ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ยูนิเซฟ-สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็ก ส่งเสริมสิทธิเด็ก-บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ยูนิเซฟ-สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็ก ส่งเสริมสิทธิเด็ก-บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

11 มกราคม 2023


ข่าวประชาสัมพันธ์

10 มกราคม 2566 – นางสาวธันยพร กริชติทายาวุธ ผู้อำนวยการสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย และนางคยองซอน คิม ผู้อำนวยการ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย เป็นตัวแทนลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย เพื่อร่วมกันสนับสนุนสิทธิเด็กและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทย โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้จะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ซึ่งตรงกับ วันเด็กแห่งชาติปีนี้

ความร่วมมือครั้งนี้มุ่งสนับสนุนสิทธิเด็กในด้านต่าง ๆ เช่น การส่งเสริมนโยบายและหลักปฏิบัติของภาคเอกชนให้เป็นมิตรต่อครอบครัวยิ่งขึ้น, การพัฒนาทักษะที่จำเป็นและการจ้างงานให้แก่เยาวชน โดยเฉพาะผู้ที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษา ว่างงาน หรือขาดการฝึกอบรม, การร่วมมือกับบริษัทต่าง ๆ ด้านเทคโนโลยีและโทรคมนาคม เพื่อคุ้มครองเด็กจากภัยอันตรายบนโลกดิจิทัล นอกจากนี้ ยังเน้นการระดมแรงสนับสนุนจากภาคเอกชนในประเด็นอื่น ๆ ที่เด็กและเยาวชนให้ความสนใจ เช่น การศึกษา สุขภาพกายและสุขภาพจิต และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