ThaiPublica > เกาะกระแส > ประเด็นฮอตรอบสัปดาห์ > ประเด็นฮอตรอบสัปดาห์ : “มาตรการเยียวยานักเรียนรร.สารสาสน์ ราชพฤกษ์ กรณีครูทำร้ายเด็กนักเรียน” และ “โดนัลด์-เมลาเนีย ทรัมป์ ติดโควิด”

ประเด็นฮอตรอบสัปดาห์ : “มาตรการเยียวยานักเรียนรร.สารสาสน์ ราชพฤกษ์ กรณีครูทำร้ายเด็กนักเรียน” และ “โดนัลด์-เมลาเนีย ทรัมป์ ติดโควิด”

3 ตุลาคม 2020


ประเด็นฮอตรอบสัปดาห์ประจำวันที่ 26 ก.ย. – 2 ต.ค. 2563

 • สรุปมาตรการเยียวยานักเรียนโรงเรียนสารสาสน์ฯ ราชพฤกษ์ กรณีครูทำร้ายเด็กนักเรียน
 • ผบ.ตร. คนใหม่สั่งเลิกตั้งด่านทุกชนิด วางเป้าตbดตั้งวงจรปิด 5,000 ตัวทั่ว กทม.
 • เพื่อไทยเลือก กก.บห. ชุดใหม่หลังสุดารัตน์ลาออก “สมพงษ์ อมรวิวัฒน์” นั่งหัวหน้าพรรค
 • ยกเลิกคลินิก-รพ.บัตรทองเพิ่ม 108 แห่ง รวม 190 แห่ง เหตุเบิกจ่ายผิดปกติ
 • โดนัลด์-เมลาเนีย ทรัมป์ ติดโควิด

สรุปมาตรการเยียวยานักเรียนโรงเรียนสารสาสน์ฯ ราชพฤกษ์

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรงศึกษาธิการ ที่มาภาพ : https://www.matichon.co.th/politics/politics-in-depth/news_1618959

จากกรณีครูของโรงเรียนสารสาสน์วิเทศน์ราชพฤกษ์ทำร้ายเด็ก ที่นำไปสู่การร้องเรียน ตรวจสอบ และเปิดเผย จนพบความผิดอีกหลายกรณี ที่ไม่ได้มีเพียงการทำร้ายเด็กนักเรียนในกรณีอื่นๆ ครูผู้สอนที่พบเห็นเหตุการณ์แต่ไม่ช่วยเหลือเด็ก ครูผู้สอนไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ครูผู้สอนที่เป็นคนต่างด้าวไม่มีใบประกอบวิชาชีพสำหรับคนต่างด้าว รวมทั้งเมื่อเป็นเรื่องราวขึ้นมาแล้ว ทางโรงเรียนก็ไม่มีคำตอบที่ชัดเจนในเรื่องของมารตรการเยียวยา จนทำให้ทั้งผู้ปกครองและสังคมเกิดความไม่พอใจเป็นอย่างมากนั้น

ล่าสุด ได้มีการทำบันทึกข้อตกลงระหว่างโรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ กับกระทรวงศึกษาธิการ ณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมศึกษาเอกชน วันที่ 30 กันยายน 2563 โดยมีรายละเอียดถึงมาตรการต่างๆ ทั้งในกรณีที่ผู้ปกครองประสงค์ให้บุตรหลานศึกษาต่อในโรงเรียน และกรณีต้องการย้ายโรงเรียน ดังนี้

