กระบวนการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างของ “องค์การค้าของสกสค.” ภาคพิเศษ (3) ลำดับเหตุการณ์ขายหนังสือให้ครอบครัวข่าว 3

ตามที่สำนักข่าวไทยพับลิก้านำเสนอข่าวกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของ “สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา” (สกสค.) หรือองค์การค้าของสกสค. หรือที่รู้จักกันในชื่อองค์การค้าคุรุสภา (อค.) กรณีแต่งตั้งนางพรทิพย์ เขมะรัตน์ เป็นผู้ประสานการขายสื่อการเรียนการสอนขององค์การค้าของสกสค. ให้กับรายการ “ครอบครัวข่าว 3 ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 54” โดยนางพรทิพย์ไม่ได้มารับสินค้าไปส่งให้กับโรงเรียนที่ถูกน้ำท่วม 158 แห่งตามเงื่อนไขสัญญา แต่ สกสค. ก็ยังอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนให้ (อ่าน กระบวนการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างของ “องค์การค้าของสกสค.” ภาคพิเศษ (2) เปิดเอกสารช่อง 3 สั่งซื้อตำราเรียน” และ สัญญาแต่งตั้งผู้ประสานการขาย)

ทั้งนี้ เพื่อให้มีการจ่ายเงินแก่ผู้ประสานการขายรายนี้ได้ จึงมีการยกร่างระเบียบขึ้นมาใหม่ โดยระเบียบดังกล่าวถูกชงขึ้นมา และผ่านขั้นตอนการอนุมัติ ไล่กันมาตามลำดับชั้น เริ่มตั้งแต่หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบสินค้าและร้านค้า, หัวหน้าส่วนตรวจสอบและประเมินผลการตลาด, หัวหน้าฝ่ายอำนวยการสำนัก สำนักบริหารการตลาดและการขาย, รักษาการผู้อำนวยการสำนักบริหารการตลาดและการขาย สุดท้าย นายสินติภาพ อินทรพัฒน์ ผู้อำนวยการองค์การค้าของสกสค. ลงนามเมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2554 อนุมัติจ่ายเงินค่าประสานการขายกว่า 7 แสนบาท ให้กับนางพรทิพย์ เขมะรัตน์ เป็นกรณีพิเศษ และให้ใช้กรณีนี้เป็นแนวปฎิบัติต่อไป กรณีผู้ประสานการขายไม่มารับสินค้าไปส่งให้กับลูกค้า อค. สามารถนำค่าขนส่งมาหักออกจากค่าตอบแทนได้

กระบวนการจัดซื้อขององค์การค้าฯ กรณีเงินบริจาคช่อง3

วันที่ 24 พฤษภาคม 2554 นางพรทิพย์ เขมะรัตน์ ทำหนังสือถึงนายสันติภาพ อินทรพัฒน์ ขอเป็นผู้ประสานการขาย โดยอ้างว่าตนเองได้ติดต่อกับไทยทีวีสีช่อง 3 เพื่อขอรับการสนับสนุนหนังสือและอุปกรณ์การเรียน ไปแจกให้กับโรงเรียนทางภาคใต้ที่ถูกน้ำท่วม 158 แห่งในเขตจังหวัดกระบี่, นครศรีธรรมราช และชุมพร จึงขอนำยอดการสั่งซื้อครั้งนี้มาซื้อกับองค์การค้าของสกสค.

วันที่ 25 พฤษภาคม 2554 นายสหภพ โสตทิพย์ บรรณาธิการข่าวสังคม-อาชญากรรม สถานีโทรทัศน์ ไทยทีวีสีช่อง 3 ได้ทำเรื่องถึงนายสันติภาพ อินทรพัฒน์ ระบุว่า ไทยทีวีสีช่อง 3 ได้จัดกิจกรรม “คาราวานสื่อการเรียนการสอน” โดยจะสั่งซื้อหนังสือแบบเรียน และสื่อการเรียนการสอนไปมอบให้กับโรงเรียนที่ถูกน้ำท่วม 158 แห่ง ในเขตจังหวัดกระบี่, นครศรีธรรมราช และชุมพร โดยระบุว่าให้ออกบิลในนาม “ครอบครัวข่าว ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 54”

