ThaiPublica > เกาะกระแส > อธิบดีกรมบังคับคดีนำเสนอ LED 4.0 นวัตกรรมดิจิทัลบริการประชาชนเวทีระหว่างประเทศ – 1 ต.ค. 2562 เริ่ม paperless

อธิบดีกรมบังคับคดีนำเสนอ LED 4.0 นวัตกรรมดิจิทัลบริการประชาชนเวทีระหว่างประเทศ – 1 ต.ค. 2562 เริ่ม paperless

1 ธันวาคม 2018


นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี กรรมการสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ ร่วมประชุมประจำปีสภาเจ้าพนักงานบังคับคดี ระหว่างประเทศ ณ Espace Niemeyer สาธารณรัฐฝรั่งเศส

เมื่อวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561 นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี กรรมการสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ ร่วมประชุมประจำปีสภาเจ้าพนักงานบังคับคดี ระหว่างประเทศ ณ Espace Niemeyer สาธารณรัฐฝรั่งเศส และได้รายงานความคืบหน้าความร่วมมือระหว่างสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศกับประเทศสมาชิกอาเซียนต่อที่ประชุม

โดยมีความเห็นว่า มีทิศทางที่ดีขึ้นด้วยมีประเทศสมาชิกอาเซียนบางประเทศแสดงความสนใจต่อบทบาทของสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีในการพัฒนาแนวทางปฏิบัติที่ดีของการบังคับคดีแพ่ง และการเสริมสร้างศักยภาพของเจ้าพนักงานบังคับคดี รวมทั้งแสดงความสนใจในการเข้าร่วมที่ประชุมประจำปีสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีในฐานะผู้สังเกตการณ์

นางสาวรื่นวดี ได้นำเสนอ LED 4.0 ต่อที่ประชุมประจำปีสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ เพื่อนำเสนอนวัตกรรม และพัฒนาการของกรมบังคับคดีที่ได้นำระบบอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการบังคับคดีทุกขั้นตอน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล Thailand 4.0 โดยในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา ในการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย และพัฒนาให้การบังคับคดีมีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ได้นำเสนอแผนการพัฒนากรมบังคับคดีไปสู่การทำงานแบบไร้กระดาษ paperless โดยจะเริ่มในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 และแผนการนำ blockchain และปัญญาประดิษฐ์ AI มาเป็นเครื่องมือในการบังคับคดีให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เพื่อกำหนดแผนนโยบาย และพัฒนางานบังคับคดีให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น อันจะช่วยส่งเสริมความน่าเชื่อถือในการลงทุนและความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไป ซึ่งการดำเนินการของกรมบังคับคดีในการเป็น LED 4.0 สอดคล้องกับพัฒนาการด้านการบังคับคดีของประเทศต่างๆ โดยเฉพาะในกลุ่มสหภาพยุโรปที่ได้นำระบบอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการบังคับคดี

ในระหว่างการประชุม ที่ประชุมมีการนำเสนอร่างกฎระเบียบของสหภาพยุโรปในเรื่องการบริหารสินเชื่อการซื้อหนี้ด้อยคุณภาพ และการบังคับหลักประกัน ซึ่งมีแนวคิดที่จะให้สถาบันการเงินดำเนินได้เอง โดยไม่ต้องผ่านเจ้าพนักงานบังคับคดี นางสาวรื่นวดี ได้แลกเปลี่ยนความเห็นและให้ข้อมูลกรณีของประเทศไทยว่า ที่ผ่านมาได้มี การแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในส่วนของค้ำประกันและจำนองที่เปิดโอกาส ให้เจ้าหนี้บังคับจำนองได้โดยตรงรวมทั้งกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ แต่ในทางปฏิบัติ ยังไม่ปรากฏว่า ได้มีการบังคับจำนองโดยตรงในจำนวนมากในการนี้ กรมบังคับคดีได้ดำเนินการจัดตั้งสถาบันพัฒนาวิชาชีพบังคับคดี Legal Execution Profession Academy – LEPA เพื่อเป็นศูนย์กลางพัฒนาวิชาชีพ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในการบังคับคดีให้กับภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องต่อไป

นางสาวรื่นวดี ยังได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ปีหน้าประเทศไทยจะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน และกรมบังคับคดีจะได้จัดการประชุมระหว่างประเทศ เรื่องการบังคับคดีแพ่งภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างฉับพลัน (Civil enforcement under Disruptive Technology) ในระหว่างวันที่ 19 – 21 มีนาคม 2562 โดยมีพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวสุนทรพจน์ และจะเชิญประเทศสมาชิกอาเซียน สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลีเข้าร่วมประชุม รวมทั้งจะเชิญ Mr. Marc Schmitz ประธานสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศเข้าร่วมประชุมด้วย อันจะเป็นโอกาสดีที่สภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศและประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลีจะได้ร่วมมือกันและเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน