ThaiPublica > เกาะกระแส > คลังปรับเกณฑ์คืน VAT หนุนสังคมไร้เงินสดใหม่ ซื้อ “เหล้า – บุหรี่ – น้ำมัน – รถ” ไม่ได้ชดเชย 5%

คลังปรับเกณฑ์คืน VAT หนุนสังคมไร้เงินสดใหม่ ซื้อ “เหล้า – บุหรี่ – น้ำมัน – รถ” ไม่ได้ชดเชย 5%

2 มกราคม 2019


เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมวิธีการชำระเงิน การรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และกำหนดรายการสินค้า และบริการที่จะไม่ได้รับสิทธิ (Negative List) ตามมาตรการส่งเสริมการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการ และการนำส่งข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่ครม.มีมติเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 โดยให้กระทรวงการคลังจ่ายเงินชดเชย VAT ในอัตรา 5% ให้แก่ประชาชนที่ซื้อสินค้าผ่านบัตรเดบิตในระหว่างวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2562 โดยกำหนดวงเงินซื้อสินค้าได้สูงสุด 20,000 บาท จะได้รับเงินค่าภาษีมูลค่าเพิ่มคืน 1,000 บาท ผ่านระบบพร้อมเพย์ที่ผูกไว้กับหมายเลขบัตรประชาชนภายใน 15 วันหลังการซื้อสินค้า ดังนั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ กระทรวงการคลัง จึงมีการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรการดังกล่าวใหม่ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

  • คลังดันสังคมไร้เงินสด ออกมาตรการจูงใจ คืนเงินชดเชย VAT ไม่เกิน 1,000 บาท/ราย ภายใน1-15 ก.พ.62