ThaiPublica > เกาะกระแส > ตรวจการบ้าน Doing Business ก่อนธนาคารโลกประเมินจัดอันดับปี 2018 แจงความเร็ว-ง่ายของแต่ละองค์กร

ตรวจการบ้าน Doing Business ก่อนธนาคารโลกประเมินจัดอันดับปี 2018 แจงความเร็ว-ง่ายของแต่ละองค์กร

4 พฤษภาคม 2017


ผ่านมาครึ่งทางสำหรับการเตรียมการประเมินความยากง่ายของการทำธุรกิจในไทย หรือ Doing Business ของธนาคารโลกรอบใหม่ ซึ่งรัฐบาลของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา หันมาให้ความสำคัญอย่างมากในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาและหวังจะใช้เป็นตัวดึงดูดการลงทุนของเอกชนทั้งในและต่างประเทศ

ทั้งนี้ กรอบเวลาของการจัดทำรายงานจะเริ่มต้นตั้งแต่การเผยแพร่รายงานของปีก่อนหน้าช่วงเดือนตุลาคม หลังจากนั้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนมกราคมของปีถัดไป ธนาคารโลกจะเริ่มพัฒนาแบบสอบถามใหม่ให้มีความทันสมัยมากขึ้น ก่อนที่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนสิงหาคมจะเริ่มเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลจัดทำรายงาน

ในการประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินการตามแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำหรับการประกอบธุรกิจในประเทศไทยของธนาคารโลก ซึ่งมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้รายงานความคืบหน้าของหน่วยงานต่างๆดังนี้

1) ด้านการเริ่มต้นธุรกิจ ลดขั้นตอนลงจาก 5 ขั้นตอน ระยะเวลา 25.5 วัน เหลือ 4 ขั้นตอน 3.5 วัน เทียบกับอันดับหนึ่งของโลกคือประเทศนิวซีแลนด์มีเพียง 1 ขั้นตอน ระยะเวลา 0.5 วัน โดยยกเลิกการใช้ตรายาง ซึ่งใช้เวลาดำเนินการ 2 วัน และยกเลิกการกำหนดให้สถานประกอบกิจการส่งสำเนาข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ให้เหลือเพียงการจดทะเบียนธุรกิจและขึ้นทะเบียนนายจ้าง/ลูกจ้าง ซึ่งลดเวลาดำเนินการจาก 22 วันเหลือ 1 วัน

2) ด้านการขออนุญาตก่อสร้าง ลดขั้นตอนจาก 17 ขั้นตอน 103 วัน เหลือ 13 ขั้นตอน 79 วัน เทียบกับอันดับหนึ่งของโลกคือประเทศนิวซีแลนด์มีเพียง 10 ขั้นตอน ระยะเวลา 93 วัน โดยลดจำนวนครั้งการสุ่มตรวจอาคารจาก 7 ครั้ง 7 วัน เหลือเพียง 3 ครั้ง 3 วัน, ลดระยะเวลาการรับรองการใช้อาคารจาก 30 วัน เหลือ 15 วัน และต้องชี้แจงความเข้าใจผิดกับธนาคารโลกเรื่องการขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง ซึ่งใช้เวลาเพียง 15 วัน แต่ธนาคารโลกระบุไว้ 30 วัน

3) ด้านการขอใช้ไฟฟ้า ลดขั้นตอนจาก 5 ขั้นตอน 37 วัน เหลือ 2 ขั้นตอน 15 วัน จากเดิมที่ต้องยื่นคำร้องของติดตั้งไฟฟ้า 12 วัน, ตรวจสอบพื้นที่ 1 วัน, เชื่อมต่อไฟฟ้าภายนอก 18 วัน, ยื่นคำร้องตรวจสอบการเดินสายไฟ 2 วัน, ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าและการตรวจสอบขั้นสุดท้าย 7 วัน เหลือแค่ ยื่นคำร้องติดตั้งไฟฟ้า 1 วัน และติดตั้งสายภายนอกและตรวจสอบภายใน คู่ขนานไปกับการติดตั้งมิเตอร์ 14 วัน โดยเทียบกับอันดับหนึ่งของโลกคือประเทศเกาหลีใต้มีเพียง 3 ขั้นตอน ระยะเวลา 18 วัน

นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการลดภาระของการวางเงินประกัน มีการกระตุ้นให้ใช้การยื่นคำร้องแบบออนไลน์ รวมถึงกำหนดมาตรฐานกรอบระยะเวลาดำเนินการของการไฟฟ้านครหลวง

