ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > AIS Academy เสริมทักษะดิจิทัลครูไทยต่อเนื่อง กับ “THE EDUCATORS THAILAND” EP2

AIS Academy เสริมทักษะดิจิทัลครูไทยต่อเนื่อง กับ “THE EDUCATORS THAILAND” EP2

9 กุมภาพันธ์ 2023


ข่าวประชาสัมพันธ์

AIS Academy ต่อยอดเสริมทักษะดิจิทัลครูไทยต่อเนื่อง กับ “THE EDUCATORS THAILAND” EP2

เดินหน้าสร้างความยั่งยืนภาคการศึกษาไทยในยุคโพสต์โควิด ตอบโจทย์ภารกิจ คิดเผื่อ

หนึ่งในผลกระทบเชิงบวกที่เกิดขึ้นในยุคโพสต์โควิด คือ ดิจิทัลได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบริบททางสังคมในทุกมิติ ความท้าทายคือ การปรับประยุกต์ทักษะเดิมแล้วเพิ่มเติมด้วยดิจิทัล ให้สามารถตอบโจทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าว

จึงเป็นเหตุผลที่ AIS Academy ลุกขึ้นมามีบทบาทต่อภาคการศึกษาไทยอย่างต่อเนื่อง ด้วยการให้ความสำคัญกับกลุ่มบุคลากรต้นน้ำของระบบการศึกษาอย่างวิชาชีพครู โดยจับมือกระทรวงศึกษาธิการ และบุคลากรวงการศึกษาชั้นนำของประเทศ ตั้งแต่ปี 2564 พัฒนาหลักสูตรเพื่อครูไทยต่อยอดทักษะการออกแบบสื่อการเรียนการสอนยุคใหม่ให้สอดรับกับการศึกษาในยุคดิจิทัลแบบครบวงจรตั้งแต่ การวางโครงสร้างหลักสูตร เครื่องมือสื่อการสอน และการวัดประเมินผลผู้เรียน ในโครงการ “THE EDUCATORS THAILAND” ที่จัดอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 ในปีนี้ และได้รับความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการมากกว่า 800 คน หลังจากคุณครูในรุ่น 1 พิสูจน์แล้วว่า ทักษะดิจิทัล เป็นหัวใจสำคัญในเส้นทางการพัฒนาหลักสูตรอย่างยั่งยืนของการเรียนการสอน

โครงการ “THE EDUCATORS THAILAND” คือ เวทีที่เปิดให้บุคลากรด้านการศึกษากว่า 2,000 คน ทั้งจากภาครัฐและเอกชน ไม่ว่าจะเป็น นักการศึกษา, ครูผู้สอน, บุคลากรด้านการศึกษาทุกสังกัด และนักศึกษาฝึกสอน มาเข้าร่วม Unlearn และ Relearn ทักษะการสอน ที่ถูกออกแบบโดย AIS Academy และ กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยบุคลากรชั้นนำในวงการ ซึ่งได้การรับรองมาตรฐานจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ที่มีเนื้อหาในการพัฒนาทักษะ การประยุกต์ใช้ดิจิทัลเข้ามาในการสอน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของภาคการศึกษายุคใหม่ให้สอดคล้องกับการบ่มเพาะนักเรียนในยุคปัจจุบัน ที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของบุคลากรที่ร่วมสร้างประเทศในอนาคต จนท้ายที่สุดและได้มาซึ่งผลงานจากผู้เข้าร่วมโครงการในลักษณะต้นแบบของสื่อการสอนที่จะสามารถนำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อภาคการศึกษาได้อย่างดี

นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท AIS และ กลุ่มอินทัช

นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท AIS และ กลุ่มอินทัช กล่าวว่า “ภารกิจคิดเผื่อ เพื่อคนไทย ของ AIS Academy ยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการยกระดับการเรียนรู้ตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ วันนี้เราภูมิใจอย่างยิ่งที่ THE EDUCATORS THAILAND ได้ทำหน้าที่ทั้งการบ่มเพาะ และ เวที ที่เปิดโอกาสให้คุณครูไทยได้ พัฒนาวิธีการสอน และเสริมทักษะการสร้างสรรค์ผลงานสื่อการสอน ภายใต้แนวคิด “มากกว่าความเป็น…ครูผู้สอน สู่นวัตกรรมการสอนของครูไทยอย่างยั่งยืน” โดยผลงานที่ได้จากการประกวดถือเป็นตัวอย่างที่ทำให้เราเชื่อมั่นว่า ในภาพรวม คุณครูไทย มีความพร้อมอย่างยิ่งในการส่งต่อองค์ความรู้ให้แก่เยาวชน ในรูปแบบที่แตกต่าง น่าสนใจ จากศักยภาพของ digital ที่เข้ามาช่วยให้การเรียนการสอนจะพลิกโฉมและไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไป”

