ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กรุงเทพประกันภัยมุ่งพัฒนาธุรกิจในกรอบ ESG ได้รับคัดเลือกอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI ปี ’65

กรุงเทพประกันภัยมุ่งพัฒนาธุรกิจในกรอบ ESG ได้รับคัดเลือกอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI ปี ’65

11 ตุลาคม 2022


ข่าวประชาสัมพันธ์

กรุงเทพประกันภัยมุ่งพัฒนาธุรกิจในกรอบ ESG ได้รับคัดเลือกอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI ประจำปี 2565

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI (Thailand Sustainability Investment) ประจำปี 2565 ในกลุ่มธุรกิจการเงิน (Financials) จากการเข้าร่วมการประเมินความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทฯ มีคะแนนจากการตอบแบบประเมินความยั่งยืนผ่านเกณฑ์ในแต่ละมิติ ด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม รวมถึงมีคุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด ซึ่งบริษัทฯ เป็น 1 ใน 170 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการคัดเลือกรายชื่อหุ้นยั่งยืนประจำปี 2565 สะท้อนให้เห็นว่า กรุงเทพประกันภัยมีความโดดเด่นด้านการมุ่งมั่นพัฒนาดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี คำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) อีกทั้งมีการเตรียมความพร้อมรองรับความเสี่ยงใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึงปัจจัยการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีแนวทางการดำเนินงานและการบริหารจัดการประเด็นต่างๆ ในอนาคตที่ชัดเจน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถทางการแข่งขัน และการสร้างโอกาสทางธุรกิจเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนต่อไป