ThaiPublica > ประเด็นสืบสวน > “HITAP”ส่งหนังสือถึง”ไทยพับลิก้า”ยอมรับมีการทำสัญญาระหว่าง”สปสช. กับ HITAP”จริง

“HITAP”ส่งหนังสือถึง”ไทยพับลิก้า”ยอมรับมีการทำสัญญาระหว่าง”สปสช. กับ HITAP”จริง

3 กุมภาพันธ์ 2015


ตามที่สำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้านำเสนอข่าว “บอร์ดสปสช.ใช้เงินเหมาจ่ายรายหัวของประชาชนผิดประเภท ผลประโยชน์ทับซ้อน สวมหมวกหลายใบ “นพ.วิชัย – นพ.ณรงค์ศักดิ์-นิมิตร์-สุนทรี” รับเงินจากสปสช. เข้าข่ายผิดพ.ร.บ.กองทุนหลักประกัน- กฏหมายป.ป.ช.มาตรา100″ ข่าวที่นำเสนอเป็นการอ้างถึงข้อมูลที่กระทรวงสาธารณสุขนำเสนอต่อคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ(คตร.)ที่มี พล.อ. อนันตพร กาญจนรัตน์ นั่งเป็นประธาน ระบุว่าประเด็นความไม่ชอบธรรมและมีผลประโยชน์ทับซ้อนของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ อาทิ กรรมการมีผลประโยชน์ทับซ้อนที่ไม่ชอบตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรา 100 โดยมีการตั้งกลุ่มคนที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเข้ามาเป็นกรรมการและอนุกรรมการชุดต่างๆ ประกอบด้วย กลุ่มวิชาการของหน่วยงานกลุ่ม ส. ต่างๆ กลุ่มแพทย์ชนบท และองค์กรภาคเอกชนจำนวนหนึ่ง ทำหน้าที่พิจารณาเสนอผลประโยชน์ของกลุ่มคณะตนเองเข้าคณะกรรมการพิจารณา รวมทั้งเสนอโครงการรับเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยซึ่งเป็นของประชาชนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติไปใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิ ชมรม หรือบุคคล ซึ่งไม่ใช่หน่วยบริการ ตามพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยอ้างประโยชน์ประชาชน และบางกิจกรรมใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ เช่น เป็นค่าจัดประชุม ค่าจ้างวิทยากร ค่าจ้างพัฒนาโปรแกรม เป็นต้น

สำหรับกรรมการสปสช.บางคนที่ได้รับเงินจากสปสช.อาทิ นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน์ ในฐานะกรรมการสปสช. ในฐานะตัวแทนองค์กรเอกชนด้านผู้สูงอายุ นอกจากนี้นพ.วิชัยยังนั่งในตำแหน่ง ประธานอนุกรรมการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่อยู่ในระยะพึ่งพิงของสปสช.,กรรมการในอนุกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ สปสช.,กรรมการในอนุกรรมการพัฒนาสิทธิประโยชน์ สปสช.,อดีตกรรมการสปสช.ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิด้านแพทย์ทางเลือก,ประธานมูลนิธิแพทย์ชนบท,รองประธานกรรมการคนที่ 2 ของคณะกรรมการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)และกรรมการในคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต 13 จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่ามูลนิธิแพทย์ชนบทได้รับเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติดังนี้ ดูรายละเอียดทั้งหมด

นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคสุวะพลา กรรมการสปสช. ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านแพทย์แผนไทย ที่มาภาพ : http://www.hfocus.org/sites/default/files/picture_cover/thaihealth_cbhiy9x2l5jk5.jpg
นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคสุวะพลา กรรมการสปสช. ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านแพทย์แผนไทย ที่มาภาพ : http://www.hfocus.org/sites/default/files/picture_cover/thaihealth_cbhiy9x2l5jk5.jpg

