ThaiPublica > เกาะกระแส > มูลนิธิผู้บริโภคยันไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนขอทุน สสส. ระบุทำไม่ต่าง 4 หมื่นโครงการ เผย 10 ปีรับมา 147 ล้านบาท พร้อมโชว์ผลงาน 8 ปี

มูลนิธิผู้บริโภคยันไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนขอทุน สสส. ระบุทำไม่ต่าง 4 หมื่นโครงการ เผย 10 ปีรับมา 147 ล้านบาท พร้อมโชว์ผลงาน 8 ปี

27 ตุลาคม 2015


​ตามที่สำนักข่าวไทยพลับลิก้า ได้รายงานเมื่อวานนี้ (26 ตุลาคม) เรื่องการตรวจสอบการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) โดยอ้างรายงานของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และได้ระบุชื่อกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิซึ่งเป็นผู้รับเงินจากสสส. โดยมีการพาดพิงถึงกรรมการของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

​มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ชี้แจงว่า นายวีรพงษ์ เกรียงสินยศ และนายชัยรัตน์ แสงอรุณ เป็นกรรมการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคจริง แต่โครงการทั้ง 8 โครงการของมูลนิธิ ฯ ที่ได้รับการสนับสนุนจากสสส. กรรมการทั้ง 2 คน ไม่เคยเป็นผู้พิจารณาโครงการของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคแต่อย่างใด รวมทั้งมูลนิธิ ฯ ไม่เคยขอรับการสนับสนุนจากแผนงานที่นายวีรพงษ์เป็นกรรมการแผนแต่อย่างใด และในปัจจุบันนายวีรพงษ์ ก็ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารแผนงานของสสส.แล้ว ส่วนนายชัยรัตน์ เพิ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารแผนงานของสำนัก 2 ชุดปัจจุบัน ภายหลังจากที่มูลนิธิได้รับงบประมาณในการดำเนินการไปแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2557

ดังนั้นการเสนอรายงานดังกล่าวทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่ากรรมการทั้ง 2 คน มีประโยชน์ทับซ้อนกับมูลนิธิจึงเป็นการกล่าวหาที่ไม่มีข้อเท็จจริงและเหตุผลที่เพียงพอ จึงอาจเข้าข่ายเป็นการกล่าวหาที่ไม่เป็นธรรมกับมูลนิธิฯ และกรรมการทั้ง 2 คน

“​การจัดทำโครงการทั้งหมด ดำเนินการโดยสำนักงานมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค รวมทั้งการพิจารณาโครงการเป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนที่กำหนดโดยสสส. ทั้งหมด และไม่ได้มีสิทธิพิเศษใดๆ ในการพิจาณาโครงการ หรือรับเงินอุดหนุน ไม่แตกต่างจากสี่หมื่นโครงการอื่นๆ ที่ขอรับเงินสนับสนุนจากสสส.”

​นางสาวสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวว่า ได้รับเงินสนับสนุนงบประมาณจากสสส.ตั้งแต่ปี 2550-2557 จำนวน 8 โครงการ เป็นเงิน 147 ล้านบาทจริง เงินที่ได้รับเป็นงบประมาณของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคและเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคในการทำงานคุ้มครองผู้บริโภคทั่วประเทศ มีการดำเนินการแบ่งกิจกรรมที่ชัดเจน โดยมีสัดส่วนงบประมาณระหว่างมูลนิธิ และเครือข่ายในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน ทั้งนี้สามารถตรวจสอบรายงานผู้ตรวจสอบบัญชี รายงานกิจกรรมของมูลนิธิประจำปีได้ เนื่องจากมูลนิธิเสนอต่อกระทรวงการคลังและสำนักงานปกครองจังหวัดนนทบุรี เป็นประจำทุกปี

​นอกจากนี้นางสุภาพร ถิ่นวัฒนากูล มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา ภาคเหนือ, นายปฏิวัฒน์ เฉลิมชาติ สมาคมผู้บริโภคขอนแก่น ภาคอีสานตอนบน และนางอาภรณ์ อะทาโส สมาคมผู้บริโภค ร้อยเอ็ด ภาคอีสานตอนล่าง, นายพงษ์พัฒน์ หงส์สุขสวัสดิ์ สมาคมผู้บริโภคภาคตะวันตก, นางสาวจุฑา สังขชาติ สมาคมผู้บริโภคสงขลา ภาคใต้ นางสาวชลดา บุญเกษม เครือข่ายผู้บริโภคภาคกลาง, นางสุภาวดี ใจกว้าง เครือข่ายผู้บริโภคภาคตะวันออก ชี้แจงว่า ได้รับงบประมาณสนับสนุน จากสสส. ผ่านมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค โดยเป็นการจัดทำโครงการร่วมกัน นำเสนอ และชี้แจงโครงการร่วมกัน

