ThaiPublica > เกาะกระแส > คปก.ดันร่างกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการดิจิทัล พ.ศ….ยกระดับเป็นรัฐบาลดิจิทัล – เร่งปฏิรูปอีก 11 ฉบับ

คปก.ดันร่างกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการดิจิทัล พ.ศ….ยกระดับเป็นรัฐบาลดิจิทัล – เร่งปฏิรูปอีก 11 ฉบับ

16 มกราคม 2018


ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมการดำเนินปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน

คณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน (คปก.) ผลักดันร่างกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการดิจิทัล พ.ศ….เป็นเรื่องเร่งด่วน ให้เชื่อมโยงเทคโนโลยีและบูรณาการฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ เพื่อเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน สนับสนุนการเป็นรัฐบาลดิจิทัล

ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 คณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน (คปก.) ประชุมครั้งที่ 1/2561 มีศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นประธานฯ ได้พิจารณาร่างกฎหมายที่อยู่ระหว่างดำเนินการและให้ความสำคัญเป็นเรื่องเร่งด่วน โดยได้หยิบยกร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการบริหารราชการดิจิทัล พ.ศ…. ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วนได้เห็นชอบในหลักการแล้ว และมอบให้คณะอนุกรรมการจัดทำกฎหมายว่าด้วยการบูรณาการการปฏิบัติราชการระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐยกร่างกฎหมาย พร้อมกับเชิญผู้แทนสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวฯ เพื่อเร่งรัดผลักดันให้เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป ทั้งนี้การปฏิรูปกฎหมายดังกล่าวจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์กับประชาชน

ทั้งนี้สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการบริหารราชการดิจิทัล พ.ศ….ที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้มีการปฏิรูปประเทศเพื่อให้ประเทศมีการพัฒนาที่ยั่งยืนและสมดุล ขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ รวมถึงให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นประเด็นสำคัญประการหนึ่งที่จำเป็นต้องมีการปฏิรูป โดยให้มีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม และให้มีการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานเข้าด้วยกัน ซึ่งเทคโนโลยีในปัจจุบันมีความก้าวหน้าอย่างมากและได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตและการประกอบธุรกิจของประชาชน โดยต่างมีอุปกรณ์สื่อสารและมีการใช้งานเทคโนโลยีอย่างแพร่หลาย แต่สำหรับการทำงานและการบริการภาครัฐที่ผ่านมากลับยังไม่สามารถพัฒนาการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกกับประชาชนซึ่งมีความพร้อมใช้งานเทคโนโลยีอยู่แล้วได้

ดังนั้น เพื่อให้มีกฎหมายในการขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินและการบริการประชาชนตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และเพื่อยกระดับการดำเนินงานภาครัฐไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่ระบบการทำงานและข้อมูลสามารถเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานของรัฐได้อย่างมั่งคงปลอดภัย มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เปิดเผยและโปร่งใส ประชาชนได้รับความสะดวกในการรับบริการ และการดำเนินงานของรัฐได้

มติที่ประชุม มอบให้ประธานอนุกรรมการฯ ประสานงานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) และ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) เพื่อให้หน่วยงานดังกล่าวจัดทำหนังสือยืนยันร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการบริหารราชการดิจิทัล พ.ศ….ก่อนส่งให้อนุกรรมการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายพิจารณาและมอบให้สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทยต่อไป

นอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณาร่างกฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย ที่มีการกำหนดกฎหมายที่จัดให้มีหรือต้องปรับปรุงตามแผนปฏิรูปประเทศจำนวน 14 ฉบับ โดยมีกฎหมายที่อยู่ในการดำเนินการของคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วนจำนวน 11 ฉบับ ได้แก่

  1) ร่างกฎหมายว่าด้วยการทบทวนกฎหมายที่ล้าสมัยหรือสร้างภาระแก่ประชาชน
  2) ร่างกฎหมายเพื่อให้มีการจัดตั้ง “คณะกรรมการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมในสังคม”
  3) ร่างกฎหมายให้นำเงินหรือทรัพย์สินที่ไม่มีผู้เรียกร้องไปใช้ทำสาธารณะประโยชน์หรือเงินตกค้าง
  4) ร่างพระราชบัญญัติการจัดประมวลกฎหมายแบบต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงโดยสะดวก พ.ศ…
  5) การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกรรมการขายฝาก
  6) การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
  7) กฎหมายว่าด้วยการบูรณการการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
  8) ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ….
  9) ร่างกฎหมายว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล
  10) กฎหมายเพื่อรองรับการจัดทำและตรวจพิจาณาร่างกฎหมายเพื่อรองรับการดำเนินการตามรัฐธรรมนูญ ยุทธศาสตร์ชาติ การปฏิรูปประเทศ และตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล
  11) ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายมติที่ประชุม มอบให้ประธานคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการและเร่งรัดให้แล้วเสร็จ เพื่อส่งให้คณะรัฐมนตรีต่อไป