นอกจากนี้ยังมีนพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคสุวะพลา กรรมการสปสช. ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านแพทย์แผนไทย ยังมีตำแหน่งเป็นประธานอนุกรรมการพัฒนาสิทธิประโยชน์ฯสปสช.,ประธานอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค,กรรมการในอนุกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ สปสช.,กรรมการในอนุกรรมการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่อยู่ในระยะพึ่งพิง,ประธานมูลนิธิเพื่อการประเมินเทคโนโลยี่และนโยบายด้านสุขภาพ(HITAP),กรรมการประเมินผลกองทุนสสส.ด้านสร้างเสริมสุขภาพ และกรรมการในคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต 1 จากการตรวจสอบพบว่า HITAP รับเงินจากสปสช.ด้วย ดูรายละเอียดสัญญา

ขณะเดียวกันยังมีกรรมการจากกลุ่มองค์กรเอกชน อาทิ นายนิมิตร์ เทียนอุดม กรรมการสปสช.ในฐานะตัวแทนองค์กรเอกชน ด้านผู้ติดเชื้อเอช ไอ วี ,นางสุนทรี เซ่งกิ่ง กรรมการสปสช.ในฐานะผู้แทนองค์กรเอกชนด้านแรงงาน เป็นต้น ดูเอกสารหน้า4-5

จากการนำเสนอข่าวดังกล่าวข้างต้น มูลนิธิเพื่อการประเมินเทคโนโลยี่และนโยบายด้านสุขภาพ(HITAP) โดยนพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์ เลขาธิการมูลนิธิฯ ได้ส่งหนังสือชี้แจงว่าการนำเสนอข่าวคลาดเคลื่อนและบิดเบือนความจริง โดยระบุว่าใส่ตำแหน่งนพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคสุวะพลา ผิด ในเนื้อข่าวระบุว่าตำแหน่งเลขาธิการ แต่ที่ถูกต้องคือนั่งในตำแหน่งประธาน ซึ่งกองบรรณาธิการได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว

ส่วนประเด็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนนั้น สำนักข่าวไทยพับลิก้าได้ลำดับวันเวลาที่นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคสุวะพลา ได้เข้ารับตำแหน่งดังนี้ ตำแหน่งประธานมูลนิธิ HITAP ในเดือนมกราคม 2555 และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการสปสช.ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสปสช.โดยปรากฏในข่าวนสพ.ไทยรัฐฉบับวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 และมีคำสั่งแต่งตั้งเป็นทางการในวันที่ 4 ธันวาคม 2555 ส่วนข่าวที่นำเสนอได้แนบเอกสารสัญญาว่าจ้างระหว่างสปสช.และมูลนิธิฯซึงลงนามในวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 เกิดขึ้นหลังที่ได้เข้าไปนั่งเป็นกรรมการสปสช.แล้ว และในสัญญายังระบุชื่อนพ.ยศ ในฐานะเลขามูลนิธิฯ รับมอบอำนาจจากนพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคสุวะพลา ในการลงนามในสัญญาดังกล่าว ดูรายละเอียดสัญญา

ขณะที่HITAPได้ชี้แจงว่า”นพ.ณรงค์ศักดิ์ มาดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิHITAP สืบต่อจากนพ.ธาดา ยิบอินซอย เมื่อเดือนมกราคม 2555….ทั้งนี้นพ.ณรงค์ศักดิ์เพิ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการสปปสช. ประธานอนุกรรมการพัฒนาสิทธิประโยชน์และระบบบริการ และประธานอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของสปสช.ในภายหลังซึ่งข้อมูลในเว็บไซต์อาจทำให้ผู้อ่านเข้าใจผิดได้ว่านพ.ณรงค์ศักดิ์ดำรงตำแหน่งในสปสช.แล้วจึงนำมาซึ่งผลประโยชน์แก่มูลนิธิHITAP ในรูปการจ้างงาน ซึ่งไม่เป็นความจริง”

อย่างไรก็ตามสำนักข่าวไทยพับลิก้า ขอนำเสนอจดหมายชี้แจงข่าวของมูลนิธิเพื่อการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ ดังนี้

HITAP Letter