกว่ากลุ่มเปราะบางในเกาะเต่ามีอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเป็น 90%

นายไชยันต์ กล่าวต่อว่า โครงการดังกล่าวยังส่งเสริมบทบาทของหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่นและชุมชนเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับท้องถิ่นบนพื้นที่เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยการส่งเสริมระบบการเงินดิจิทัลหรือฟินเาคจะช่วยให้ผู้ประกอบการได้รับประโยชน์ที่เกิดขึ้น

นายไชยันต์ กล่าวต่อว่า โครงการ Koh Tao, Better Together ยังมีส่วนช่วยให้สิ่งแวดล้อมบนเกาะเต่าสะอาดสวยงามและพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกครั้ง

นอกจากนี้ นายกเทศมนตรีตำบลเกาะเต่า เสริมอีกว่า โควิด-19 ยังมีผลดีคือธรรมชาติใต้ท้องทะเลได้ฟื้นตัวเป็นธรรมชาติที่สมบูรณ์ และปัจจุบันชาวบ้านก็พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวให้กลับมาอีกครั้ง

“เกาะเต่าได้ชื่อว่าเป็นแหล่งดำน้ำอันดับต้น ๆ ของโลก ทำให้แต่ละปี มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมชมธรรมชาติใต้ท้องทะเลที่สวยงามและอุดมสมบูรณ์ของเกาะเต่า ไม่น้อยกว่า 500,000 คน ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมา ทำให้การท่องเที่ยวบนเกาะเต่าได้รับผลกระทบ ชาวบ้านขาดรายได้ แต่สิ่งเกิดขึ้นคือ ธรรมชาติใต้ท้องทะเลได้ฟื้นตัว กลับมาสวยงามอีกครั้ง ขอขอบคุณยูเอ็นดีพี ประเทศไทย ที่ให้ความช่วยเหลือชาวเกาะเต่ามาโดยตลอด ผ่านการนำร่องกลไกการเงินเพื่อดูแลความหลากหลายทางชีวภาพบนเกาะเต่า ตั้งแต่ปี 2561 และล่าสุดโครงการระดมทุน Koh Tao, Better Together จะช่วยชุมชนพ้นวิกฤติแล้ว ยังมีส่วนช่วยให้สิ่งแวดล้อมบนเกาะเต่าสะอาดสวยงามและพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกครั้ง” นายกเทศมนตรีเกาะเต่ากล่าว

โครงการ Koh Tao, Better Together ถือเป็นโครงการนำร่องด้านการเงินเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพในช่วงวิกฤติโควิด-19 ตามแนวนโยบายของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย หรือ ยูเอ็นดีพี ประเทศไทย ต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับท้องถิ่น ซึ่งจะยกระดับให้เกาะเต่าเป็นกรณีศึกษาทั้งทางด้านการพัฒนาประชากร และคุณภาพชีวิต ควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ

ผู้สนใจสามารถสมทบทุน ผ่านกรุงไทย e-Donation มูลนิธิรักษ์ไทย UNDP กรุงไทยรักเกาะเต่า หรือ โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทยเลขที่ 034-1-81121-1 ชื่อบัญชี มูลนิธิรักษ์ไทย