ThaiPublica > ประเด็นสืบสวน > ผลสอบ สตง. ประเมิน สสส. ปี 2557 (ตอนที่2) : ทำงบขาดดุลหวั่นขาดสภาพคล่อง – จ่ายเงินโครงการงวดแรก 50-100% ทั้งที่ยังไม่เริ่มงาน

ผลสอบ สตง. ประเมิน สสส. ปี 2557 (ตอนที่2) : ทำงบขาดดุลหวั่นขาดสภาพคล่อง – จ่ายเงินโครงการงวดแรก 50-100% ทั้งที่ยังไม่เริ่มงาน

28 มกราคม 2016


ในตอนที่ 1 ได้กล่าวถึงการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินที่ไม่ถูกต้อง ทั้งมีการเบิกเกิน เบิกซ้ำซ้อน และไม่มีเอกสารในการเบิกจ่าย โดยเฉพาะการเดินทางไปต่างประเทศและสสส.ได้ทำเอกสารชี้แจง ว่าการประเมินของสตง.ยังไม่ถึงที่สุด พร้อมรายละเอียด 5 ประเด็น

อย่างไรก็ตาม ยังมีประเด็นสำคัญคือการจัดทำงบประมาณไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม โดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ระบุว่า ในปีงบประมาณ 2554 กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้อนุมัติงบประมาณตามแผนหลัก 3 ปี (ปี 2555–​2557) ให้ตั้งงบประมาณแบบขาดดุลร้อยละ 3.5 และ 1 ของงบประมาณรายรับแต่ละปี ตามลำดับ ในปี 2556 สสส. ยังมีการอนุมัติเพิ่มวงเงินงบประมาณปี 2557 อีก 300 ล้านบาท ทำให้งบ สสส. ปี 2557 ขาดดุลร้อยละ 7.88 จากงบประมาณที่ได้รับ 4,600 ล้านบาท โดยสตง. ชี้ว่า การตั้งยอดงบประมาณขาดดุลดังกล่าวจึงไม่ถูกต้อง เนื่องจากข้อบังคับของกองทุน สสส. ว่าด้วยการเงินและการบัญชีและทรัพย์สินของ สสส. หมวด 4 ของการงบประมาณ ไม่ได้มีข้อกำหนดให้จัดตั้งงบประมาณขาดดุล รวมทั้งในปีงบประมาณ 2557 ยังมีการเพิ่มวงเงินงบประมาณอีก 200 ล้านบาท เนื่องจากได้รับเงินภาษีเพิ่มจากการขึ้นภาษีเหล้าและบุหรี่ โดยไม่มีการพิจารณานำไปลดวงเงินงบประมาณที่ขาดดุลแต่อย่างใด ซึ่งรายรับรวมปี 2557 มีทั้งสิ้น 4,800 ล้านบาท

“ผลจากการตั้งงบประมาณขาดดุลนี้ ทำให้ตัวเลข ณ สิ้นกันยายน 2557 สสส. มีภาระผูกพันโครงการที่อุดหนุน สูงถึง 5,458.35 ล้านบาท ขณะที่ สสส. มีเงินลงทุนสำหรับการใช้จ่ายของโครงการที่อุดหนุนเพียง 2,096.57 ล้านบาท ซึ่งอาจจะทำให้ สสส. มีปัญหาด้านสภาพคล่องทางการเงินในอนาคตได้” แหล่งข่าวจาก สตง. กล่าว

เปรียบเทียบงบสสส.ปี56กับ57

ผลการดำเนินงานของสสสปี56-57 (1)

ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานของสสสปี56-57

สำหรับค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการ จำนวน 4,598.6 ล้านบาทในปี 2557 แบ่งเป็น1)เงินอุดหนุนโครงการจำนวน 4,460.58 ล้านบาท มีการอนุมัติโครงการทั้งหมด 1,988 โครงการ มีการเบิกจ่ายเงินสำรับผู้รับทุนในปี 2557 จำนวน 4,364.79 ล้านบาท (เป็นการเบิกจ่ายของโครงการต่อเนื่อง 2,712.93 ล้านบาทและโครงการที่อนุมัติในปี 2557 จำนวน 1,651.85 ล้านบาท) และ 2)ค่าใช้จ่ายบริหารโครงการ 138 ล้านบาท

ส่วนค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานปี 2557 จำนวน 167.16 ล้านบาท เพิ่มจากปี 2556 จำนวน 55.29 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมีสาระสำคัญจาก ค่าตอบแทน ค่าวัสุดและค่าใช้สอย เป็นการเพิ่มขึ้นของค่าตอบแทนซึ่งเป็นการจ่ายเงินสำหรับการจ้างลูกจ้างเฉพาะกิจจำนวนมาก โดยไม่เป็นไปตามกรอบอัตรากำลังของสส. และค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์

แหล่งข่าวกล่าวต่อว่า ทั้งนี้ สตง. ยังระบุว่า การจัดทำแผนของ สสส. ไม่มีการกำหนดจำนวนโครงการและรายละเอียดโครงการ ทำให้ สสส. ขาดเครื่องมือในการบริหารในการประเมินโครงการ ประกอบกับมีข้อกำหนดให้ผู้จัดการกองทุน สสส. สามารถปรับแผนได้ 10% ของงบประมาณทั้งหมด และในปี 2557 ที่ได้รับ 4,600 ล้านบาท เป็นเงิน 460 ล้านบาท ทำให้มีการปรับเปลี่ยนงบประมาณระหว่างแผนจำนวนมาก จึงอาจมีผลทำให้การดำเนินงานไม่มีทิศทางที่ชัดเจนและไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์

“การอนุมัติเงินอุดหนุนโครงการที่ สตง. ระบุว่าไม่โปร่งใสและไม่เหมาะสม เช่น การอนุมัติเงินแก่กลุ่มคนหรือมูลนิธิของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อกลั่นกรองงานทางวิชาการ ส่วนใหญ่จะให้กลุ่มเดิมๆ เหล่านี้เป็นจำนวนเงินที่สูงมาก ในบางแผนงานสูงมากกว่า 50% ของแผนงานนั้น อาทิ แผนงานด้านพัฒนาเครือข่ายการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และการขยายสถานที่ปลอดบุหรี่ ปี 2557 ได้เงิน 165 ล้านบาท แต่อนุมัติให้กับเลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ไปทำโครงการ จำนวน 85 ล้านบาท คิดเป็น 51% ของแผนงานดังกล่าว” แหล่งข่าวกล่าว

แหล่งข่าวกล่าวต่อว่านอกจากนี้ มีการเบิกจ่ายเงินงวดไม่เหมาะสม เช่น มีการกำหนดจ่ายเงินงวดแรกโดยที่ยังไม่มีการดำเนินงานเป็นเงินสูงถึง 50-100% ของวงเงินอนุมัติ จากที่ตรวจสอบปี 2557 พบ 334 โครงการ อาจจะทำให้มีการทิ้งงานได้ ซึ่งจากการตรวจพบว่าโครงการตั้งแต่ปี 2552-2557 ที่ยังปิดโครงการไม่ได้มี 303 โครงการ มีการยกเลิกและยุติ 31 โครงการ ซึ่งเป็นผลเสียหาย เพราะส่วนใหญ่มีการจ่ายเงินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่แล้ว แต่งานไม่เสร็จ

สำหรับโครงการที่อนุมัติงวดแรก 100% เช่น โครงการผลิตสื่อภาพยนตร์โฆษณา แคมเปญรณรงค์เรื่องดื่มไม่ขับ 4.5 ล้านบาท ของฝ่ายสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม อนุมัติเงินงวดที่ 1 เต็มตามจำนวน 4.5 ล้านบาท ,โครงการผลิตสื่อภาพยนตร์โฆษณาแคมเปญรณรงค์เรื่องกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 5.4 ล้านบาท จ่ายเต็มในงวดแรก ,การผลิตสื่อรณรงค์ลดพุง ลดโรค 4 ล้านบาท จ่ายงวดแรก 4 ล้านบาท, โครงการผลิตสื่อรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา 4.8 ล้านบาทจ่ายงวดแรก 4.8 ล้านบาท,มูลนิธิวิถีสุข ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมการสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ 19.7 ล้านบาท เบิกงวดแรก 99.85% และ โครงการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข โดยสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย 3 ล้านบาท เบิกงวดแรก 2.98 ล้านบาท เป็นต้น

นอกจากนี้ สตง. ระบุว่ามีการอนุมัติเงินไม่เหมาะสม โดย สสส. มีการอนุมัติ 3.85 ล้านบาท ในโครงการเพื่อสนับสนุนให้นางสาวช.เดินทางไปปฏิบัติงานในองค์การอนามัยโลก สวิตเซอร์แลนด์ 1 ปี ซึ่งโครงการนี้เป็นการพัฒนาศักยภาพส่วนบุคคลสำหรับปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของกรมสรรพสามิต ซึ่งไม่เกี่ยวกับการจัดตั้ง สสส.

ป้ายคำ :