​ที่ผ่านมา การทำโครงการร่วมกันได้ทำให้เกิดความเข้มแข็งของกลไกคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน และเกิดองค์กรผู้บริโภคในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ใน 72 จังหวัด ทำให้มีโอกาสเผยแพร่ข้อมูล ให้ความรู้ คำแนะนำเรื่องงานคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งให้การช่วยเหลือผู้บริโภคให้ได้รับสิทธิอันพึงมีพึงได้ในฐานะผู้บริโภค

ที่มาภาพ : http://www.consumerthai.org/2015/index.php
ที่มาภาพ : http://www.consumerthai.org/2015/index.php

​ผลจากการดำเนินงาน ทำให้เกิดกลไกและเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคทั่วประเทศในการปฏิบัติการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน สามารถยกระดับองค์กรผู้บริโภคจากการทำงานเฉพาะด้านให้พัฒนาเป็นศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคระดับจังหวัดจำนวน 44 จังหวัด และสามารถจดทะเบียนเป็นองค์กรนิติบุคคลด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเพิ่มขึ้น เช่น สมาคมผู้บริโภคภาคตะวันตก, สมาคมพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค จังหวัดสมุทรสงคราม, สมาคมคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, สมาคมคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค สระบุรี, สมาคมคุ้มครองผู้บริโภค ร้อยเอ็ด, สุรินทร์ เกิดความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำแผนคุ้มครองผู้บริโภคระดับจังหวัดใน 72 จังหวัด ซึ่งใช้เป็นเข็มทิศในการทำงานคุ้มครองผู้บริโภคในระดับจังหวัด ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคหลายจังหวัดเป็นที่รู้จัก และได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคทั่วประเทศ

มูลนิธิ ฯ ได้ให้การช่วยเหลือผู้บริโภค นับตั้งแต่ปี 2551-2558 มี 10,834 ราย ส่วนเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคทั่วประเทศ มีการให้ความช่วยเหลือผู้บริโภค3,802 เรื่อง ในปี 2556 จำนวน 2,706 เรื่อง ในปี 2557 จำนวน 2,513 เรื่อง ในปี 2558 รวมทั้งการสนับสนุนการฟ้องคดีของผู้บริโภคมากกว่า 600 คดี และคดีสาธารณะที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์มากกว่า 10 คดี ไม่ว่าจะเป็นการแปรูปกฟผ. ปตท. การขึ้นราคาค่าผ่านทางดอนเมืองโทลเวย์ การอนุญาตอาคารสูง 22 ชั้นของกรุงเทพมหานครในซอยร่วมฤดีที่ความกว้างถนนไม่ถึง 10 เมตร กรณีจอดำฟุตบอลยูโร จนทำให้เกิดประกาศการให้บริการโทรทัศน์เป็นการทั่วไป(Must carry) ทำให้รัฐประหยัดงบประมาณ 7,000 ล้านบาทในการแจกคูปองดิจิตอล ชนะคดีถูกยึดเงินเมื่อบัตรเติมเงินหมดอายุ เป็นต้น

​การพัฒนากลไกคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน ได้ทำให้เกิดความร่วมมือ( MOU) กับหน่วยงานในพื้นที่ในการทำงานคุ้มครองผู้บริโภค เช่น สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด(สสจ.) หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดลำปาง ร่วมมือกับชมรมสื่อสร้างสรรค์จังหวัด และ สสจ. ในการเฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย จังหวัดเพชรบุรีได้รับการสนับสนุนจากกสทช.ให้เป็น”เพชรบุรีโมเดลในการจัดการปัญหาการโฆษณาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเกินจริง ผิดกฎหมาย”รวมถึง ภาคกลางทั้ง 8 จังหวัด ได้ทำความร่วมมือกับกับ สสจ.และประชาสัมพันธ์จังหวัด ส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัด สำนักงานการท่องเที่ยว และกีฬาเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาการถูกหลอกจากบริษัททัวร์ จังหวัดประจวบฯมีการทำข้อตกลงร่วมกับจังหวัดในการร่วมแก้ปัญหารถโดยสารสาธารณะปลอดภัย พร้อมทั้งนำไปสู่การแต่งตั้งคณะกรรมการรถโดยสารสาธารณะปลอดภัยระดับจังหวัด เป็นต้น

​งานด้านอาหารปลอดภัย สามารถผลักดันให้เปิดเผยข้อมูลชื่อสินค้าที่ทำการทดสอบของหน่วยงานของรัฐ การรณรงค์ให้มีฉลากอาหารที่ดี เป็นมิตรกับผู้บริโภค อ่านง่าย เป็นภาษาไทย รวมทั้งผลักดันให้เครื่องดื่มประเภทชาบรรจุขวดปิดสนิท ควรถูกกำกับดูแลเช่นเดียวกับเครื่องดื่มผสมคาเฟอีน รณรงค์ผลกระทบของกระทบการบริโภคเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงต่อสุขภาพ และผลักดันให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาใช้ฉลากอาหาร มีสัญญลักษณ์สีเขียว เหลือง แดง