โดยคุณครูที่ได้ร่วมโครงการทุกคนต่างเห็นตรงกันว่า องค์ความรู้ที่ได้จากโครงการนี้ เช่น Storytelling สามารถช่วยให้ผู้สอนเรียบเรียงเนื้อหา ให้เข้าใจง่าย และน่าสนใจ รวมถึงหลักการผลิต VDO สั้น ไม่เกิน 3 นาที สำหรับการสอนแบบออนไลน์ อาทิ การจัดแสง มุมกล้อง การตัดต่อ VDO ไปจนถึงการใช้ Avatar สามารถช่วยให้การสอนในยุคปัจจุบันเข้าถึงนักเรียนได้ดียิ่งขึ้น ดังเช่นกรณีของ นางสาวสุวรรณี ธรรมรัตน์ธารา อาจารย์ จาก วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ชื่อผลงานที่ส่งเข้าประกวด : สนุกคิด กฎหมายพาณิชย์ with ครูจ๋า ตอน เจาะลึกเอกเทศสัญญา กล่าวว่า “เนื้อหาของวิชาที่สอนเป็นเรื่องวิชาการ ที่อาจจะเข้าใจได้ยาก ดังนั้นจึงพยายามหาหนทางเพื่อสื่อสารไปยังลูกศิษย์ให้เห็นภาพได้ชัดขึ้น ซึ่งโชคดีมากที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม The Educators ที่ทำให้เราได้ฝึกการใช้ดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ ทำให้เนื้อหาเข้าใจง่าย ชัดเจน จากสื่อดิจิทัลที่เข้ามาช่วยขยายความในหลากหลายรูปแบบ”

ด้าน นางกานต์นารี ธรรมครบุรี คุณครูจาก โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เจ้าของผลงาน : ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน เล่าว่า “วิชาชีววิทยาเป็นเรื่องที่ใกล้ตัว แต่ยากตรงที่มักจะเป็นสิ่งที่มองไม่เห็น จับต้องไม่ได้ ดังนั้นการได้ใช้ดิจิทัล เข้ามาประยุกต์ใช้ในการสอน ช่วยให้นักเรียนเห็นภาพของเชื้อโรคอย่างเป็นรูปธรรม จึงถือว่าตอบโจทย์อย่างมาก ที่สำคัญ ในฐานะครูผู้สอน ก็ได้เรียนรู้และกล้าที่จะทดลองใช้เทคโนโลยีเหล่านี้จากเดิมที่เคยมองว่าเป็นเรื่องยากและ generation อย่างเราน่าจะไม่สามารถใช้เป็น”

ส่วน นายภาณุวิชญ์ ซินมุข คุณครูประจำการ  โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ จังหวัดสงขลา สอนสุขศึกษาและพลศึกษา เจ้าของผลงาน : How to prevent Covid-19  กล่าวว่า “เด็กๆคุ้นเคยกับการเปิดรับสื่อ online จนกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของพวกเค้า ในฐานะ ครู เราจึงควรผสมผสานความรู้รอบตัวเข้าไปในรูปแบบที่พวกเค้าคุ้นเคย ซึ่งแน่นอนว่าจะทำให้เด็กๆได้รับความรู้อย่างเต็มที่  ทั้งนี้การเข้าร่วมโครงการ The Educator ถือได้ว่า สนับสนุนการพัฒนาทักษะของครูให้แก่พวกเราอย่างดีมากๆ เพราะได้จัดส่วนผสมของเนื้อหาที่เราได้ฝึกอบรมอย่างตรงจุดและนำไปใช้ได้อย่างดีจริงๆ”

สุดท้ายคือ นางสาวนันท์นิชา ดิษฐ์พาณิชย์ คุณครู โรงเรียนเทศบาล ๑ (ขจรเนติยุทธ) จังหวัดปทุมธานี สอนวิชาภาษาไทย เจ้าของผลงานชื่อ : สระอะเปลี่ยนรูป ถ่ายทอดความประทับใจว่า “การสอนเด็กเล็กๆนั้น จำเป็นเหลือเกินที่จะต้องใช้จินตนาการเข้ามาเล่าเรื่องเนื้อหาทางวิชาการให้สนุก และเสริมจินตนาการ ซึ่งเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงหลักการ Story telling ที่ได้เรียนรู้ เข้ามาช่วยเป็นอย่างมาก ทำให้มั่นใจได้ว่า จากนี้ต่อไปจะสามารถสื่อการเรียน การสอนออกมาได้อย่างไม่มีข้อจำกัด อีกทั้งยังสามารถนำไปเผยแพร่ เป็นแรงบันดาลใจให้แก่คุณครูท่านอื่นได้อีกด้วย”

สามารถรับชมผลงานเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนารูปแบบการเรียน การสอนได้ที่ https://learndi.aisacademy.com/ และพร้อมแล้วสำหรับบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ THE EDUCATORS THAILAND สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.aisacademy.com/theeducatorsthailand