ป.ป.ช. ฟัน 63 คดีกลโกงออกเอกสารสิทธิไม่ชอบ ที่ดินรัฐถูกบุกรุกกว่าล้านไร่ ชง ครม.ใช้ยาแรง “จำกัดสิทธิถือครองที่ดิน-ยกเลิก ส.ค. 1-เข้มออกโฉนดพื้นที่ทองคำ”

16 ปีที่ผ่านมา คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ชี้มูลความผิดเกี่ยวกับการทุจริตในการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินโดยไม่ชอบไปแล้ว 63 คดี ไม่รับรวมเรื่องร้องเรียนที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของ ป.ป.ช. อีก 51 คดี โดยทั้งหมดมาจากพฤติกรรมการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐในหน่วยงานต่างๆ ทั้ง กรมที่ดิน สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมการปกครอง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง ทำให้รัฐได้รับความเสียหายมหาศาล

จนนำไปสู่การตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาปัญหาการออกเอกสารสิทธิในที่ดินโดยมิชอบของ ป.ป.ช. เพื่อศึกษา รวบรวม ข้อมูล และวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการออกเอกสารสิทธิในที่ดินโดยมิชอบ ทั้งจากข้อเท็จจริง ความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อกฎหมาย และคำพิพากษาของศาล และเป็นที่มาของผลการศึกษาเรื่อง “มาตรการป้องกันการทุจริตเพื่อแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิในที่ดินโดยมิชอบ”

ผลการศึกษาดังกล่าว ระบุถึงพฤติการณ์ความผิดของข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ ที่เป็น “ตัวการ” และ “มือไม้” สำคัญในการออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบหลากหลายรูปแบบ เช่น การเรียกรับเงินเพื่อออกเอกสารสิทธิ, การออกเอกสารสิทธิโดยสวมสิทธิ์แทนบุคคลอื่น, การออกเอกสารสิทธิทับพื้นที่ป่าสงวน พื้นที่สาธารณะ หรือที่ของบุคคลอื่น

การออกเอกสารสิทธิในพื้นที่ที่ไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ได้ เช่น พื้นที่ภูเขา หรือ ที่ลาดชัน, การใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบ บังคับข่มขืนใจหรือจูงใจให้ราษฎรขายที่ดินให้นำไปออกเอกสารสิทธิ, ออกโฉนดในที่ดินสาธารณประโยชน์แล้วนำไปขายเพื่อประโยชน์ส่วนตัว, นำโฉนดที่ดินที่อยู่ระหว่างรอแจกให้ราษฎรไปจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมให้แก่ผู้อื่นโดยมิชอบ

นอกจากนี้ยังพบว่า เฉพาะในพื้นที่ติดทะเลทางภาคใต้ที่ที่ดินมีราคาสูงนั้น ป.ป.ช. ได้ชี้มูลความผิดข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐที่พัวพันกับการทุจริตในการออกเอกสารสิทธิหลายคดี ทั้งการทุจริตการออก น.ส. 3 ก. 7 ฉบับในพื้นที่ ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี โดยมิชอบ, การร่วมกันออก น.ส. 3 ก. เลขที่ 5264-5266 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ตามโครงการ “เดอะพีค” (The Peak) โดยมิชอบ, ออก น.ส. 3 ก. ในที่ที่ไม่ได้ครองครองทำประโยชน์โดยนำ ส.ค. 1 ของที่ดิน