ThaiPublica > เกาะกระแส > กสทช. ผ่านหลักเกณฑ์ประมูล 4G คลื่น 1800 แล้ว เปิดยื่นซอง 30 ก.ย. นี้ – เพิ่มราคาตั้งต้นเป็น 1.6 หมื่นล้าน บังคับค่าบริการต้องถูกกว่า 3G

กสทช. ผ่านหลักเกณฑ์ประมูล 4G คลื่น 1800 แล้ว เปิดยื่นซอง 30 ก.ย. นี้ – เพิ่มราคาตั้งต้นเป็น 1.6 หมื่นล้าน บังคับค่าบริการต้องถูกกว่า 3G

21 สิงหาคม 2015


นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.
นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม กสทช. วาระพิเศษ ร่างประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz เพื่อนำให้บริการในระบบ 4G ซึ่งผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ และให้นำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป

สำหรับสาระสำคัญของหลักเกณฑ์การประมูลคลื่น 1800 MHz ล่าสุด ที่ได้มีการปรับแก้ไข มีอาทิ

  1. ลดอายุใบอนุญาตจากเดิม 19 ปี เหลือ 18 ปี ให้สิ้นสุดระยะเวลาการอนุญาตในปี 2576 เพื่อให้สอดคล้องกับใบอนุญาตของคลื่น 900 MHz ที่จะหมดอายุสัมปทานในปี 2561 และถูกนำมาประมูลให้บริการในระบบ 4G เช่นกัน โดยจะมีอายุในอนุญาต 15 ปี
  1. หากกระบวนการคืนคลื่นของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT จากบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DTAC ดำเนินการไม่ทันการประมูล สำนักงาน กสทช. จะจัดการประมูลโดยให้แต่ละใบอนุญาต มีขนาด 12.5 MHz และมีจำนวน 2 ใบอนุญาตต่อไป
  1. คงราคา “มูลค่าคลื่นความถี่” ไว้เท่าเดิม คือ 19,890 ล้านบาท/ใบอนุญาต
  1. เปลี่ยนแปลง “ราคาเริ่มต้นการประมูล” จากเดิม 70% เป็น 80% ของมูลค่าคลื่นความถี่ หรือ 15,912 ล้านบาท/ใบอนุญาต
  1. หากมีผู้เข้าร่วมประมูลน้อยกว่าหรือเท่ากับจำนวใบอนุญาต ราคาเริ่มต้นจะปรับเป็น 100% ของมูลค่าคลื่นความถี่
  1. เมื่อเปิดให้บริการแล้ว “อัตราค่าบริการทั่วไป” จะต้องถูกลงกว่าอัตราค่าบริการเฉลี่ยของอัตราค่าบริการระบบ 3G บนคลื่น 2100 MHz ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน และต้องมี “แพ็คเกจพิเศษ” ที่มีราคาถูกกว่าปกติสำหรับผู้มีรายได้น้อย ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
  1. ผู้รับใบอนุญาตจะต้องมีการกำกับดูแลคุณภาพของการให้บริการด้วย โดยคุณภาพการให้บริการต้องไม่ต่ำกว่าคุณภาพการให้บริการเฉลี่ยของการให้บริการ 3G บนคลื่นความถี่ 2100 MHz ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
  1. เพิ่มความครอบคลุมของโครงข่ายการให้บริการ จากเดิม 40% เป็น 50% ของจำนวนประชากร ภายใน 4 ปี เพื่อกระจายการให้บริการให้มีความทั่วถึงมากยิ่งขึ้น

นายฐากร กล่าวว่า หลักเกณฑ์การประมูลคลื่น 1800 MHz ที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม กสทช. วาระพิเศษ ถือเป็นการสร้างสมดุลระหว่างการแข่งขันในอุตสากรรมโทรคมนาคม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้บริโภค ทั้งนี้ จะเริ่มประกาศเชิญชวนที่ผู้สนใจให้เข้าร่วมการประมูลคลื่น 1800 MHz ในวันที่ 28 สิงหาคม 2558 และจะเปิดรับซองในวันที่ 30 กันยายน 2558

สำหรับวันประมูลคลื่น 1800 MHz เดิมสำนักงาน กสทช. กำหนดไว้เป็นวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 แต่มีเสียงเรียกร้องจากภาควิชาการ โดยเฉพาะจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) และกลุ่ม NBTC Policy Watch ให้จัดการประมูลวันเดียวกันกับการประมูลคลื่น 900 MHz เพื่อป้องกันการได้เปรียบเสียเปรียบของผู้เข้าร่วมการประมูล