ThaiPublica > เกาะกระแส > EXIM BANK ให้บริการประกัน CLM คุ้มครองส่งออก หนุน SMEs ค้าขายกัมพูชา-ลาว-เมียนมา

EXIM BANK ให้บริการประกัน CLM คุ้มครองส่งออก หนุน SMEs ค้าขายกัมพูชา-ลาว-เมียนมา

30 พฤษภาคม 2018


นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดเผยว่า EXIM BANK ได้พัฒนาบริการ ประกัน CLM ซึ่งเป็นบริการประกันความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำระเงินค่าสินค้าจากผู้ซื้อในกลุ่มประเทศ CLM ให้แก่ผู้ส่งออกไทย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ส่งออก SMEs ไทย ในการค้าขายกับกลุ่มประเทศ CLM และสามารถขยายธุรกิจได้ทันตามอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ CLM และความต้องการสินค้าไทยที่เพิ่มสูงขึ้น

ปัจจุบันการส่งออกของไทยไปประเทศเพื่อนบ้านขยายตัวอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับการขยายตัวของเศรษฐกิจและกำลังซื้อของประเทศเพื่อนบ้านที่มีความเป็นสังคมเมืองและชนชั้นกลางเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภค เทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัย และสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตเพิ่มมากขึ้น ขณะที่สินค้าไทยเป็นสินค้าคุณภาพดีเหมาะสมกับราคา การค้าขายสินค้าข้ามแดนจากไทยไปยังกัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมา (Cambodia, Lao PDR and Myanmar : CLM) จึงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม

EXIM BANK จึงได้พัฒนาบริการ ประกัน CLM ซึ่งเป็นบริการประกันความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำระเงินค่าสินค้าจากผู้ซื้อในกลุ่มประเทศ CLM ให้แก่ผู้ส่งออก SMEs ไทยที่มีมูลค่าการส่งออกไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อครั้งและส่งออกภายใต้เทอมการชำระเงินสูงสุดไม่เกิน 90 วัน

จุดเด่นของบริการประกัน CLM คือ ผู้ส่งออก SMEs ไทยสามารถเลือกรูปแบบความคุ้มครองได้ด้วยค่าใช้จ่ายที่กำหนดเอง ค่าเบี้ยประกันต่อกรมธรรม์เริ่มต้นเพียง 3,300 บาท ได้รับความคุ้มครองสูงสุดถึง 90% ของมูลค่าความเสียหาย ซึ่งบริการนี้คุ้มครองกรณีผู้ซื้อล้มละลาย ผู้ซื้อปฏิเสธชำระเงินค่าสินค้า ประเทศผู้ซื้อเกิดสงคราม จลาจล ปฏิวัติ รัฐประหาร หรือห้ามโอนเงินออกนอกประเทศผู้ซื้อ หากสมัครใช้บริการภายในเดือนสิงหาคม 2561 จะได้รับส่วนลดค่าเบี้ยประกัน 50%

CLM เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดต่อกับไทย และเป็นตลาดส่งออก 20 อันดับแรกของไทยมายาวนาน กัมพูชาเป็นตลาดส่งออกอันดับที่ 12 ของไทยด้วยมูลค่าส่งออกของไทยไปกัมพูชาในปี 2560 เท่ากับ 178,245 ล้านบาท และไทยเป็นประเทศอันดับที่ 2 ในการนำเข้าสินค้าของกัมพูชา สินค้าส่งออกที่สำคัญของไทย ประกอบด้วยน้ำมันสำเร็จรูป เครื่องดื่ม รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ น้ำตาลทราย อัญมณีและเครื่องประดับ

สปป.ลาว เป็นประเทศส่งออกในลำดับที่ 20 ของไทยด้วยมูลค่าส่งออกสินค้าของไทยไป สปป.ลาว ในปี 2560 เท่ากับ 133,716 ล้านบาท และไทยเป็นประเทศอันดับที่ 1 ที่ สปป.ลาว นำเข้าสินค้า สินค้าส่งออกที่สำคัญของไทย ประกอบด้วยน้ำมันสำเร็จรูป รถยนต์และอุปกรณ์และส่วนประกอบ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ สินค้าปศุสัตว์อื่นๆ อัญมณีและเครื่องประดับ

เมียนมาเป็นประเทศส่งออกในลำดับที่ 16 ของไทยด้วยมูลค่าส่งออกของไทยไปเมียนมา 146,084 ล้านบาทในปี 2560 และไทยเป็นประเทศอันดับที่ 3 ที่เมียนมานำเข้าสินค้า สินค้าส่งออกที่สำคัญของไทย ประกอบด้วยน้ำมันสำเร็จรูป เครื่องดื่ม น้ำตาลทราย เครื่องจักรและอุปกรณ์ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์