4) ด้านการจดทะเบียนทรัพย์สิน ลดขั้นตอนจาก 4 ขั้นตอน 6 วัน เหลือเพียง 3 ขั้นตอน 5 วัน เทียบกับอันดับหนึ่งของโลกคือประเทศนิวซีแลนด์มีเพียง 2 ขั้นตอน ระยะเวลา 1 วัน โดยใช้อำนาจตามมาตรา 44 และการทำบันทึกข้อตกลงการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมที่ดินและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ยกเลิกขั้นตอนการขอหนังสือสำคัญ มีการสแกนแผนที่และเอกสารสิทธิการเป็นเจ้าของเพื่อเพิ่มคะแนนคุณภาพการบริหารจัดการทรัพย์สิน และจัดทำ LandMaps application เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกขึ้น

5) ด้านการได้รับสินเชื่อ ได้ใช้อำนาจตามมาตรา 44 เรื่องการกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนในการห้ามมิให้เจ้าหนี้มีประกันเอาทรัพย์สินของลูกหนี้ไปขายทอดตลาดในกรณีที่อยู่ระหว่างการจำกัดสภาวะพักการชำระหนี้ และเรื่องกรณีทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเป็นของสดสามารถเน่าเสียได้หรือมีค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาเกินกว่ามูลค่าของทรัพย์สินต้องกำหนดเวลาที่ชัดเจนเพื่อให้เจ้าหนี้สามารถเอาทรัพย์ออกไปได้ เพิ่มคะแนนดัชนีด้านการคุ้มครองสิทธิทางกฎหมาย

นอกจากนี้ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด หรือเครดิตบูโร ในฐานะที่เป็นหน่วยงานปฏิบัติ มีความพร้อมที่จะจัดเก็บข้อมูลจากผู้ค้าปลีกและบริษัทผู้ให้บริการสาธารณูปโภค หากมีข้อกำหนดทางกฎหมายออกมาให้สามารถจัดเก็บได้ ซึ่งผู้ให้บริการโทรคมนาคมได้ส่งผู้บริหารระดับสูงเข้าหารือกับบริษัทในช่วงเวลาที่ผ่านมา ปัจจุบันทางธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ศึกษาผลกระทบข้อดีข้อเสียต่างๆ ตามข้อสั่งการของคณะรัฐมนตรี และได้นำส่งรายงานไปยังกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาแล้ว

6) ด้านการคุ้มครองผู้ลงทุนรายย่อย ได้แก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ใน 1) มาตรา 1108 (1) ให้บริษัทจำกัดอาจกำหนดวิธีการแก้ไขปัญหาหรือข้อขัดแย้งที่ไม่สามารถหาข้อยุติระหว่างกรรมการและผู้ถือหุ้นไว้ในข้อบังคับของบริษัทได้ และ 2) มาตรา 1201 ให้บริษัทจำกัดจ่ายเงินปันผลภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่มีมติ

แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ใน 1) มาตรา 100 เพื่อลดสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิร้องขอให้บริษัทเรียกประชุมวิสามัญจากเดิมร้อยละ 20 เป็นร้อยละ 10 และ 2) มาตรา 128 เพื่อลดสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่จะขอแต่งตั้งผู้ตรวจสอบเพื่อดำเนินการตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของบริษัทจากเดิมร้อยละ 20 เป็นร้อยละ 5

7) ด้านการชำระภาษี ได้ออกประกาศกระทรวงเพื่อรองรับมาตรา 44 เรื่องขยายเวลาการจ่ายเงินสมทบประกันสังคมของนายจ้างได้ตามความเหมาะสมหรือจำเป็น ซึ่งจะทำให้สำนักงานประกันสังคมสามารถกำหนดมาตรการจูงใจในการขยายเวลาการจ่ายเงินสมทบในกรณีที่นายจ้างส่งข้อมูลและจ่ายเงินผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งช่วยลดจำนวนครั้งที่ต้องจ่ายภาษีลง และในด้านอัตราภาษี มีมาตรการส่งเสริมการลงทุนภายในประเทศ (หักรายจ่ายเพิ่มสำหรับการลงทุนในสินทรัพย์)