วันที่ 25 พฤษภาคม 2554 นายศรีอุไร กาญจนวณิชย์ หัวหน้าส่วนฝากขายและโครงการ องค์การค้าของสกสค. นำเอกสารที่ส่งด้วยแฟกซ์จากทางช่อง 3 มายกร่างหนังสือด่วนมาก เลขที่ 5206.1/ เพื่อส่งให้นายสันติภาพอนุมัติ 3 เรื่อง คือ 1) ตั้งรหัสลูกหนี้ 2) อนุมัติขายได้ก่อน ในนามของ “ครอบครัวข่าว ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 2554” พร้อมทั้ง “ให้ส่วนลดตามเกณฑ์ปกติของลูกค้าทั่วไป” และ 3) ให้องค์การค้าของ สกสค. ดำเนินการจัดส่งหนังสือให้เป็นรายโรงเรียน และส่งมอบในวันที่ 27-30-31 พฤษภาคม และวันที่ 2 มิถุนายน โดยนายสันติภาพได้ลงนามอนุมัติไปเรียบร้อยแล้ว

วันที่ 26 พฤษภาคม 2554 นายศรีอุไร กาญจนวณิชย์ หัวหน้าส่วนฝากขายและโครงการ องค์การค้าของสกสค. ยกร่างหนังสือขึ้นมาให้ใช้หนังสือเลขเดิม คือ หนังสือเลขที่ 5206.1/ แต่วันที่ถูกเปลี่ยนไปเป็น 26 พฤษภาคม 2554 และมีการแก้ไขสาระสำคัญโดยเปลี่ยนคำว่า “ให้ส่วนลดตามเกณฑ์ปกติของลูกค้าทั่วไป” เป็น “การจัดขายครั้งนี้ผ่านผู้ประสานการขาย” แล้วส่งให้นายสันติภาพลงนามซ้ำอีกครั้งในวันที่ 26 พฤษภาคม 2554

แหล่งข่าวจากองค์การค้าของสกสค. กล่าวว่า การจ่ายค่านายหน้าให้กับผู้ประสานการขายขององค์การค้าของสกสค. มีหลายอัตรา ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า โดยอัตราการจ่ายค่านายหน้าจะอยู่ในช่วง 21-35% ของยอดขาย หากเป็นการสั่งซื้อไม่ผ่านนายหน้า หมายความว่า ถ้าช่อง 3 สั่งซื้อหนังสือหรืออุปกรณ์การเรียนมูลค่า 100 บาท จะต้องจ่ายเงินแค่ 80 บาท เพราะได้ส่วนลด 20 บาท แต่ถ้าสั่งซื้อผ่านนายหน้า ช่อง 3 ต้องจ่ายเงินเต็มจำนวน 100 บาท โดยองค์การค้าของสกสค. จะนำ 20 บาทนั้นไปจ่ายให้กับผู้ประสานการขายเป็นค่านายหน้า กรณีนี้ ตนไม่แน่ใจว่าช่อง 3 ทราบหรือไม่ว่าการสั่งซื้อสินค้ากับ อค. ครั้งนี้เป็นการซื้อผ่านนายหน้า

วันที่ 15 มิถุนายน 2554 นายสันติภาพลงนามในสัญญาแต่งตั้งนางพรทิพย์เป็นผู้ประสานการขาย มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2554 ถึง วันที่ 24 พฤษภาคม 2555 ในสัญญาจ้างฯ ระบุชัดว่า “ให้ผู้รับจ้าง (นางพรทิพย์) เป็นผู้จัดหาพาหนะ, ออกค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าและนำสินค้าไปส่งให้ลูกค้าจนครบถ้วน และที่สำคัญ หากผู้รับจ้างไม่ทำการขนส่ง หรือไม่จัดส่งตามที่กำหนด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ พร้อมกับเรียกค่าเสียหายจากผู้รับจ้างได้”