กรณีที่ผู้ปกครองต้องการให้บุตรหลานเรียนต่อในโรงเรียน

 • ห้องเรียนที่เกิดเหตุ และห้องเรียนที่ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจาก สภ.ชัยพฤกษ์ ทางโรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ พร้อมคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ปีการศึกษา 2563 ให้กับนักเรียนทุกคนที่อยู่ในห้อง หากผู้ปกครองจ่ายเงินแล้ว โรงเรียนจะดําเนินการคืนให้
 • โรงเรียนจะเร่งดําเนินการติดกล้องวงจรปิดมุมต่างๆ ให้ครบถ้วน และให้มีจอมอนิเตอร์ ขนาดใหญ่ที่ผู้ปกครองสามารถนั่งดูได้ที่โรงอาหาร และหากห้องเรียนใดที่ผู้ปกครองตกลงกันได้ โรงเรียนจะจัดให้มีระบบออนไลน์
 • โรงเรียนต้องจัดทําป้ายชื่อครู แสดงภาพถ่าย เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของครูทุกคน หน้าห้องเรียนทุกห้อง และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของโรงเรียน
 • โรงเรียนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในทางการแพทย์ทั้งทางร่างกายและทางจิตใจ ของนักเรียน ที่ถูกกระทํา หรือได้รับผลกระทบในห้องเรียนที่เกิดเหตุเต็มตามจํานวนที่จ่ายจริง ตามคํารับรองของเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข
 • ให้โรงเรียนจัดให้มีนักจิตวิทยาไว้สําหรับเยียวยานักเรียนที่ได้รับผลกระทบ โดยจะมีการประเมินและส่งผลการประเมินให้กับผู้ปกครองทราบทุกภาคเรียน และได้ทําความร่วมมือกับกรมสุขภาพจิต เพื่อเข้ามาฟื้นฟูและเยียวยาให้กับนักเรียนและครู โดยด่วน
 • ให้โรงเรียนอนุญาตให้ผู้ปกครองสามารถเข้าไปตรวจสอบสุขอนามัย ห้องเรียน ห้องน้ํา ห้องนอน โดยต้องขออนุญาตและแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ธุรการก่อน ทั้งนี้ต้องไม่เป็นการรบกวนกิจกรรมการเรียนการสอนและการใช้ชีวิตของนักเรียน
 • ให้โรงเรียนจัดอาหารกลางวันให้นักเรียนตามหลักโภชนาการ โดยจะแจ้งรายการอาหารให้ผู้ปกครองทราบล่วงหน้าเป็นรายสัปดาห์ จัดให้มีบริการอาหารอย่างเพียงพอและทั่วถึง ตลอดทั้งเพิ่มเวลาในการรับประทานอาหารจาก 30 นาทีเป็น 40 นาที
 • ให้โรงเรียนจัดให้มีการคัดกรองด้านสุขภาพจิตให้แก่ครูไทยและครูต่างชาติ
 • ให้โรงเรียนจัดระบบรถรับ-ส่งนักเรียนให้มีที่นั่งเพียงพอ และให้มีการติดตั้งกล้องเฉพาะตู้ที่นั่งโดยสาร เพื่อดูแลความปลอดภัย และเหตุอันไม่สมควรที่จะเกิดระหว่างเดินทาง และรายงานจํานวนเด็กนักเรียนที่ขาด ลา มา สาย ทุกวัน
 • โรงเรียนจัดให้มีการประชุมผู้ปกครองทุกระดับชั้น ทุกปีการศึกษา โดยในปีการศึกษา 2563 จัดให้มีการประชุมเริ่มในเดือนตุลาคม 2563

กรณีที่ผู้ปกครองประสงค์จะย้ายบุตรหลานไปเรียนต่อที่อื่น

 • โรงเรียนพร้อมอํานวยความสะดวกในการจัดทําเอกสารการส่งตัวให้แก่นักเรียนที่ประสงค์จะขอย้ายให้แล้วเสร็จ มอบให้ผู้ปกครองภายใน 1 วัน
 • โรงเรียนคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ในปีการศึกษา 2563
 • โรงเรียนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในทางการแพทย์ทั้งทางร่างกายและทางจิตใจ ของนักเรียน ที่ถูกกระทําหรือได้รับผลกระทบในห้องเรียนที่เกิดเหตุเต็มตามจํานวนที่จ่ายจริง ตามคํารับรองของเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข
 • ส่วนค่าชดเชยหรือค่าบํารุงขวัญ โรงเรียนจะเร่งดําเนินการให้คณะกรรมการบริหาร โรงเรียนพิจารณาและจะแจ้งให้ทราบความคืบหน้าโดยด่วนต่อไป

นอกจากมาตรการเยียวยาดังกล่าวแล้ว ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ยังได้ออกคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานกับติดตามการแก้ปัญหากรณีโรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ โดยมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้แทนกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, ผู้แทน สช., นิติกรสํานักงาน ปลัดกระทรวง, ผู้แทนผู้ปกครอง, ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัด เป็นคณะทํางานด้วย

อนึ่ง จนถึงขณะนี้ มีการเปิดเผยจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดในห้องเรียนว่า พบเหตุการณ์ที่ครูกระทำความรุนแรงกับเด็กชั้นอนุบาล 1 มากถึง 36 เหตุการณ์ และในระดับเนิร์สเซอรี่อีกมากกว่า 10 เหตุการณ์ โดยครูคนที่เป็นสาเหตุให้เรื่องนี้ถูกเปิดเผยขึ้นมานั้นกระทำความรุนแรงกับเด็กถึง 29 เหตุการณ์ มีเด็กถูกกระทำ 10 คน และมีครูอีกสองคนที่กระทำรุนแรงกับเด็กคนละ 3 เหตุการณ์ และพบครูกระทำความผิดอย่างชัดเจน 7-8 คน โดยขณะนี้มีการแจ้งความดำเนินคดีกับครูแล้ว 6 คน

ขณะเดียวกัน ทางด้านกระทรวงศึกษาธิการก็เปิดเผยว่าจะแจ้งความดำเนินคดีกับผู้บริหารโรงเรียนและเอาผิดครูที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพ ส่วนทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ก็จะแจ้งความดำเนินคดีกับครูชาวต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน

อ่านเพิ่มเติม
เว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์ — เปิดข้อสรุปมาตรการเยียวยานักเรียน “สารสาสน์ฯ ราชพฤกษ์” ทั้งเรียนต่อ-ย้ายออก
เว็บไซต์ช่อง 3 — ผู้ปกครองตบเท้าแจ้งความ 36 เหตุการณ์ 19 คดี ความรุนแรงใน ร.ร.สารสาสน์ฯ
เว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์ — ศธ.สั่งฟ้อง“ผู้บริหาร-ครู”รร.สารสาสน์ … ‘ครูจุ๋ม’เจอ2ข้อหา8คดี-ปรับครูปินส์5พัน
เว็บไซต์มติชนออนไลน์ — ผบช.สตม.แจ้งเอาผิด ร.ร.สารสาสน์ฯ จ้างครูต่างด้าวไร้ใบอนุญาตทำงาน

ผบ.ตร. คนใหม่สั่งเลิกตั้งด่านทุกชนิด วางเป้าติดตั้งวงจรปิด 5,000 ตัวทั่ว กทม.

พล.ต.อ. สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.อ. สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) คนล่าสุด ซึ่งเข้ารับตำแหน่งต่อจาก พล.ต.อ. จักรทิพย์ ชัยจินดา ได้มอบนโยบายการบริหารราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด ตั้งแต่ระดับผู้บังคับการถึงรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ ณ สโมสรตำรวจ ถนนวิภาวดีรังสิต กทม.

ผบ.ตร. คนใหม่ได้มอบนโยบายเร่งด่วน เรื่องยกเลิกการช่วยราชการ เพื่อให้มีการจัดสรรคนอย่างที่ควรเป็น, ห้ามซื้อขายตำแหน่งเด็ดขาด และให้กวดขันเรื่องการพนันทุกประเภท ซึ่งรวมถึงบ่อนขนาดใหญ่และคาสิโนออนไลน์

นอกจากนี้ ยังมีคำสั่งให้ยกเลิกการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด รวมถึงด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์ เนื่องจากมีประชาชนร้องเรียนเข้ามามาก และได้ตั้งเป้าว่าจะติดตั้งกล้องวงจรปิด 5,000 ตัวตามตรอกซอกซอยและจุดเสี่ยงต่างๆ ทั่ว กทม. ให้เสร็จภายใน 4 เดือน เพื่อให้ประชาชนรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

อ่านเพิ่มเติม
เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ — ผบ.ตร. สั่งยกเลิกตั้งด่านทุกชนิด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
เว็บไซต์ไทยโพสต์ — เปิดนโยบาย 20 ข้อ ‘บิ๊กปั๊ด-ผบ.ตร.’ สุดเข้ม!
เว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์ — จักรทิพย์ ชัยจินดา อดีตผบ.ตร.คนที่ 11 โกนหัวบวชแล้ววัดหงส์รัตนาราม
เว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์ — “สุวัฒน์” รับตำแหน่ง ผบ.ตร. สัญญาตำรวจจะทำตัวให้ดีกว่าที่เคยเป็นมา

เพื่อไทยเลือก กก.บห. ชุดใหม่ “สมพงษ์ อมรวิวัฒน์” นั่งหัวหน้าพรรค

นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ที่มาภาพ : https://www.isranews.org

หลังจากคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการยุทธศาสตร์ พรรคเพื่อไทย ทางพรรคจึงได้มีการเลือกคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ โดยมีรายชื่อดังนี้

หัวหน้าพรรค นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์

รองหัวหน้าพรรค
1. น.อ. อนุดิษฐ์ นาครทรรพ 2. นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง 3. นายชูศักดิ์ ศิรินิล 4. นายเกรียง กัลป์ตินันท์ 5. นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร 6. นายพิชัย นริพทะพันธุ์ 7. นายสุทิน คลังแสง 8. นายไชยา พรหมา 9. พล.ต.อ. สมศักดิ์ จันทะพิงค์ 10. นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด

เลขาธิการพรรค นายประเสริฐ จันทรรวงทอง

รองเลขาธิการพรรค 1. นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม 2. นายจิรวัฒน์ ศิริพานิชย์ 3. นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล 4. นายคุณากร ปรีชาชนะชัย 5. นายนพ ชีวานันท์

เหรัญญิกพรรค น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์

นายทะเบียนพรรค นายจักรพงษ์ แสงมณี

โฆษกพรรค 1.น.ส.อรุณี กาสยานนท์

กรรมการบริหารพรรค1. นายชวลิต วิชยสุทธิ์ 2. นายสรวงศ์ เทียนทอง 3. นายองอาจ วงษ์ประยูร 4. นายพรเทพ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์

อนึ่ง ก่อนหน้านี้นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ก็ได้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคอยู่ แต่ลาออกไปเมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2563 และได้รับเลือกให้มาดำรงตำแหน่งอีกครั้งในการเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคครั้งนี้

หัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้ประกาศภารกิจสำคัญของพรรคว่า ภารกิจสำคัญอย่างแรก คือ ความมุ่งมั่นที่จะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย อย่างที่สองคือการแบ่งเบาความเดือดร้อนของประชาชน อย่างที่สามคือกระชับสัมพันธ์ในหมู่สมาชิกและพี่น้องประชาชน และอย่างสุดท้ายคือ การรวบรวมและนำเทคโนโลยี มาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญ ในการถ่ายทอดหรือสื่อสารไปยังประชาชนและ ส.ส. เพื่อรับรู้ปัญหา และสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ของประชาชนในการแก้ไขปัญหาของพวกเขา ให้ดียิ่งๆ ขึ้น

อ่านเพิ่มเติม
เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ — พรรคเพื่อไทย เลือกกรรมการบริหารใหม่ 2 โหล “สมพงษ์” เป็นหัวหน้า
เฟซบุ๊กแฟนเพจ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ Sudarat Keyuraphan

ยกเลิกคลินิก-รพ.บัตรทองเพิ่ม 108 แห่ง รวม 190 แห่ง เหตุเบิกจ่ายผิดปกติ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ตรวจสอบคลินิกและโรงพยาบาลเป็นรอบที่สาม เนื่องจากตรวจพบความผิดปกติของการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลมายัง สปสช. และได้ส่งหนังสือยกเลิกสัญญาการเป็นหน่วยบริการไป 108 แห่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2563 และก่อนหน้านี้มีการยกเลิกสัญญามาแล้ว 18 แห่งในการตรวจสอบครั้งที่หนึ่ง และ 64 แห่งในการตรวจสอบครั้งที่สอง ทำให้รวมมีคลินิกและโรงพยาบาลถูกยกเลิกสัญญาการเป็นหน่วยบริการบัตรทองรวมทั้งสิ้น 190 แห่ง

นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ในระยะเวลาสั้น สปสช. เร่งดำเนินการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนมากที่สุด ภายใต้ข้อจำกัดของหน่วยบริการที่ขาดแคลน โดยให้สิทธิกับประชาชนที่ยังไม่เจ็บป่วยในลักษณะสิทธิพิเศษ ไม่ต้องลงทะเบียนหน่วยบริการประจำ หมายความว่าหากเจ็บป่วยจะไปใช้บริการในหน่วยบริการของรัฐที่ใดก็ได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและไม่ต้องมีใบส่งตัว เป็นเวลาอย่างน้อย 2 เดือนในช่วงที่พยายามแก้ไขหน่วยบริการประจำ

นอกจากนี้ เลขาฯ สปสช. ยังระบุด้วยว่า “เรื่องนี้เป็นเรื่องเฉพาะเขตกรุงเทพมหานคร และไม่กระทบกับสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งทุกคนยังมีสิทธิตามรัฐธรรมนูญ เพียงแต่มีความผิดปกติเกิดขึ้นในหน่วยบริการพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทำให้จำเป็นต้องดำเนินทางกฎหมายในการฟ้องร้องและยกเลิกสัญญาการเป็นหน่วยบริการ ทำให้ไม่มีหน่วยบริการประจำ”

อ่านเพิ่มเติม
เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ — สปสช.ยกเลิกคลินิก-รพ.บัตรทองอีก 108 แห่ง

โดนัลด์-เมลาเนีย ทรัมป์ ติดโควิด

ที่มาภาพ : https://gdb.voanews.com/11CAF368-DFD6-4C6C-A0DB-E4E96F79E234_w1023_r1_s.jpg

วันที่ 2 ต.ค. 2563 ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ทวีตข้อความในทวิตเตอร์ว่าตนเองและเมลาเนีย ทรัมป์ ภริยา ทดสอบการติดโควิด-19 ได้ผลเป็นบวก

การตรวจเชื้อครั้งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากก่อนหน้านี้ โฮป ฮิกส์ ผู้ช่วยที่ทำงานใกล้ชิกกับทั้งคู่มีผลตรวจโควิด-19 เป็นบวก

อ่านเพิ่มเติม
เว็บไซต์บีบีซีไทย — โควิด-19: โดนัลด์ ทรัมป์-สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง ติดเชื้อโควิด-19 หลังผู้ช่วยคนสนิทตรวจพบติดเชื้อ