ThaiPublica > เกาะกระแส > 8 เดือนกับคำตอบ “การขอข้อมูลอุทยานราชภักดิ์” จากศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานปลัดกลาโหม

8 เดือนกับคำตอบ “การขอข้อมูลอุทยานราชภักดิ์” จากศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานปลัดกลาโหม

28 สิงหาคม 2016


ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 ไทยพับลิก้าได้รายงานข่าว“กวฉ. สั่งเปิดข้อมูล “ราคากลาง” อุทยานราชภักดิ์ หลังยื่นขอมา 9 เดือน – ทบ. อ้างว่าไม่มี ต้องไปจบที่ศาล”

ต่อมาวันที่ 24 สิงหาคมสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้าได้รับหนังสือจากศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2559 ชี้แจงกรณีการร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ระบุว่า ตามที่สำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า ได้ยื่นคำร้องขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงโครงการก่อสร้างอุทยานราชภักดิ์ และรายชื่อโครงการและคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างอุทยานราชภักดิ์ ผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 นั้น ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ขอชี้แจงดังนี้

1.ในวันดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงโครงการฯได้จัดการแถลงข่าวข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินโครงการก่อสร้างอุทยานราชภักดิ์ต่อสื่อมวลชน โดยศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม ได้อำนวยความสะดวกให้กับท่านและสื่อมวลชนทุกสาขาเข้ารับฟังการแถลงข่าวดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

2.สำหรับข้อมูลในส่วนที่สำนักข่าวไทยพับลิก้าร้องขอ ซึ่งประกอบด้วยผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงโครงการก่อสร้างอุทยานราชภักดิ์ ชุดที่มีพลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน เป็นข้อมูลซึ่งอยู่ในอำนาจการพิจารณาของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกระทรวงกลาโหม สำหรับในส่วนของรายชื่อโครงการและคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับโครการก่อสร้างอุทยานราชภกัดิ์ทั้งหมด เป็นข้อมูลซึ่งอยู่ในอำนาจการพิจารณาของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกองทัพบก

จดหมายสำนักปลัดกลาโหม
ทั้งนี้อาศัยความตามมาตรา 12 แห่งพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งบัญญัติว่า ในกรณีที่มีผู้ยื่นคำขอข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา 11 แม้ว่าข้อมูลข่าวสารที่ขอจะอยู่ในความควบคุมของหน่วยงานส่วนกลาง หรือส่วนสาขาของหน่วยงานแห่งนั้น หรือจะอยู่ในความควบคุมดุแลของหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นก็ตาม ให้หน่วยงานของรัฐที่รับคำขอให้คำแนะนำ เพื่อไปยื่นคำขอต่อหน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั้นได้ ในการนี้จึงขอให้ท่านไปยื่นคำขอข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงกลาโหมและศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกองทัพบกโดยตรงต่อไป ลงชื่อ พลตรี ยุทธนินทร์ บุนนาค กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อ่านรายละเอียดจดหมาย)

อนึ่งในช่วงที่ผ่านมา กรณีปมการก่อสร้างอุทยานราชภักดิ์ได้มีการแถลงข่าวผลการตรวจสอบโครงการนี้ของกองทัพบก,กระทรวงกลาโหมและศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) แต่ไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลตามที่ร้องขอแต่อย่างใด