นักศึกษาส่วนหนึ่งจากมหาวิทยาลัยรังสิตที่มาเข้ารับการศึกษาในชั้นปีที่ 2 และ3 ที่ UniKL MIAT