ThaiPublica > เกาะกระแส > คปก.หนุนออก กม.คุมรัฐซื้อสื่อ สกัดการครอบงำสื่อผ่านเงินโฆษณา

คปก.หนุนออก กม.คุมรัฐซื้อสื่อ สกัดการครอบงำสื่อผ่านเงินโฆษณา

20 เมษายน 2015


เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) ได้เผยแพร่เอกสารประชาสัมพันธ์ ระบุข้อความว่า เมื่อเร็วๆ นี้ คปก. โดย นาย คณิต ณ นคร ประธาน คปก. ได้ลงนามในบันทึกความเห็นและข้อเสนอแนะเรื่อง “แผนการให้มีกฎหมายว่าด้วยการควบคุมโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของภาครัฐ” เสนอต่อนายกรัฐมนตรี ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ

โดย คปก. มีความเห็นว่า ต้องมีการออกกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของภาครัฐ เพื่อเป็นเครื่องมือให้ภาคประชนและภาคเอกชนสามารถรับรู้และเข้าถึงข้อมูลและบริการได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม อีกทั้งจะเป็นการควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินให้มีความเหมาะสม โปร่งใส และไม่เป็นการครอบงำสื่อมวลชน

ทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าวมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐโฆษณาประชาสัมพันธ์แต่อย่างใด

คปก.ได้เสนอให้กฎหมายควบคุมโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของภาครัฐจะต้องมีการกำหนดนิยามของ “การโฆษณาภาครัฐ” ให้มีความครอบคลุมและชัดเจนเพื่อให้ง่ายต่อการบังคับใช้กฎหมายและการตีความ โดยกำหนดให้นิยามของ “การประชาสัมพันธ์ภาครัฐ” ให้ครอบคลุมถึงส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐด้วย โดยให้มี “คณะกรรมการกำกับดูและการโฆษณาประชาสัมพันธ์ภาครัฐ” ทำหน้าที่กำกับดูแลการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของภาครัฐ

นอกจากนี้ คปก.ได้วางแนวทางป้องกันมิให้ภาคการเมืองซื้อสื่อโฆษณาในมีลักษณะที่เป็นการโฆษณาเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือข้าราชการการเมือง หรือเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ใดๆ ที่เป็นไปเพื่อส่งเสริมภาพลักษณะของตนเองหรือพรรคการเมือง เว้นแต่จะเป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็นการเผยแพร่ความรู้หรือส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างความเชื่อมั่นด้านต่างๆ ของประเทศ

ทั้งนี้ คปก.เสนอแนะให้หน่วยงานของรัฐที่จัดให้มีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของภาครัฐจะต้องเปิดเผยข้อมูลแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้เงินงบประมาณในการซื้อสื่อโฆษณาเป็นรายเดือนและหลังสิ้นปีงบประมาณในระบบสารสนเทศ โดยกำหนดให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเข้ามาทำหน้าที่ตรวจสอบการใช้งบประมาณประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานของรัฐ