ThaiPublica > เกาะกระแส > เริ่มแล้ว! กกพ.สั่งการไฟฟ้าฯ ลดค่าไฟเหลือ 3.99 บาท/หน่วย ในรอบบิลเดือน ต.ค.นี้

เริ่มแล้ว! กกพ.สั่งการไฟฟ้าฯ ลดค่าไฟเหลือ 3.99 บาท/หน่วย ในรอบบิลเดือน ต.ค.นี้

5 ตุลาคม 2023


นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)

กพพ.ประกาศลดค่าไฟงวดสุดท้ายของปี’66 เหลือ 3.99 บาท/หน่วย เตรียมส่งหนังสือแจ้ง “กฟผ.-กฟน.-กฟภ.” หักส่วนลดค่าไฟฟ้างวดเดือน ก.ย.ในรอบบิลเดือน ต.ค.นี้ด้วย

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในฐานะโฆษก กกพ. กล่าวว่า ภายหลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 มีมติเห็นชอบในหลักการมาตรการปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าที่ประกาศเรียกเก็บกับผู้ใช้ไฟฟ้ารอบเดือนกันยายน – ธันวาคม 2566 ในอัตรา 4.45 บาทต่อหน่วย ลงเหลือในอัตรา 3.99 บาทต่อหน่วย โดยให้กระทรวงพลังงาน คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง รอบคอบ เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติ ครม. ที่เกี่ยวข้องแล้วนั้น

“อาศัยอำนาจตามมาตรา 64 ประกอบกับมาตรา 69 แห่ง พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 และข้อ 11 ตามประกาศ กกพ. เรื่อง กระบวนการ ขั้นตอนการใช้สูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ พ.ศ. 2565 ในการประชุม กกพ. ครั้งที่ 45/2566 (ครั้งที่ 873) วันที่ 5 ตุลาคม 2566 มีมติเห็นชอบค่าเอฟทีเรียกเก็บในงวดเดือนกันยายน – ธันวาคม 2566 ตามที่ผู้รับใบอนุญาตซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจเสนอมา ในอัตรา 20.48 สตางค์ต่อหน่วย ทำให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 3.99 บาทต่อหน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตามมติ ครม. ทั้งนี้ สำนักงาน กกพ. อยู่ระหว่างดำเนินการส่งหนังสือแจ้งการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย (กฟผ. กฟน. และ กฟภ.) เพื่อประกาศค่าเอฟทีค่าใหม่ในรอบเดือนกันยายน – ธันวาคม 2566 โดยผู้ใช้ไฟฟ้าที่จ่ายค่าไฟฟ้าในรอบเดือนกันยายน 2566 ไปแล้ว จะได้รับการหักส่วนลดค่าไฟฟ้าดังกล่าวในรอบบิลเดือนตุลาคมนี้ต่อไป นายคมกฤช กล่าว

อ่าน แถลงข่าว กกพ.ประกาศลดค่าไฟฟ้างวดเดือน ก.ย.- ธ.ค.2566 ที่นี่

  • กกพ.ขานรับ ครม.หั่นค่าไฟเหลือ 3.99 บาท/หน่วย จี้ ปตท.ลดราคาก๊าซ – งดคืนหนี้ กฟผ. 4 เดือน
  • ครม.ลด “ค่าไฟ” รอบ 2 เหลือ 3.99 บาท/หน่วย เริ่มงวด ก.ย.นี้
  • นายกฯ เยือนสหรัฐฯ ดึงต่างชาติตั้งฐานผลิต-ส่งออก – มติ ครม.เพิ่มงบฯปี’67 อีก 1.3 แสนล้านบาท
  • นายกฯแถลงลดค่าไฟ 35 สตางค์-พักหนี้ 3 ปี – มติ ครม.ปรับแผนการคลัง เพิ่มวงเงินงบฯ-กู้ชดเชยขาดดุล