ThaiPublica > เกาะกระแส > ก.ล.ต. นำเสนอการระดมทุนหนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน ในการประชุมผู้บริหารระดับสูง ณ OECD กรุงปารีส

ก.ล.ต. นำเสนอการระดมทุนหนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน ในการประชุมผู้บริหารระดับสูง ณ OECD กรุงปารีส

31 ตุลาคม 2019


นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ 5 จากขวา

เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2562 นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้นำเสนอบทบาทของภาครัฐและ ก.ล.ต. ในการสนับสนุนการระดมทุนที่สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (sustainable financing) ในการประชุมที่องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development หรือ OECD) ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส เรื่องโอกาสของการระดมทุนแบบยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน (High-Level Roundtable on Green Finance Opportunities in ASEAN) ในหัวข้อบทบาทของผู้กำหนดนโยบาย ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจากภูมิภาคเอเชีย โดยมีนางสิริวิภา สุพรรณธเนศ รองเลขาธิการ นางสาวจอมขวัญ คงสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ และนางสาวสุชา บุณยเนตร ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากฎเกณฑ์ 1 เป็นตัวแทน ก.ล.ต. เข้าร่วมประชุมด้วย

ทั้งนี้ เลขาธิการ ก.ล.ต. นำเสนอแนวทางการสนับสนุน sustainable financing ทั้งในยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาตลาดทุน ปัจจัยสำเร็จทั้งด้านอุปสงค์และอุปทาน รวมทั้งการพัฒนา ecosystem ความท้าทาย ความคาดหวังของสาธารณะ และความร่วมมือโดยเฉพาะในกรอบตลาดทุนอาเซียน ซึ่งที่ประชุมหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนอาเซียน (ASEAN Capital Markets Forum : ACMF) ครั้งที่ 31 ที่ ก.ล.ต. ไทยเป็นเจ้าภาพ เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 2562 ได้เห็นชอบการจัดทำ Roadmap for ASEAN Sustainable Capital Markets นอกจากนี้ ได้นำ

เสนอความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับการดำเนินการของ ก.ล.ต. และร่างแผน ก.ล.ต. ปี 2563 – 2565 ที่เกี่ยวข้องกับการระดมทุนที่สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน