ThaiPublica > ประเด็นสืบสวน > สำรวจมูลนิธิที่ได้รับเงินจาก สสส. พบใช้เลขที่ตั้งสำนักงานเดียวกัน – ตั้งในกระทรวงสาธารณสุข

สำรวจมูลนิธิที่ได้รับเงินจาก สสส. พบใช้เลขที่ตั้งสำนักงานเดียวกัน – ตั้งในกระทรวงสาธารณสุข

7 มกราคม 2016


สสส.1

ล่าสุดเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)ได้ประกาศใช้ม. 44 พักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างถูกสอบสวน 59 คน โดยรายชื่อดังกล่าวมีกรรมการกองทุนสนับสนุนเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)7 คน ด้วย

โดยก่อนหน้านี้สสส.ชี้แจงการตรวจสอบของคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.)ถึงการใช้เงินที่ระบุว่าอาจจะผิด วัตถุประสงค์การจัดตั้งกองทุน รวมทั้งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.)ได้ระบุถึงรายชื่อกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิซึ่งเป็นผู้รับเงินสนับสนุนจากสสส.อาทิ นพ.วิชัย โชควิวัฒน์ นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ(ที่ปรึกษาอดีตนพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รมต.สาธารณสุข) นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ เป็นต้น ตั้งแต่ปี 2550-2557 รวมเป็นเงินกว่า 3,000 ล้านบาท (ดูรายชื่อผู้รับเงินสนับสนุนจากสสส.ทั้งหมด) และ รายชื่อกรรมการสสส.แต่ละปี ตั้งแต่ปี 2557,ปี 2555,ปี 2554,ปี 2553,ปี 2552,ปี 2551,ปี 2550(ขาดปี2556)และ ดูรายชื่อการหมุนเวียนของกรรมการในสสส.

รายชื่อกรรมการสสส.ที่ถูกพักงานตามประกาศม.44 ของคสช.
รายชื่อกรรมการสสส.ที่ถูกพักงานตามประกาศม.44 ของคสช.

อย่างไรก็ตามจากข่าว ที่ได้นำเสนอและได้ตรวจสอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับมูลนิธิ 33 แห่ง ที่ได้เงินสนับสนุนโครงการจากกองทุน สสส. ว่ามีความเชื่อมโยงระหว่างกันในเรื่องใดอีกบ้าง โดยสำรวจจากฐานข้อมูลที่เปิดเผยบนเว็บไซต์หลักของมูลนิธิและฐานข้อมูลออนไลน์ในอินเทอร์เน็ต พบว่า 6 มูลนิธิที่ไม่มีเว็บไซต์ของตนเอง ได้แก่ มูลนิธิสร้างสุขไทย, มูลนิธิสร้างสรรค์สังคมและสุขภาวะ, มูลนิธิวิถีสุข, มูลนิธิโรงพยาบาลขอนแก่น, มูลนิธิเพื่อสังคมปลอดบุหรี่ และมูลนิธิมิตรภาพบำบัด แต่มูลนิธิเหล่านี้มีบทบาทและความเคลื่อนไหวอยู่ในเว็บไซต์ของ สสส. ส่วนอีก 26 แห่งที่เหลือมีเว็บไซต์ของตัวเอง

ด้านมูลนิธิที่ไม่ปรากฏเว็บไซต์ จากการตรวจสอบการดำเนินงานของมูลนิธิ เช่น มูลนิธิวิถีสุข พบความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องผ่าน “สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)” ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้มูลนิธิวิถีสุข, “มูลนิธิเพื่อสังคมปลอดบุหรี่” พบชื่อที่คล้ายกันคือ “แผนงานเครือข่ายเพื่อสังคมปลอดบุหรี่” ซึ่งเป็นแผนงานหนึ่งของ “มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่”, “มูลนิธิมิตรภาพบำบัด” พบชื่อที่คล้ายกันคือ “ศูนย์มิตรภาพบำบัด” ซึ่งมีทั้งหมด 13 แห่งกระจายทั่วประเทศและอยู่ภายใต้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ด้านความสัมพันธ์ระหว่างมูลนิธิ พบว่า มีความสัมพันธ์กันในลักษณะของมูลนิธิในสังกัด หรือมูลนิธิพี่น้องที่ก่อตั้งขึ้นต่อเนื่องกัน ได้แก่ “มูลนิธิสุขภาพไทย” หรือชื่อเดิมว่าโครงการสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเองนั้น อยู่ในสังกัดของ “มูลนิธิโกมลคีมทอง” นอกจากนี้ยังมี “สถาบันอาศรมศิลป์” ซึ่งเกิดจากการจัดการศึกษาทางเลือกใหม่ในนามของโรงเรียนรุ่งอรุณ หรือ “มูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ”

สำหรับความสัมพันธ์ด้านสถานที่ตั้งของมูลนิธิ พบว่า มีมูลนิธิหลายแห่งมีสำนักงานตั้งอยู่ใกล้กัน และบางมูลนิธิตั้งอยู่ในสถานที่ราชการ ดังนี้

1. มูลนิธิซึ่งที่ตั้งสำนักงานใช้ที่อยู่เดียวกันคือ เลขที่ 1168 ซอยพหลโยธิน 22 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประกอบด้วย 4 มูลนิธิ ได้แก่ “สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม“, “มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ“, “มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย” และ “มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์” สถานที่ดังกล่าวนี้เป็นที่ตั้งสำนักงานของตระกูล ส.

2. มูลนิธิที่ตั้งอยู่ในกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย 5 มูลนิธิ ได้แก่

1)”มูลนิธิสร้างสรรค์สังคมและสุขภาวะ (มสส.)” สำนักงานเลขที่ 88/39 อาคารสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 ถนนติวานนท์ ซอย 14 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองฯ นนทบุรี 11000 ตามข้อมูลในเฟซบุ๊ก มสส.

2) มูลนิธิแพทย์ชนบท สำนักงานตั้งที่ศูนย์อำนวยยุทธศาสตร์เพื่อสังคมอยู่เย็นเป็นสุข (ศอ.สส.) อาคารสวนกีฬา ชั้น 2 ถนนสาธารณสุข 7 กระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

3)มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ ตั้งที่อาคารคลังพัสดุ กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมืองฯ นนทบุรี 11000

4) มูลนิธิเพื่อการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ สำนักงานตั้งที่อาคาร 6 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมืองฯ นนทบุรี 11000

5) “มูลนิธิสร้างสุขไทย” สำนักงานตั้งที่สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย อาคารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีบำราศนราดูร ถนนติวานนท์ ซอย 14 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองฯ นนทบุรี 11000

อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบมูลนิธิที่จดทะเบียนในจังหวัดนนทบุรี พบว่า มีมูลนิธิอีก 36 แห่งที่ตั้งสำนักงานอยู่ในกระทรวงสาธารณสุข

นอกจากนี้ยังมีมูลนิธินวตกรรมทางสังคม ตั้งอยู่อาคารเอส.เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 34 เลขที่ 979 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ ซึ่งรับเงินสนับสนุนจากสสส.ไปแล้วประมาณ 130 ล้านบาท(ตั้งแต่ปี 2550-2557) สถานที่ตั้งดังกล่าวเคยเป็นที่ตั้งสำนักงานของสสส.ก่อนที่จะย่ายไปที่ใหม่ โดยมีนายวิเชียร พงศธร เคยนั่งเป็นประธานคนแรก