ThaiPublica > เกาะกระแส > ชิมช้อปใช้เฟส 3 มาตรการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ เปิดลงทะเบียน14 – 15 พ.ยนี้ วันละ 750,000 ราย

ชิมช้อปใช้เฟส 3 มาตรการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ เปิดลงทะเบียน14 – 15 พ.ยนี้ วันละ 750,000 ราย

13 พฤศจิกายน 2019


นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ “ชิมช้อปใช้” หรือ “ชิมช้อปใช้ เฟส 3” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการบริโภคภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง

จากการที่มาตรการ “ชิมช้อปใช้” ที่ผ่านมาประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก โดยมีผู้ได้รับสิทธิ์ทั่วประเทศ 12,901,825 คน มียอดใช้จ่ายแล้ว 12,450 ล้านบาท และเนื่องจากยังมีประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมมาตรการ “ชิมช้อปใช้” อีกเป็นจำนวนมากที่พร้อมจะจับจ่ายใช้สอยแต่ยังไม่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการได้ กระทรวงการคลังจึงได้ออกแบบมาตรการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ “ชิมช้อปใช้” หรือ “ชิมช้อปใช้ เฟส 3” เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศผ่าน g-Wallet ช่อง 2 โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพในการใช้จ่าย และปรับปรุงวิธีดำเนินมาตรการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

มาตรการ “ชิมช้อปใช้ เฟส 3” จะเปิดให้ผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์ลงทะเบียนเพิ่มจำนวนไม่เกิน 2 ล้านคนโดยผู้ลงทะเบียนจะได้รับสิทธิประโยชน์สำหรับการใช้จ่ายจากเงินของประชาชนเองผ่าน g-Wallet ช่อง 2 เป็นเงินชดเชยร้อยละ 15 ของยอดใช้จ่ายไม่เกิน 30,000 บาท (เงินชดเชยไม่เกิน 4,500 บาท) และเงินชดเชยร้อยละ 20 ของยอดใช้จ่ายในส่วนที่เกิน 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000 บาท (เงินชดเชยไม่เกิน 4,000 บาท) เช่นเดียวกับ “ชิมช้อปใช้ เฟส 1 และ 2” จะแตกต่างเพียงไม่มีวงเงินสนับสนุน 1,000 บาท ผ่าน g-Wallet ช่อง 1

นอกจากนี้ ยังได้มีการปรับปรุงเงื่อนไขการใช้จ่ายผ่าน g-Wallet ช่อง 2 ให้สะดวกมากขึ้น โดยสามารถใช้จ่ายได้ทุกจังหวัดรวมทั้งจังหวัดตามทะเบียนบ้าน อีกทั้ง สามารถใช้จ่ายค่าบริการแพ็กเกจที่พักพร้อมการเดินทางหรือบริการที่เกี่ยวเนื่อง รวมทั้งจะมีการพัฒนาระบบเชื่อมโยงการจ่ายค่าสินค้าและบริการผ่านระบบที่สามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมได้

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียน “ชิมช้อปใช้ เฟส 3” ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 โดยการลงทะเบียนในวันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน 2562 จะเปิดวันละ 750,000 ราย แบ่งเป็น 2 รอบ ในเวลา 6.00 น. และเวลา 18.00 น. เช่นเดิม และส่วนที่ลงทะเบียนไม่ครบถ้วน จะนำมาเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562

“ชิมช้อปใช้ เฟส 3” มีความพิเศษที่จะอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนให้แก่ผู้สูงวัย โดยจะเปิดรอบลงทะเบียนให้ผู้มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ประมาณ 500,000 ราย ซึ่งผู้ลงทะเบียนวันแรกจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 สำหรับผู้ได้รับสิทธิ์ในเฟส 1 และ 2 สามารถเริ่มใช้จ่าย g-wallet ช่อง 2 ทุกจังหวัดได้ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 โดยมาตรการ “ชิมช้อปใช้ เฟส 3” นี้ จะสิ้นสุดในวันที่ 31 มกราคม 2563 ซึ่งขยายระยะเวลาให้ผู้ได้รับสิทธิ์เดิมด้วย สำหรับร้านค้าสามารถสมัครเข้าร่วมมาตรการได้ภายในเดือนมกราคม 2563

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
ข้อมูลมาตรการ ติดต่อสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร 02 2739020 ต่อ 3523 3508
การรับสมัครร้านค้า ติดต่อกรมบัญชีกลาง โทร 02 2706400 กด 7
App “เป๋าตัง” ติดต่อธนาคารกรุงไทย โทร 02 1111144
ข้อมูลเที่ยวชิมช้อปใช้ ติดต่อการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โทร 1672