ThaiPublica > เกาะกระแส > คลังดันสังคมไร้เงินสด ออกมาตรการจูงใจ คืนเงินชดเชย VAT ไม่เกิน 1,000 บาท/ราย ภายใน1-15 ก.พ.’62

คลังดันสังคมไร้เงินสด ออกมาตรการจูงใจ คืนเงินชดเชย VAT ไม่เกิน 1,000 บาท/ราย ภายใน1-15 ก.พ.’62

19 ธันวาคม 2018


นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 เห็นชอบมาตรการส่งเสริมการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการ และการนำส่งข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

มาตรการฯ กำหนดให้จ่ายเงินชดเชยแก่ผู้ชำระเงินที่ใช้บัตรเดบิตของตนเองทุกประเภทที่ออกในประเทศไทยและมีการใช้จ่ายในประเทศไทย (ไม่รวมถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) ในการซื้อสินค้าและบริการที่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม (ไม่รวมถึงสินค้าและบริการที่มีภาษีสรรพสามิต) ในช่วงวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 กับผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ใช้ระบบบันทึกการเก็บเงิน (Point of Sale: POS) ซึ่งสามารถแยกจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 ออกจากราคาสินค้าและบริการได้ และจ่ายเงินชดเชยเป็นจำนวนเท่ากับร้อยละ 5 ทั้งนี้ จะจ่ายเงินชดเชยสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อคน โดยจ่ายเข้าระบบพร้อมเพย์ที่ใช้เลขประจำตัวประชาชน โดยมีเงื่อนไขขั้นตอนการเข้าร่วมมาตรการฯ ดังนี้

1. ประชาชนผู้สนใจรับเงินชดเชยจากมาตรการฯ ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการฯ ในช่วงเวลา ช่องทาง และตามเงื่อนไขที่กำหนด
2. วันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2.1 ชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการที่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม (ไม่รวมถึงสินค้าและบริการที่มีภาษีสรรพสามิต) โดยใช้บัตรเดบิตของตนเองกับผู้ประกอบการร้านค้าที่ร่วมมาตรการฯ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2.2 มีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชยจากมาตรการฯ

2.1 คุณสมบัติผู้ที่จะได้รับเงินชดเชย

  • มีบัตรเดบิตที่ออกในประเทศไทย โดยไม่รวมถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
  • ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการฯ ในช่วงเวลา ช่องทาง และตามเงื่อนไขที่กำหนด
  • สมัครใช้บริการพร้อมเพย์ โดยใช้เลขประจำตัวประชาชนเพื่อรับเงินชดเชย

2.2 คุณสมบัติผู้ประกอบการร้านค้า

  • เป็นผู้ประกอบการร้านค้าจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • มีระบบ POS ที่ช่วยเก็บบันทึกการขาย รายละเอียดสินค้า คำนวณยอดขาย และพิมพ์ใบกำกับภาษี โดยเชื่อมต่อกับเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) ทั้งนี้ ผู้ประกอบการร้านค้าที่มีระบบ POS ต้องทำการปรับปรุงและทดสอบ เพื่อให้สามารถส่งข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ เช่นเดียวกับระบบที่ใช้ภายใต้มาตรการชดเชยเงินให้แก่ผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยใช้ข้อมูลจากจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ชำระ

3. รัฐบาลจะจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านระบบพร้อมเพย์ที่ใช้เลขประจำตัวประชาชน ภายในเดือนพฤศจิกายน 2562

ทั้งนี้ มาตรการฯ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้เงินสด การผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการชำระเงินผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์และการบูรณาการระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนการนำส่งรายงานการทำธุรกรรมทางการเงินและการนำส่งข้อมูลภาษีเมื่อมีการชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ อันเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานตาม National e-Payment Master Plan

ป้ายคำ :