ThaiPublica > เกาะกระแส > ป.ป.ช. ยกฟ้องอดีต ผอ.ขสมก คตีลดค่าเช่าโฆษณา – ประมูลโฆษณารถเมล์

ป.ป.ช. ยกฟ้องอดีต ผอ.ขสมก คตีลดค่าเช่าโฆษณา – ประมูลโฆษณารถเมล์

15 สิงหาคม 2015


ที่มาภาพ : facebook องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ขสมก.
ที่มาภาพ: facebook องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ขสมก.

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ส่งเอกสารข่าวประชาสัมพันธ์ อ้างคำพูดของ นายวิชัย วิวิตเสวี กรรมการ ป.ป.ช. ที่กล่าวชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องกล่าวหานายพีระพงศ์ อิศรภักดี เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กับพวกรวม 14 คน ว่า คดีนี้ถูกกล่าวหา 2 กรณี 1.การลดหนี้ค่าเช่าเนื้อที่โฆษณารถโดยสารธรรมดา โดยนายพีระพงศ์กับพวกถูกกล่าวหาว่าช่วยเหลือบริษัท เอสแมพ จำกัด โดยลดหนี้การให้เช่าเนื้อที่โฆษณาข้างรถโดยสารธรรมดาที่บริษัทค้างอยู่ และ 2.การประกวดราคาให้เช่าเนื้อที่โฆษณารถโดยสารปรับอากาศ และรถโดยสารปรับอากาศยูโรทู เมื่อ พ.ศ. 2543 ที่นายพีระพงศ์กับพวก ถูกกล่าวหาว่า ได้แก้ไขรายละเอียดของแบบสัญญาแนบท้ายประกาศประกวดราคา ก่อนลงนามในสัญญา อันเป็นการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน และมิได้ยกเลิกการประกวดราคาครั้งนั้น

นายวิชัย กล่าวว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ประชุมพิจารณาแล้ว กรณีข้อกล่าวหาแรก คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว่า จากข้อเท็จจริงที่ฟังได้ว่ารถโดยสารมีจำนวนลดลงจากเงื่อนไขในสัญญา และมีการเปลี่ยนเส้นทางรถโดยสาร ทำให้มีผลต่อเนื้อที่โฆษณาและกระทบต่อรายได้จากการโฆษณา คณะกรรมการบริหารกิจการ ขสมก. จึงมีอำนาจลดหนี้ให้ บริษัท แอสแมพ จำกัด ได้ เป็นอำนาจในการบริหารจัดการ ไม่ขัดกับ พรฎ.จัดตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2519

ประกอบกับเรื่องนี้เทียบเคียงได้กับความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 617/2543 เรื่อง อำนาจของคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ในการพิจารณาผ่อนปรนการชำระหนี้ที่ค้างชำระของผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม

คณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นว่า ภายใต้นโยบายที่คณะกรรมการ กนอ. กำหนด หากคณะกรรมการ กนอ. พิจารณาแล้วเห็นว่า การผ่อนปรนการชำระหนี้ให้แก่ผู้ประกอบการซึ่งเป็นลูกหนี้ของ กนอ. โดยลดต้นเงินของหนี้ที่ค้างชำระลดลง หรืองดค่าปรับ ดอกเบี้ย หรือเงินเพิ่มที่เกิดจากการชำระหนี้ไม่ตรงตามกำหนดเวลา จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่การดำเนินกิจการของ กนอ. ก็สามารถทำได้โดยใช้อำนาจตามมาตรา 28 ประกอบมาตรา 23 อีกทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ยังให้ความเห็นอีกว่า การลดหนี้ดังกล่าว รัฐวิสาหกิจสามารถทำได้ และข้อเท็จจริงกรณีนี้ ฟังไม่ได้ว่ามีการช่วยเหลือบริษัท แอสแมพ จำกัด คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงมีมติให้ข้อกล่าวหาตกไป

สำหรับกรณีข้อกล่าวหาที่ 2 คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว่า ประกาศประกวดราคาได้กำหนดไว้ในข้อ 8.2 ว่า ทางองค์การสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญาและเอกสารอื่นๆ ตามที่เห็นสมควรเพื่อประโยชน์แก่ทางองค์การจากข้อกำหนดนี้ คณะกรรมการบริหารกิจการ ขสมก. จึงมีอำนาจแก้ไขรายละเอียดหรือเงื่อนไข ที่ประกาศกำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาให้เช่าเนื้อที่โฆษณารถยนต์โดยสารปรับอากาศและรถโดยสารปรับอากาศรุ่นยูโรทู

“การแก้ไขดังกล่าวเป็นไปตามข้อสงวนสิทธิ์ในประกาศประกวดราคาให้เช่าเนื้อที่โฆษณาของรถยนต์โดยสารปรับอากาศและรถโดยสารปรับอากาศยูโรทู และไม่จำต้องยกเลิกการประกวดราคา หากเกิดประโยชน์แก่องค์การ คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงมีมติให้ข้อกล่าวหานี้ตกไปเช่นกัน” นายวิชัย กล่าว

สำหรับผู้ถูกกล่าวหาสองราย คือ นายสมบัติ ธรธรรม และ พล.ต.ต. วันชัย วิสุทธินันท์ คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว่า ได้ยกคำกล่าวหาขึ้นพิจารณาเกิน 10 ปี จึงไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่จะทำการไต่สวนข้อเท็จจริงต่อไป ส่วนผู้ถูกกล่าวหาอีกรายหนึ่ง คือ นายพงศกร เลาหวิเชียร เสียชีวิตระหว่างไต่สวนข้อเท็จจริง ให้จำหน่ายคดี

การพิจารณาครั้งนี้กรรมการ ป.ป.ช. สองคน คือ พลตำรวจเอกสถาพร หลาวทอง และนางสาวสุภา ปิยะจิตติ ไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย