ThaiPublica > เกาะกระแส > สำนักนายกฯส่งหนังสือเวียนถึงหัวหน้าส่วนราชการ-รสก. แจ้งแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพ

สำนักนายกฯส่งหนังสือเวียนถึงหัวหน้าส่วนราชการ-รสก. แจ้งแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพ

15 ตุลาคม 2016


เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 สำนักนายกรัฐมนตรีอส่งหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร.0101/ว1814ถึงหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ เรื่องแนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพ

ตามที่มีประกาศสำนักพระราชวัง ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 เรื่องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต ในการนี้ เพื่อความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ สำนักนายกรัฐมนตรี ขอแจ้งแนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพ ดังนี้

1.แนวทางการแต่งกายไว้ทุกข์ถวาย

1.1.กรณีไปร่วมงานพระราชพิธีพระบรมศพ ให้ข้าราชการแต่งเครื่องแบบตามหมายรับสั่ง หรือหมายกำหนดการของสำนักพระราชวัง โดยให้ใช้ผ้าสักหลาด หรือผ้าโปร่งสีดำ ขนาดกว้าง 7 – 10 เซนติเมตร พันแขนเสื้อซ้ายเบื้องบน

1.2. กรณีไม่ได้ร่วมงานพระราชพิธีพระบรมศพ
1.2.1 กรณีแต่งเครื่องแบบราชการ (เครื่องแบบสีกากีคอพับและเครื่องแบบสีกากีคอแบะ) การแต่งกายแบบไม่ต้องใช้ผ้าสักหลาดหรือผ้าโปร่งสีดำ พันแขนเสื้อซ้ายเบื้องบน
1.2.2 กรณีการแต่งกายทั่วไปในการปฏิบัติราชการ ข้าราชการชายให้แต่งกายด้วยเสื้อเชิดสีขาวหรือสีดำ ผูกเนคไทสีดำ หากจะสวมเสื้อสูทหรือเสื้อคลุมให้ใช้สีดำ โดยอาจใช้ผ้าสักหลาด หรือผ้าโปร่งสีดำพันแขนเสื้อซ้ายเบื้องบนตามสมควร ส่วนข้าราชการหญิง ให้แต่งกายสุภาพตามรัฐพิธี โดยให้ใช้เครื่องดำล้วน

1.3 กรณีข้าราชการที่มีกฎหมายกำหนดไว้อย่างอื่นเป็นการเฉพาะ ให้แต่งการตามนั้น

1.4 กรณีการแต่งกายของพนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่น ให้อนุโลมตามข้อ 1.1. และ 1.2

2.ตัวอย่างการประดับพระบรมฉายาลักษณ์ และการใช้ถ้อยคำถวายความอาลัย ดังนี้

“ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า…”

3. การจัดโต๊ะหมู่บูชา ประกอบด้วยพระบรมฉายาลักษณ์ เครื่องทองน้อย ในส่วนของการประดับผ้าระบาย ให้ผ้าสีดำอยู่ด้านบนและสีขาวอยู่ด้านล่าง

4. การประดับธง งดประดับธงตราสัญลักษณ์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ และประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน ลงชื่อ นายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี