ThaiPublica > เกาะกระแส > “บวรศักดิ์ อุวรรณโณ” ปลดล็อคร่างกม.การอำนวยความสะดวกฯ ลดขั้นตอนการอนุญาตของราชการ – หามาตรการแก้ไขอุปสรรคการประกอบอาชีพผู้เคยต้องคำพิพากษา

“บวรศักดิ์ อุวรรณโณ” ปลดล็อคร่างกม.การอำนวยความสะดวกฯ ลดขั้นตอนการอนุญาตของราชการ – หามาตรการแก้ไขอุปสรรคการประกอบอาชีพผู้เคยต้องคำพิพากษา

21 พฤศจิกายน 2017


ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมการดำเนินปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน

ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน (คปก.) ประชุมครั้งที่ 3/2560 โดยศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมการดำเนินปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วนเป็นประธานฯ ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้วจำนวน 2 เรื่อง เพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีโดยเร่งด่วน ดังนี้

1. ร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ (ฉบับที่..) พ.ศ. …. ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวก

ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการให้มีความชัดเจนขึ้น ให้ครอบคลุมหน่วยงานของรัฐทุกประเภทที่มีอำนาจในการพิจารณอนุญาต ประกอบกับเพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗ และมาตรา ๒๕๘ ค. (๑) ที่กำหนดให้ใช้ระบบอนุญาตเฉพาะกรณีที่จำเป็น ไม่สร้างภาระแก่ประชาชนเกินความจำเป็น เช่น กำหนดให้การขอต่อใบอนุญาตมีผลเป็นการต่อใบอนุญาต หากได้ชำระค่าธรรมเนียมแล้วในกรณีไม่ต้องมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามใบอนุญาต และให้การยื่นขอ
ต่ออายุใบอนุญาตในกรณีต้องมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามใบอนุญาตเป็นการต่ออายุใบอนุญาตไปพลางก่อน จนกว่าจะมีคำสั่งภายหลังการตรวจสอบ

รวมทั้งให้มีการต่อใบอนุญาตโดยมิต้องชำระค่าธรรมเนียมโดยต้องมีการตรวจสอบ เมื่อผู้รับใบอนุญาตยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ว ให้ถือว่าผู้ยื่นคำขอ อยู่ในฐานะผู้รับใบอนุญาต จนกว่าจะมีคำสั่งถึงที่สุดไม่ต้องต่อใบอนุญาตซึ่งต้องกระทำหลังตรวจสอบ และกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาต แจ้งการสูญหายหรือการถูกทำลายของใบอนุญาตโดยไม่ต้องแจ้งความต่อเจ้าพนักงานตำรวจ
และกำหนดให้ใบอนุญาตเป็นภาษาไทย และภาษาที่ใช้ในการทำงานของอาเซียน เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการแปลและรับรองเอกสาร เป็นต้น

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้ส่งร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ (ฉบับที่..) พ.ศ. …. ไปยังคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อให้ความเห็นและตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย ก่อนเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

2. มาตรการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการประกอบอาชีพของผู้เคยต้องคำพิพากษา มีสาระสำคัญจากการศึกษาพบว่า มีกฎหมายที่กำหนดลักษณะต้องห้ามในการประกอบอาชีพหรือการงานของผู้เคยต้องคำพิพากษา ซึ่งการที่กฎหมายกำหนดลักษณะต้องห้ามฯ ทำให้เกิดปัญหาการเลือกปฏิบัติหรือจำกัดเสรีภาพการประกอบอาชีพของผู้เคยต้องคำพิพากษา ปัญหาการส่งผลกระทบต่อภารกิจของการฟื้นฟูผู้กระทำผิด และปัญหาการไม่มีแนวทางที่ชัดเจนแน่นอนในการตรากฎหมาย และความไม่เป็นเอกภาพของบทบัญญัติกฎหมาย การกำหนดลักษณะต้องห้ามดังกล่าว จึงเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพและเป็นภาระแก่ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เคยต้องคำพิพากษาซึ่งได้รับผลกระทบในการเลือกประกอบอาชีพเพื่อดำรงชีพในสังคม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการและมอบฝ่ายเลขานุการศึกษาเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้ครอบคลุมในกรณีอื่นที่มีผลเป็นการจำกัดเสรีภาพในการประกอบอาชีพของประชาชนประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากกรณีต้องคำพิพากษา โดยส่งความเห็นไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อขอความเห็นและข้อเสนอแนะก่อนเสนอความเห็นไปยังคณะรัฐมนตรี ต่อไป