งานด้านรถโดยสารสาธารณะปลอดภัย ทำให้ผู้บริโภคได้ตื่นตัวเรื่องความปลอดภัย ได้รับการคุ้มครองสิทธิอันพึงมีพึงได้ในฐานะผู้บริโภค การช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะให้ได้รับความเป็นธรรมมากขึ้น เช่น กรณีตัวอย่าง จักรพงษ์ทัวร์ประสบอุบัติเหตุที่เสียชีวิตจำนวน ๓ คน จังหวัดลำปาง กรณีรถโดยสารเปรมประชาที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่เสียชีวิต 5 คนและบาดเจ็บ 56 คน และกรณีรถเช่าเหมาทัศนาจรของเทศบาลตำบลชมภู อำเภอสารภี ไปประสบอุบัติเหตุที่อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง เสียชีวิต 22 คน

​งานด้านการศึกษาวิจัย มีการศึกษาวิจัยที่ทำโดยมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคและเครือข่าย หลายประเด็นที่ส่งผลต่อนโยบายและมาตรการคุ้มครองผู้บริโภค

“มูลนิธิ ฯ ขอเรียนว่า การสนับสนุนองค์กรผู้บริโภค เป็นเรื่องที่หน่วยงานรัฐหลายประเทศให้ความสำคัญ เช่น สมาคมผู้บริโภคสิงคโปร์ (CASE) ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลประมาณ 175 ล้านบาทต่อปี และสมาคมผู้บริโภคสิงคโปร์ ยังสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการให้บริการจากผู้ประกอบการเมื่อมีการเจรจาไกล่เกลี่ยให้ผู้บริโภคตั้งแต่ 1,100 -10,000 บาทต่อครั้งจากผู้ประกอบธุรกิจ หรือรัฐบาลฮ่องกงให้การสนับสนุน สภาผู้บริโภคฮ่องกง (Hong Kong Consumer Council) จำนวนไม่น้อยกว่า 3,500 ล้านบาทต่อปีในการทำงานคุ้มครองผู้บริโภค”

ศอตช. ยันตรวจสอบ สสส. จบแล้ว – สธ. แจงดูแค่ใช้งบ โยนกลับ “คตร.-สตง.” สอบโกง

วันเดียวกัน พล.อ. ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานกรรมการศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) เปิดเผยว่า การตรวจสอบ สสส. ในส่วนของ ศอตช. ถือว่าจบแล้ว โดยข้อสรุปคือให้มีการแก้ไข พ.ร.บ.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ.2544 ใน 3 ประเด็น เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณของ สสส. ในอนาคต เป็นไปอย่างรัดกุมมากยิ่งขึ้นและป้องกันกรณีผลประโยชน์ทับซ้อน ส่วนการดำเนินการอื่นๆ เป็นเรื่องของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.)

นพ. ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า คณะกรรมการพิจารณาทบทวนการบริหารจัดการ สสส. ขอ สธ. ที่มี นพ.เสรี ตู้จินดา เป็นประธานกรรมการ จะมีการประชุมในวันเดียวกันนี้ และคาดว่าจะประชุมอีก 3 ครั้งก่อนจะได้ข้อสรุป แต่ยืนยันว่าคณะกรรมการชุดดังกล่าว ไม่ได้ตรวจสอบเรื่องของปัญหาการทุจริต หรือกรณีที่มีข้อสงสัยเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างกรรมการ สสส. กับมูลนิธิที่มารับทุน สธ. เพียงแต่ดูเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณของ สสส. ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เท่านั้น

“การตรวจสอบเรื่องทุจริตเป็นเรื่องของคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐ (คตร.) หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) กระทรวงสาธารณสุขดูแค่การใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามกฎหมายของ สสส. เท่านั้น” นพ.ปิยะสกลกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ชาตอุดม ติตถะศิริ ประธาน คตร. และนายพิสิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าการ สตง. ต่างเป็นกรรมการของ ศอตช.

ด้าน พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ได้รับรายงานสรุปผลการตรวจสอบ สสส. ของ ศอตช. จาก พล.อ. ไพบูลย์แล้ว ต้องเข้าใจว่าเรื่องนี้มี 2 ประเด็น คือการทำงานและการทุจริต โดยรัฐบาลเข้าไปตรวจสอบเฉพาะเรื่องการทำงานเท่านั้น ขณะที่การทุจริต จะต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป