ThaiPublica > เกาะกระแส > เกาะกระแสเศรษฐกิจ > ธปท.ออกเกณฑ์ให้แบงก์รัฐ-บริษัทบริหารสินทรัพย์ตั้งกิจการร่วมทุนแก้หนี้ด้อยคุณภาพภายใน 31 ธ.ค. นี้

ธปท.ออกเกณฑ์ให้แบงก์รัฐ-บริษัทบริหารสินทรัพย์ตั้งกิจการร่วมทุนแก้หนี้ด้อยคุณภาพภายใน 31 ธ.ค. นี้

28 กุมภาพันธ์ 2024


นายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

นายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นวงกว้างและมีผลกระทบต่อเนื่องต่อการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

กระทรวงการคลัง และ ธปท. ได้หารือร่วมกันและตระหนักถึงความจำเป็นในการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ด้อยคุณภาพในระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ จึงมีมาตรการชั่วคราวเพื่อส่งเสริมให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจและบริษัทบริหารสินทรัพย์ร่วมลงทุนในกิจการร่วมทุนเพื่อดำเนินกิจการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (กิจการร่วมทุนฯ) ภายในระยะเวลา 15 ปี โดยให้จัดตั้งกิจการร่วมทุนฯ ให้แล้วเสร็จภายใน 31 ธันวาคม 2567 และกิจการร่วมทุนฯ นี้จะให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ด้อยคุณภาพ เช่น ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ปรับค่างวดและเงื่อนไขการชำระหนี้ให้เหมาะสมกับปัญหาและสภาวการณ์ที่แท้จริงของลูกหนี้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสให้กับลูกหนี้ในการจัดการหนี้และลดอุปสรรคในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระยะถัดไป และถือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการภายใต้แนวทางการแก้ไขหนี้ทั้งระบบของภาครัฐ

ธปท. หวังว่า มาตรการดังกล่าวจะช่วยให้ลูกหนี้มีโอกาสได้รับความช่วยเหลือต่อเนื่องเพิ่มเติม ขณะเดียวกันสถาบันการเงินเฉพาะกิจสามารถบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีให้รองรับการดำเนินงานตามพันธกิจและนโยบายของภาครัฐ โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับประชาชนในระยะถัดไปได้ดีและคล่องตัวยิ่งขึ้น

  • ธปท.ประกาศใช้มาตรการ Responsible Lending แก้หนี้ครัวเรือนยั่งยืน 1 ม.ค. 2567
  • ธอส. ย้ำ!! ลูกค้ายังสามารถลงทะเบียนเข้ามาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนฯ ได้