วันที่ 11 กรกฎาคม 2554 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานตรวจสอบสินค้าและร้านค้า ทำเรื่องถึงนายสินติภาพเพื่อขอให้จ่ายเงินค่าประสานการขายให้กับนางพรทิพย์ เขมะรัตน์ จำนวน 757,229.20 บาท นายสันติภาพลงนามอนุมัติไปเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2554 ปรากฏว่า สำนักบริหารการเงินและบัญชีไม่กล้าจ่าย เพราะนางพรทิพย์ไม่ได้มารับสินค้าจาก อค. ไปส่งตามสัญญา และยังขอให้หักค่าขนส่งออกจากค่านายหน้า ซึ่ง อค. ไม่เคยมีระเบียบนี้

วันที่ 22 กรกฎาคม 2554 เจ้าหน้าที่จึงได้ชงเรื่องขึ้นมาใหม่ เพื่อขออนุมัติจ่ายเงินค่าประสานการขายให้กับนางพรทิพย์ เขมะรัตน์ เป็นกรณีพิเศษ นายสันติภาพลงนามอนุมัติวันที่ 26 กรกฎาคม 2554 (อ่าน เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การค้าของสกสค. กรณีเงินบริจาคครอบครัวข่าว)

 • นายเถื่อนเป็นายเมืองแล้ว

  คนอย่างพ้ม รู้อาไร เจ้าหน้าที่ต้องรู้ในเรื่องนั้น ๆ แต่ว่า แฮะ…แฮะ …ขอเรื่องนี้สักเรื่องได้ไหม….ผมลืม ไป ใหน….. เข้าชื่ออาไรนะครับ….นางพรทิพย์ เขมะรัตน์….ก็เขานามสกุล เปลี่ยนแล้ว ไม่ใช่นามสกุลพ้ม….ฮเ…ฮ่า….บอกว่าแล้วปลอม…..ก็น่าจะไมควรมีใครเสร่อ ไปคัดสำเนาทะเบียนบ้าน และ หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก มาอีกเลย ที่จิงเรื่อง เก่า ๆ เราไม่ควรนำมาพูดถึงนะครับ เช่น….อดีตเขาจะเป็นใคร มันก็เรื่องของ…. เขา ผมจะรู้ได้ไงว่านามสกุลเดิมเขานามสกุลอะไร ค้นยากส์จะตัยฮา เรื่องเลขเรียง บัตรประชาชน จะมายัดเยียดให้เป็น พี่น้องได้ไง ของยังงี้มันบังเอินได้ทั้งนั้นแหละ เรื่องชื่อบิดา มาราดาคนเดียวกัน ใครจะไปรุ้เรอะ ว่าคนนี้จะมาแอบใช้ชื่อพ่อ ชื่อแม่ผมตั้งแต่เมื่อไร มันอยู่นอกเหนือการควบคุมของผมครับ….ดังนั้นผมจะฟ้องกลับให้หมดคนที่ไปยุ่งเรื่องของผม ….เจ้าหน้าที่ครับ….มันเป็นชื่อปลอมนะครับ อย่าไปเชื่อข่าวนะครับ …ผม……..น้องทราย..คุณแม่ขอร้อง ครับ ไม่ใช่สมรักษ์ นะครับ….

 • Prachon

  คงเป็นข่าวที่เรื่องเล่าเช้านี้ไม่อ่าน

 • Thongthai9999

  อ้าวลิ่วล้อมาแก้ตัวให้ลูกพี่หน่อยซิ เร็วๆๆๆ 5555

 • น้อง เปิ้ล ตน ส ว ว ย

  ไม่มีข้อห้ามให้ คนอย่างพ้ม เอา พ่อ แม่ ญาติโกโหติกา และ พี่ น้อง มาร่วมกินค่าประสานการขาย ซักกะ หน่อย
  แล้วมันผิดตรงไหน ละครับ ท่านผู้อ่าน นี่ขนาดว่า พ้ม ไม่ใช่ยุ้ย(ญาติเยอะ) ซะหน่อย
  ขอกันกิน ยังมาก กว่านี้ นะ ท่าน
  ไม่เอา ไม่เอา ไปดูกัน ช่วยกันดีกว่า ว่าเราจะ ขายอะไร อะไร ได้ อีก
  พ้ม จะได้ ตั้ง น้อง ๆ นักขาย อีกหลายคน โดยฉะเพาะ เป็นผู้ประสานการขายเพิ่มอีก มีอีกเยอะ รายการนะท่าน