ThaiPublica > ประเด็นสืบสวน > มหากาพย์นำเข้ารถหรู (14): สตง. สอบบิ๊กกรมศุลฯ คืนภาษี “ซูเปอร์คาร์” – จนท.ศุลกากรมึน “สงสัย” ผู้นำเข้าแจ้งราคาต่ำ ถูกสอบประเมินภาษีโดยมิชอบ

มหากาพย์นำเข้ารถหรู (14): สตง. สอบบิ๊กกรมศุลฯ คืนภาษี “ซูเปอร์คาร์” – จนท.ศุลกากรมึน “สงสัย” ผู้นำเข้าแจ้งราคาต่ำ ถูกสอบประเมินภาษีโดยมิชอบ

5 กันยายน 2016


ปริมาณการนำเข้ารถหรู

ตามที่ไทยพับลิก้าได้นำเสนอ “มหากาพย์นำเข้ารถหรู” ขณะนี้เรื่องยังไม่จบ กรณีที่กฎระเบียบคลุมเครือเปิดช่องให้นายตรวจศุลกากรใช้ดุลยพินิจเลือกได้ 2 ทาง นายตรวจศุลกากร 108 ราย “ไม่สงสัย” รถหรู 40,237 คัน สำแดงราคาต่ำกว่าความเป็นจริง ตรวจ-ปล่อยรถ ออกจากด่านศุลกากร ถูกสอบข้อเท็จจริง และในจำนวนนี้มี 67 ราย อยู่ระหว่างการสอบวินัยร้ายแรง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเนื่องจากมีนายตรวจศุลกากร 2 ราย คือ นางสาวอัญชลี มณีแสง และนายชัยวัฒน์ จันทร์ถนอมแสง นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สังกัดส่วนบริการคลังสินค้าทัณฑ์บนและเขตปลอดอากร 3 สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ (สคบ.3 สกท.) “มีเหตุอันควรสงสัย” ว่า บริษัท นิชคาร์ จำกัด ผู้นำเข้ารถยนต์ยี่ห้อ “Lotus” และบริษัท จูบิลี่ไลน์ จำกัด ผู้นำเข้ารถยนต์อิสระ ยี่ห้อ “Lamborghini” อาจสำแดงราคารถยนต์นำเข้าไม่ถูกต้อง จึงสั่งให้ผู้นำเข้าวางหลักทรัพย์ก่อนนำรถยนต์ออกจากด่านศุลกากร จากนั้นได้ทำหนังสือแจ้งผู้นำเข้าให้ส่งข้อมูลรายการสินค้า หลักฐานการชำระเงิน เพิ่มเติมภายใน 7 วัน เพื่อประกอบการพิจารณาราคาศุลกากร (ราคานำเข้าที่จะใช้เป็นฐานคำนวณภาษี) ก่อนกำหนดเวลานัดหมาย ผู้นำเข้านำเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ได้ลงนามรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมายื่นให้นายตรวจศุลกากร ซึ่งถือว่าไม่ได้ยื่นเอกสารตามกำหนด จึงออกหนังสือแจ้งประเมินภาษีผู้นำเข้ารถยนต์อิสระ ผลที่ตามมาคือ หลักทรัพย์ที่วางเป็นหลักประกันเท่าจำนวนภาษีก่อนหน้านี้ถูกผลักเข้าเป็นรายได้แผ่นดินอัตโนมัติ

เปรียบเทียบรถหรู

หลังจากผู้นำเข้าได้รับหนังสือแจ้งประเมินภาษีจาก สคบ.3 สกท. จึงมายื่นคำร้องคัดค้านการประเมินภาษีต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ตามมาตรา 112 (ฉ) แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2469 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ยังไม่ได้สรุปผลการวินิจฉัย ส่วนอุทธรณ์ราคา 1 สังกัดสำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร (สมพ.) ซึ่งมีหน้าที่กำหนด “ราคาศุลกากร” มอบหมายให้นายธีระ สุวรรณพงษ์ นักวิชาการศุลกากร ชำนาญการ ไปตรวจสอบข้อเท็จจริง การออกหนังสือแจ้งประเมินภาษีผู้นำเข้ารถยนต์อิสระทุกขั้นตอน ได้ข้อสรุปว่า สคบ.3 สกท. ปฏิบัติไม่ชอบด้วยกฎหมายและหลักเกณฑ์ตาม พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2439 มาตรา 37 และระเบียบกรมศุลกากรที่ 2/2550

แต่ทั้งนี้สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร (สมพ.) ไม่มีอำนาจสั่งการให้ สคบ.3 สกท. แก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น จึงสรุปเรื่องทำเป็นหนังสือเสนอกรมศุลกากรใช้อำนาจบริหารสั่งการให้ สคบ.3 สกท. ยกเลิกหนังสือแจ้งประเมินภาษีผู้นำเข้ารถยนต์และกำหนดราคาศุลกากรให้ถูกต้อง วันที่ 21 ธันวาคม 2552 นางฉวีวรรณ คงเจริญกิจกุล รองอธิบดีกรมศุลกากร ด้านภาษีอากรและสิทธิประโยน์ ลงนามอนุมัติบันทึกข้อความที่ กค 0503 (2)/496 ตามที่สำนักกฎหมายนำเสนอ “ให้ สคบ.3 สกท. เพิกถอนหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงการออกหนังสือแจ้งให้ผู้นำเข้าชี้แจงการกำหนดราคาศุลกากรและการออกแบบแจ้งประเมินภาษี ให้ถูกต้องตามระเบียบ ประกาศ และกฎกระทรวงเสียก่อนและโดยเร็ว มิฉะนั้นอาจเกิดความเสียหายต่อการดำเนินคดีได้”

วันที่ 23 ธันวาคม 2552 สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร (สมพ.) ทำหนังสือสรุปความเห็นของสำนักกฎหมายตามบันทึกข้อความที่ กค 0503 (2)/496 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2552 แจ้งสำนักงานศุลกากรกรุงเทพ (สกท.) กรณีบริษัท นิชคาร์ จำกัด ว่า หากกระบวนการออกหนังสือแจ้งให้ผู้นำเข้าชี้แจงไม่สอดคล้องกับระเบียบกรมศุลกากรที่ 2/2550 อันส่งผลให้การกำหนดราคาศุลกากรไม่เป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 132 (พ.ศ. 2543) และประกาศกรมศุลกากรที่ 317/2547 รวมไปถึงการออกแบบแจ้งการกำหนดราคาศุลกากรไม่ได้แจ้งเหตุผลการประเมิน ซึ่งเป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ถูกต้องครบถ้วน ตาม พ.ร.บ.ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 37 และมาตรา 40 มีความเห็น “ให้ดำเนินการเพิกถอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง, การออกหนังสือแจ้งให้ผู้นำเข้าชี้แจง, การกำหนดราคาศุลกากรและการออกแบบแจ้งประเมินภาษี ให้ถูกต้องตามระเบียบ ประกาศ และกฎกระทรวงเสียก่อนโดยเร็ว มิฉะนั้นอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินคดีได้ และกรมศุลกากรได้เห็นชอบตามสำนักกฎหมายลงวันที่ 21 ธันวาคม 2552″ แล้วนั้น

สมพ. เห็นควรให้ สคบ.3 สกท. ดำเนินการตามความเห็นของ สกม. โดยเร็ว เพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อราชการ

วันที่ 4 มกราคม 2553 นายพร้อมชาย สนิทวงศ์ ณ อยุธยา หัวหน้าฝ่ายบริการคลังสินค้าทัณฑ์บนและเขตปลอดอากร 3 (สคบ.3) ลงนามบันทึกข้อความที่ กค 0504 (3.3) เรื่อง การพิจารณาอุทธรณ์ราคารายบริษัท จูบิลี่ไลน์ จำกัด และบริษัท นิชคาร์ จำกัด แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณายกเลิกหนังสือแจ้งประเมินภาษี และพิจารณาทบทวนการกำหนดราคารถยนต์ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นผลให้มีการคืนภาษีให้กับบริษัทดังกล่าว

ต่อมา มีหนังสือร้องเรียนกระทรวงการคลัง ขอให้ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ศุลกากร กระทำการทุจริตราคารถยนต์ และคืนภาษีให้กับบริษัท จูลิลี่ไลน์ จำกัด โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย วันที่ 4 มกราคม 2556 กระทรวงการคลังมีคำสั่งให้กรมศุลกากรตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว วันที่ 28 มิถุนายน 2556 นายยุทธนา หยิมการุณ รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมศุลกากร ทำบันทึกข้อความถึงนายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม อดีตปลัดกระทรวงการคลัง รายงานว่า การกระทำของเจ้าหน้าที่ที่ถูกร้องเรียนเป็นการปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามอำนาจหน้าที่ ถือไม่ได้ว่าเป็นการทุจริตประพฤติมิชอบ หรือเอื้อประโยชน์ให้บริษัทจูบิลี่ไลน์ จึงให้ยุติเรื่อง

ต่อมาวันที่ 11 มกราคม 2559 นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) แต่งตั้งคณะทำงานเข้าตรวจสอบกระบวนการยื่นคำร้องอุทธรณ์และคัดค้านการประเมินภาษี ซึ่งนำไปสู่การคืนภาษีนำเข้าให้กับบริษัท จูบิลี่ไลน์ จำกัด และบริษัท นิชคาร์ จำกัด โดยความคืบหน้าของคดีนี้อยู่ระหว่างการเรียกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาสอบปากคำ ตั้งแต่รองอธิบดีกรมศุลกากรที่ใช้อำนาจสั่งการยกเลิกการประเมินภาษีตามที่สำนักกฏหมายเสนอ ไปจนถึงเจ้าหน้าที่ศุลกากรที่กำหนดราคาศุลกากร คืนภาษีให้ผู้นำเข้ารถหรู

ตอนต่อไปอ่าน “ปฏิบัติการสั่งคืนภาษีครั้งนี้ ถือเป็นการใช้อำนาจ ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบด้วยกฏหมาย ตามที่กรมศุลกากรรายงานปลัดกระทรวงการคลังหรือไม่”

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=e_zlRn70GEM&w=560&h=315]
ป้ายคำ :