ThaiPublica > Native Ad > ออมสินปรับเกณฑ์ปล่อย “ซอฟท์โลน” 5,000 ล้านบาท ช่วยธุรกิจโรงแรม-ร้านอาหาร รองรับท่องเที่ยวฟื้นตัว

ออมสินปรับเกณฑ์ปล่อย “ซอฟท์โลน” 5,000 ล้านบาท ช่วยธุรกิจโรงแรม-ร้านอาหาร รองรับท่องเที่ยวฟื้นตัว

23 พฤศจิกายน 2022


ออมสิน ขานรับมติ ครม. ปรับเกณฑ์ “Soft Loan Re-Open” วงเงิน 5,000 ล้านบาท ลุยปล่อยกู้โรงแรม – ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง – ร้านอาหาร รายละไม่เกิน 5 ล้านบาท คิดดอกเบี้ยคงที่ 2 ปีแรก 1.99% ผ่อนชำระหนี้สูงสุด 10 ปี รองรับการท่องเที่ยวฟื้นตัว เปิดให้ยื่นกู้แล้วที่ www.gsb.or.th และออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า ตามที่นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มอบนโยบายให้ทุกภาคส่วนเร่งกระตุ้นการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ให้พร้อมรองรับปริมาณนักท่องเที่ยวที่ทยอยเพิ่มขึ้นหลังสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังได้เสนอขอปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ สำหรับธุรกิจโรงแรม และ Supply Chain ของโรงแรม รวมถึงกิจการร้านอาหาร (Soft Loan Re-Open) ที่ดำเนินการโดยธนาคารออมสิน ให้เอื้อประโยชน์มากขึ้นต่อผู้ประกอบการ อาทิ การขยายระยะเวลากู้ให้นานขึ้น จากเดิม 7 ปี เป็นไม่เกิน 10 ปี การให้กู้เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ รวมถึงผ่อนปรนเงื่อนไขการพิจารณาประวัติการชำระหนี้ และยังขยายเป้าหมายไปยังธุรกิจร้านอาหาร (นอกเหนือจากธุรกิจโรงแรม) อีกด้วย

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อยื่นกู้ได้ที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th หรือ ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการ

อนึ่ง โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan Re-Open) เปิดให้กู้ทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลที่มีบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน วงเงินให้กู้ต่อรายสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท สามารถเลือกใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันเต็มวงเงินกู้ หรือ เลือกใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันร่วมกับ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) หรือ ใช้ บสย. ค้ำประกันเต็มวงเงินกู้ ซึ่งกรณีใช้ บสย.ค้ำประกันเต็มจำนวน ให้กู้สูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาท คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 ปีแรก 1.99% ต่อปี สามารถปลอดชำระเงินต้นได้สูงสุด 2 ปี โดยในปีที่ 3-10 คิดอัตราดอกเบี้ยแตกต่างกันตามประเภทหลักทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกัน กล่าวคือ กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันเต็มวงเงินกู้ ธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ย MLR -1.0 ต่อปี กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันร่วมกับ บสย. คิดอัตราดอกเบี้ย MLR – 0.5 ต่อปี และกรณีที่ใช้ บสย. ค้ำประกันเต็มวงเงินกู้ คิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MLR ต่อปี (ปัจจุบัน MLR ธนาคารออมสิน = 6.150%)

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center โทร. 1115 และที่ facebook : GSB Society