ThaiPublica > เกาะกระแส > คตง.ลงมติ 7 ต่อ 0 เลือก “ประจักษ์ บุญยัง” นั่งผู้ว่าการสตง.

คตง.ลงมติ 7 ต่อ 0 เลือก “ประจักษ์ บุญยัง” นั่งผู้ว่าการสตง.

16 พฤศจิกายน 2017


นายประจักษ์ บุญยัง ว่าที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)
ที่มาภาพ : http://web.kmutt.ac.th

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 พลเอก ชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดเผยว่า วันนี้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) ได้ดำเนินการสรรหาผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ลงวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ประกอบหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 23/2560 และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 25/2560 แนบท้ายประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน โดยมีผู้เข้ารับการสรรหาจำนวน 18 คน

ผลการลงคะแนนเสียง คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้เลือก นายประจักษ์ บุญยัง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 7 ต่อ 0 เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และจะได้เสนอชื่อต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ประวัติ นายประจักษ์ บุญยัง ก่อนมาขอรับการสรรกาเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน นายประจักษ์ สำเร็จการศึกษาเศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) สาขาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และปริญญาโทพัฒนบริหารศาสตร์ ด้านพัฒนาการเศรษฐกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผ่านการอบรมในหลักสูตรสำคัญๆ อาทิ หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่นที่ 57) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร,หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน. รุ่นที่ 4) สถาบันวิทยาการพลังงาน,หลักสูตรกฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหารระดับสูง (กปส. รุ่นที่ 1) สำนักงานศาลปกครอง,หลักสูตรนักบริหารการตรวจเงินแผ่นดินระดับสูง (นตส. รุ่นที่ 1) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และหลักสูตร Public work Audit, JICA ประเทศญี่ปุ่น

นายประจักษ์ เป็นลูกหม้อสตง. เคยดำรงตำแหน่งสำคัญๆในสตง. อาทิ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินระดับ 9 ชช.. สำนักงานตรวจสอบดำเนินงานที่ 1,ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบดำเนินงานที่ 1,ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 2และผู้ตรวจเงินแผ่นดิน 1