ThaiPublica > Native Ad > Advertorial > “ไทยเด็ด” ตามหาของเด็ดทั่วไทยกับจุดเริ่มต้นของการเป็นมากกว่าสถานีบริการน้ำมัน@ PTT Station

“ไทยเด็ด” ตามหาของเด็ดทั่วไทยกับจุดเริ่มต้นของการเป็นมากกว่าสถานีบริการน้ำมัน@ PTT Station

28 กุมภาพันธ์ 2019


ไม่เกินความจริงนักหากจะกล่าวว่า สถานีบริการน้ำมัน ปตท. ที่ปัจจุบันเปลี่ยนมาเป็น “สถานีบริการน้ำมัน PTT Station” นับเป็นผู้บุกเบิกและยกระดับมาตรฐานการให้บริการในสถานีบริการน้ำมันในตลาดไทย ในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา จนได้รับการยอมรับในการเป็นสถานีบริการน้ำมันที่เป็น “One Stop Service” ซึ่งนอกจากมีน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพยังมีสินค้าและบริการที่หลากหลายและมีมาตรฐาน เช่น ห้องน้ำที่สะอาดและสะดวกสบาย ร้านกาแฟ Café Amazon ร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหาร และร้านขายของอื่นๆ

แม้นั่นจะคือความสำเร็จในเวลาที่ผ่านมา แต่นั่นยังไม่ใช่เป้าหมายสูงสุด ของการดำเนินงานของบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ PTTOR ในปัจจุบัน ที่มีวิสัยทัศน์และพันธกิจ ในการมุ่งสร้างคุณค่าร่วมระหว่างธุรกิจและสังคมอย่างสมดุล

สถานีบริการน้ำมัน PTT Station ในวันนี้จึงกำลังเดินหน้าสู่เป้าหมายใหม่และมากกว่า ในการเป็น “สถานีบริการน้ำมันที่มากกว่าสถานีบริการน้ำมัน” ภายใต้แนวคิด “ PTT Living Community” หรือการเป็น “ศูนย์กลางของชุมชน” โดยหวังว่า สถานีบริการน้ำมัน PTT Station จะเป็นสถานที่ที่คนในชุมชนสามารถเข้ามาทำกิจกรรมอื่น ๆ และทำให้คนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สินค้าและบริการใหม่ๆ

โดยมี 3 แนวทางในการพัฒนา ได้แก่1. การนำเสนออัตลักษณ์ท้องถิ่น ผ่านการตกแต่งสถานที่ เครื่องแต่งกายพนักงาน และข้อมูลท้องถิ่น 2.การเป็นศูนย์กลางการให้ ทั้งในสถานการณ์ฉุกเฉินและในสถานการณ์ปกติและ 3.เป็นพื้นที่เพื่อชุมชนที่ยั่งยืน ในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่น

ไทยเด็ด ตามหาของเด็ดทั่วไทย

การเปิดตัวโครงการ “ไทยเด็ด” ที่สถานีบริการน้ำมัน PTT Station กำแพงเพชร เมื่อเร็ว ๆ นี้ จึงเป็นครั้งแรกที่แนวคิดในการเป็น “PTT Living Community” ถูกทำให้คมชัดขึ้น และเป็นการดำเนินการที่เห็นเป็นรูปธรรมใน “สถานีบริการน้ำมัน PTT Station” ความเคลื่อนไหวนี้จึงเป็นก้าวสำคัญที่น่าจับตา

โครงการ “ไทยเด็ด” เป็นความร่วมมือระหว่าง PTTOR กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการน้ำมัน PTT Station ที่ร่วมกันคัดสรรผลิตภัณฑ์แปรรูปจากวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพ เพื่อนำมาจำหน่ายในสถานีบริการน้ำมัน PTT Station หลายพื้นที่ทั่วประเทศ รวมถึงความร่วมมือกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ในกิจกรรมส่วนต่อขยาย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนได้รับโอกาสในการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้พื้นบ้าน เพื่อยกระดับเข้าสู่ระบบการผลิตที่เป็นมาตรฐาน สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้น และสร้างให้คำว่า “ไทยเด็ด” เป็นตัวแทนของการสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ณ สถานีบริการน้ำมัน PTT Station

ในวันเปิดตัวโครงการได้มีการเปิด “ตลาดไทยเด็ด” ซึ่งเป็นการจัดสรรพื้นที่ให้ชุมชนรอบสถานีบริการน้ำมันฯ นำสินค้าเกษตร อาหาร หรือสินค้าหัตถกรรมงานฝีมือที่มีชื่อเสียง และเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น มาวางจำหน่ายภายในพื้นที่ของสถานีบริการน้ำมันฯ และยังได้จัดกิจกรรรม “ไทยเด็ด แมชชิ่งเดย์” ที่ PTTOR และหน่วยงานพันธมิตร นำชุมชนที่มีศักยภาพมาออกบูธแสดงสินค้า และเชิญผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการน้ำมัน PTT Station จากหลากหลายพื้นที่มาเยี่ยมชมเพื่อเลือกซื้อสินค้าที่มีความเหมาะสมกับผู้บริโภคในพื้นที่ของสถานีบริการน้ำมันฯ นั้น ๆ ไปจำหน่ายที่ “มุมสินค้าไทยเด็ด” ของแต่ละสถานีบริการน้ำมันฯ เป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้กับผลผลิตจากชุมชนอีกด้วย

3 แก่นคิด สร้างมูลค่าเพิ่มภูมิปัญญาท้องถิ่น

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด หรือ พีทีที โออาร์ (PTTOR) กล่าวว่า “ไทยเด็ด” สื่อถึงผลิตภัณฑ์ของดีของเด่นในท้องถิ่นต่าง ๆ ทั่วประเทศไทยได้รับการคัดเลือกให้เข้ามาจำหน่ายที่สถานีบริการน้ำมัน PTT Station ซึ่งจะมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการหลายหลายกิจกรรม ได้แก่

1.ตลาดไทยเด็ด แนวคิดที่จะจัดสรรพื้นที่ส่วนหนึ่งในสถานีบริการน้ำมัน PTT Station เพื่อเป็นช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชนในท้องถิ่นต่าง ๆ

2.สินค้าไทยเด็ด การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อยกระดับและวางจำหน่ายจำหน่ายใน “มุมสินค้าไทยเด็ด” ภายในสถานีบริการน้ำมันฯ

3.ตู้ปณ.ไทยเด็ด ร่วมมือกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่อนำสินค้า OTOP และสินค้าจากวิสาหกิจชุมชน(www.thailandpostmart.com) มาจำหน่าย ที่ไปรษณีย์ไทย หรือเลือกซื้อสินค้าผ่านระบบ E-Commerce ของไปรษณีย์ไทย และใช้สถานีบริการน้ำมัน PTT Station เป็นจุดรับส่งสินค้า โดยใช้ระบบของไปรษณีย์ไทย ในการบริหารจัดการการจำหน่าย กระจายสินค้า

ตั้งเป้าขยายสู่ 100 สถานีภายในปี 2562

“โครงการนี้เกิดขึ้นจากการที่ PTTOR ได้ปรับแนวคิดการดำเนินธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน PTT Station ให้เป็น “Living Community” โดยเป็นศูนย์กลางในการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและคู่ค้า รวมถึงการสร้างสรรค์สินค้าและบริการใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างสมดุล เราเริ่มพัฒนาโครงการไทยเด็ดร่วมกับภาคีขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปลายปี 2561 เพื่อสนับสนุนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งส่งมอบองค์ความรู้เพื่อช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น เกิดกระบวนการผลิตที่เป็นระบบ ได้มาตรฐาน เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้นด้วย” นางสาวจิราพร กล่าว

และในฐานะผู้ริเริ่มโครงการนางสาวจิราพร ยังหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการ “ไทยเด็ด” จะนับเป็นอีกหนึ่งพลังในการสนับสนุนการสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพให้กับชุมชนโดยรอบพื้นที่ที่ PTTOR เข้าไปดำเนินธุรกิจ โดย PTTOR มีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการสนับสนุนโครงการนี้ ปัจจุบันมีสถานีบริการน้ำมัน PTT Station เข้าร่วมโครงการฯ นี้แล้ว จำนวน 19 สถานี และคาดว่าจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นถึง 100 สถานี ภายในปีนี้

นี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการเป็นสถานีบริการน้ำมันที่มากกว่าสถานีบริการน้ำมัน และเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่ร่วมแบ่งปันและแลกเปลี่ยนคุณค่าระหว่างกันระหว่างธุรกิจและสังคมได้ในท้ายที่สุด