ThaiPublica > เกาะกระแส > ธปท. ปรับแผนออกพันธบัตร รับตลาดผันผวนจากโควิด-19 ขยายกรอบวงเงิน 10,000-30,000 ล้านบาท

ธปท. ปรับแผนออกพันธบัตร รับตลาดผันผวนจากโควิด-19 ขยายกรอบวงเงิน 10,000-30,000 ล้านบาท

11 พฤษภาคม 2020


เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ประกาศแผนการออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยปี 2563 แก้ไขครั้งที่ 1 ซึ่งได้ปรับเปลี่ยนให้รองรับตลาดพันธบัตรที่มีแนวโน้มผันผวนต่อไปอีก

โดยระบุว่า ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ออกพันธบัตร ธปท. อย่างสม่ำเสมอ เพื่อดูแลสภาพคล่องในตลาดเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งช่วยส่งเสริมการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ไทยให้มีสภาพคล่องและมีประสิทธิภาพ โดย ธปท. ได้สื่อสารเกี่ยวกับแผนการออกพันธบัตร ธปท. ประจำปีมาโดยตลอด เพื่อให้ผู้ร่วมตลาดสามารถวางแผนบริหารจัดการสภาพคล่องได้อย่างเหมาะสมนั้น

ในช่วงที่ผ่านมา สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและตลาดการเงินทั้งในและต่างประเทศเป็นวงกว้าง  ตลาดพันธบัตรมีความผันผวนเพิ่มขึ้นและคาดว่าจะยังอยู่ในระดับสูงในระยะต่อไป นอกจากนี้ การระดมทุนของภาครัฐเพื่อรองรับมาตรการเยียวยาและลดผลกระทบจาก COVID-19 อาจส่งผลต่ออุปทานพันธบัตรภาครัฐโดยรวม

ธปท. จึงได้หารือร่วมกับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ถึงแนวทางการกำหนดวงเงินพันธบัตรภาครัฐให้อยู่ในระดับเหมาะสม โดยคำนึงถึงแผนการระดมทุนภาครัฐและความต้องการลงทุนที่อาจปรับเปลี่ยนรวดเร็วในสภาวการณ์ข้างต้น ในการนี้ ธปท. จึงพิจารณาปรับแผนการออกพันธบัตร ธปท. ปี 2563 โดยให้เริ่มมีผลบังคับใช้สำหรับแผนการออกพันธบัตร ธปท. เดือนพฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

1) กำหนดการประมูลพันธบัตร: ธปท. ยังกำหนดวันและความถี่ในการประมูลพันธบัตร ธปท. ประเภทอายุต่างๆ ไว้ตามแนวปฏิบัติเดิม อย่างไรก็ดี ธปท. อาจพิจารณาปรับความถี่การประมูลและวงเงินของพันธบัตร ธปท. ระยะ 3 เดือน 6 เดือน และพันธบัตรประเภทอัตราดอกเบี้ยคงที่บางรุ่น เพื่อให้สอดคล้องกับการประมูลตั๋วเงินคลังและพันธบัตรรัฐบาลที่ระยะเดียวกันในแต่ละสัปดาห์ โดยสรุปรายละเอียดได้ดังนี้

2) วงเงินการออกพันธบัตร: ธปท. ขยายกรอบวงเงินพันธบัตรประเภทที่จำหน่ายเป็นส่วนลดทุกรุ่นอายุเป็น 10,000-60,000 ล้านบาท เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการกำหนดปริมาณพันธบัตร ธปท. ให้สอดคล้องกับแผนการระดมทุนภาครัฐและความต้องการลงทุนพันธบัตรในแต่ละช่วงเวลา

3) การประกาศกำหนดการออกพันธบัตร ธปท. รายเดือน: ธปท. จะประกาศตารางประมูลพันธบัตร ธปท. ให้ตลาดทราบล่วงหน้าทุกเดือนผ่านทางเว็บไซต์ของ ธปท. เช่นที่เคยปฏิบัติมา อย่างไรก็ดี ธปท. ขอสงวนสิทธิการปรับวงเงินประมูลพันธบัตร ธปท. ระหว่างเดือน กรณีตลาดการเงินมีความผันผวนเพิ่มขึ้นจนส่งผลให้ความต้องการพันธบัตรในระหว่างเดือนเปลี่ยนแปลงไปจากที่คาดการณ์อย่างมีนัยสำคัญ โดย ธปท. จะแจ้งให้ตลาดทราบอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันประมูลพันธบัตร

ในระยะต่อไป ธปท. จะประสานงานกับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะอย่างใกล้ชิด ในการกำหนดวงเงินและประเภทอายุพันธบัตร ธปท. ให้เหมาะสมกับภาวะตลาดเงินและตลาดพันธบัตร รวมทั้งคำนึงถึงการออกตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล และพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้ปริมาณพันธบัตรภาครัฐโดยรวมอยู่ในระดับที่เหมาะสมสอดคล้องกับภาวะตลาดในแต่ละช่วงเวลา

ทั้งนี้ รายละเอียดสาระสำคัญที่เปลี่ยนจะเป็นกรอบวงเงินการออกพันธบัตรของ “พันธบัตรประเภทที่จำหน่ายเป็นส่วนลด” จากแผนเดิม เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 ดังนี้

  • รุ่น 2 สัปดาห์ เพิ่มวงเงินประมูลต่อครั้งและวงเงินรวมต่อรุ่นจาก 10,000-50,000 ล้านบาท เป็น 10,000-60,000 ล้านบาท
  • รุ่น 1 เดือน เพิ่มวงเงินประมูลต่อครั้งและวงเงินรวมต่อรุ่นจาก 10,000-30,000 ล้านบาท เป็น 10,000-60,000 ล้านบาท
  • รุ่น 3 และ 6 เดือน เพิ่มวงเงินประมูลต่อครั้งและวงเงินรวมต่อรุ่นจาก 20,000-50,000 ล้านบาท เป็น 10,000-60,000 ล้านบาท
  • รุ่น 1 ปี เพิ่มวงเงินประมูลต่อครั้งจาก 20,000-60,000 ล้านบาท เป็น 10,000-60,000 ล้านบาท และวงเงินรวมต่อรุ่นจาก 20,000-72,000 ล้านบาท เป็น 10,000-72,000 ล้านบาท