ในแง่ของระยะเวลา ได้พัฒนาเครื่องมือช่วยคำนวณปรับปรุงรายการทางบัญชีเป็นรายการทางภาษี (Tax Calculation Spreadsheet) ได้แก่ 1) รายจ่ายหนี้สูญและค่ารับรอง 2) รายจ่ายของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต 3) การตีราคาสินค้าคงเหลือ และ 4) การประมาณการกำไรสุทธิ (ภ.ง.ด.51), จัดทำคลิป VDO ภาษีเรื่องง่าย เพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้เรื่องภาษีอย่างง่ายให้กับผู้ประกอบการ และให้ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA) ทดลองทำแบบสอบถามของธนาคารโลก พบว่าใช้ เวลาเพียง 13 ชม. สำหรับการกรอกแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล

สำหรับระยะเวลาของการดำเนินการหลังจ่ายภาษี ได้นำระบบ Risk Based Audit มาช่วยในการพิจารณาคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม, นำระบบคอมพิวเตอร์มาคัดกรองรายที่ไม่ติดเกณฑ์ความเสี่ยงผิดปกติ เพื่อลดการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่, การยื่นแบบฯ เพิ่มเติมโดยผู้ประกอบการตามกรณีศึกษาของธนาคารโลกจะไม่ถูกตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่

8) ด้านการค้าระหว่างประเทศ ได้ปฏิรูปกฎหมายเพื่อลดระยะเวลาและขั้นตอน, การปรับปรุงการเข้าถึงข้อมูล เช่น HS Check application เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ, สร้างเครือข่าย Custom alliance เพื่อลดระยะเวลาการนำเข้า-ส่งออกให้กับผู้ประกอบการ, การเชื่อมโยงระบบ National Single Window (NSW) ทั้ง G2G และ B2G ให้สมบูรณ์ โดยปัจจุบันเชื่อมโยงข้อมูลใบกำกับการขนย้ายสินค้าระหว่างกรมศุลกากรกับการท่าเรืออย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 และเพิ่มการให้บริการคำปรึกษาเชิงลึกภายใต้ศูนย์บริการส่งออกเบ็ดเสร็จ (OSEC) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ

9) ด้านการบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง  เปิดให้มีการใช้ระบบการยื่นฟ้องทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 (Court Automation ในส่วนของ e-Filing), จัดการสัมมนา เรื่อง มิติใหม่ของศาลไทยกับการยื่นฟ้องทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Filing System (e-Filing) อธิบายกฎหมายที่เกี่ยวข้องอภิปรายแนวคิดและคุณสมบัติทางเทคนิคและสาธิตการใช้ ระบบ e- Filing, ออกข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการยื่น ส่ง และรับคาคู่ความและเอกสารทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์, จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการรับชำระเงินค่ายื่น ส่ง และรับคำคู่ความและเอกสารทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรมกับธนาคารกรุงไทย (Court Automation ในส่วนของ e-Payment)

สำหรับประเด็นการลดระยะเวลาและค่าใช้จ่าย เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (ลักษณะ 2 การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง) ปัจจุบัน สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ให้ความ เห็นชอบในวาระที่ 2 และที่ 3 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 และเห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างนำขึ้นทูลเกล้าฯ ทรงลงพระปรมาภิไธย) และการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการทำงาน ได้แก่ การเชื่อมโยงข้อมูลหมายบังคับคดีผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์กับศาลแพ่งธนบุรี การวางเงินหลักประกันเข้าสู้ราคาด้วยระบบ EDC การเสนอคำสั่งซื้อผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบบัตรคิว แอปพลิเคชัน LED Property and LED Property Plus และแอปพลิเคชันตรวจสถานะคดีแพ่งและยอดเงินอายัด

10) ด้านการแก้ไขปัญหาการล้มละลาย อาศัยมาตรา 44 เพื่อเพิ่มคะแนน Strength of insolvency framework index และ Recovery rate), มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา วาระที่ 3, การจัดทำระบบเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานทะเบียนภาครัฐ ปัจจุบันกรมบังคับคดีได้ลงนามใน MOU กับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และกรมทรัพย์สินทางปัญญา และในวันที่ 25 เมษายน 2560 ลงนามใน MOU กับ ธปท. และสุดท้ายมีการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการทำงาน ได้แก่ ระบบ e-Filing และ e-Payment แอปพลิเคชันตรวจสถานะความเป็นบุคคลล้มละลาย ระบบ e-Insolvency Case Management System มาใช้กับการทำงานในสำนวนกลางไม่มีทรัพย์ มีการโฆษณาประกาศและคำสั่งศาลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สาธารณะ ซึ่งเริ่มเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560

Doing Final by thaipublica on Scribd