ThaiPublica > เกาะกระแส > คปก. ยื่นประธานสภาฯ เสนอความเห็น กม.วิชาชีพแพทย์แผนไทย ตั้ง 5 ประเด็น องค์ประกอบกรรมการ-อำนาจหน้าที่สภาฯ

คปก. ยื่นประธานสภาฯ เสนอความเห็น กม.วิชาชีพแพทย์แผนไทย ตั้ง 5 ประเด็น องค์ประกอบกรรมการ-อำนาจหน้าที่สภาฯ

20 กันยายน 2012


ข่าวแจกสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.)

นายคณิต ณ นคร ประธานกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) ได้ลงนามในบันทึกความเห็นและข้อเสนอแนะเรื่อง ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. …. เสนอต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร และประธานวุฒิสภา โดยคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. …. (นายอร่าม อามระดิษ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เป็นผู้เสนอ) มีความเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในเรื่ององค์ประกอบของคณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทยว่า ควรเพิ่มองค์ประกอบโดยให้มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากสาขาวิชาอื่นๆ ประกอบอยู่ด้วย เนื่องจากการกำกับดูแลและควบคุมกันเองโดยผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย อาจมีแนวโน้มที่จะนำไปสู่การปกป้องช่วยเหลือกันเองของผู้ประกอบวิชาชีพเดียวกัน

การมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอื่นๆ จะช่วยทำให้ได้รับความเห็นและข้อเสนอแนะที่หลากหลายและกว้างขวางนอกเหนือจากความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย และยังจะถือได้ว่าเป็นผู้แทนส่วนหนึ่งของผู้รับบริการหรือผู้บริโภคอีกด้วย ทั้งนี้มีข้อสังเกตว่า เพื่อให้การบริหารงานของคณะกรรรมการมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ องค์ประกอบของคณะกรรรมการสภาการแพทย์แผนไทยนี้ ควรมีสัดส่วนและจำนวนที่เหมาะสมด้วย

สำหรับกรณีการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย และแพทย์แผนไทยประยุกต์ คปก. มีความเห็นว่า การกำหนดระยะเวลา หลักเกณฑ์ และวิธีการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแพทย์ฯ ควรให้คณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทยกำหนดเป็นข้อบังคับ โดยคำนึงถึงพัฒนาการความก้าวหน้าของความรู้ และมาตรฐานวิชาชีพของสาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนไทยประยุกต์ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เป็นการสร้างภาระจนเกินควรแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทั้งสองสาขา

ที่มาภาพ : http://thaigovweb.com
ที่มาภาพ : http://thaigovweb.com

นอกจากนี้ คปก. มีข้อสังเกตว่า อำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามร่างมาตรา 46 มาตรา 47 และ มาตรา 58 ในร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. …. อาจละเมิดเสรีภาพของประชาชนในเคหสถาน รวมทั้งบทบัญญัติในเรื่องพนักงานเจ้าหน้าที่ อาจขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 33 ที่รับรองและคุ้มครองเสรีภาพในเคหสถาน ในการที่จะอยู่อาศัยและครอบครองเคหสถานโดยปกติสุข การเข้าไปในเคหสถานโดยปราศจากความยินยอมของผู้ครอบครอง หรือการตรวจค้นเคหสถาน หรือในที่รโหฐาน จะกระทำมิได้ เว้นแต่มีคำสั่งหรือหมายศาล

อย่างไรก็ตาม คปก. ไม่เห็นด้วยกับการให้รัฐมนตรีมีอำนาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่ถือเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายจึงมีข้อเสนอว่า การบังคับใช้กฎหมายวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ในกรณีที่เกี่ยวกับความผิดและโทษทางอาญานั้น ให้ไปใช้ประมวลกฎหมายอาญา และให้ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญา ไม่ควรกำหนดความผิดโทษทางอาญา และแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นการเฉพาะ ในร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ….

หมายเหตุ : ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เรื่องร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ….