ThaiPublica > Sustainability > Headline > ตลท.ชี้บจ.มุ่ง ESG มากขึ้น 170 บริษัทติดรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI ปี’65

ตลท.ชี้บจ.มุ่ง ESG มากขึ้น 170 บริษัทติดรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI ปี’65

10 ตุลาคม 2022


ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI (Thailand Sustainability Investment) ประจำปี 2565 โดยมีบริษัท จดทะเบียน (บจ.) ผ่านการคัดเลือก 170 บริษัท เพิ่มขึ้นจาก 144 บริษัทในปีที่ผ่านมา สะท้อนว่า บจ. ไทยมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงการบริหารความเสี่ยง พร้อมรับมือกับปัจจัยการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดทำรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI (Thailand Sustainability Investment) ตั้งแต่ปี 2558 โดยมี บจ. เข้าร่วมและผ่านการประเมินเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ในปีนี้มีบริษัทได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI ถึง 170 บริษัท สะท้อนถึงการให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของ บจ. ขณะเดียวกันผู้ร่วมตลาดทุกกลุ่มให้ความสำคัญกับเรื่องความยั่งยืนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้ลงทุนที่มีความตื่นตัวและลงทุนอย่างยั่งยืน โดยนำข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social, Governance: ESG) มาใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน ควบคู่ไปกับข้อมูลผลประกอบการทางการเงิน

  • ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศรายชื่อ 146 หุ้นยั่งยืน THSI ปี 2564
  • นอกจากนี้ ผู้ลงทุนสถาบัน โดยเฉพาะกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ได้นำรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI ไปใช้ในการพิจารณาคัดเลือกหุ้นที่จะลงทุน นักวิเคราะห์การลงทุนยังนำปัจจัย ESG รวมถึงรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI ไปใช้ในการวิเคราะห์และให้คำแนะนำแก่ผู้ลงทุนผ่านบทวิเคราะห์หลักทรัพย์อีกด้วย

    “ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนให้ภาคธุรกิจดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยคำนึงถึง ESG เพื่อสร้างความเข้มแข็งและการเติบโตที่ยั่งยืน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ตลาดหลักทรัพย์ฯ “To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone” โดย 170 บริษัทในรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI ปีนี้แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการที่สำคัญในการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม เช่น นโยบายและเป้าหมายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ผลการดำเนินงานและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรไฟฟ้า พลังงาน น้ำ รวมถึงของเสียที่เกิดขึ้นจากการผลิต และผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน ชุมชนและสังคมผ่านกระบวนการทางธุรกิจ เป็นต้น นอกจากนี้ บจ. ประเมินความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) โดยกำหนดนโยบายและมาตรการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างจริงจัง อย่างไรก็ดี บจ. ยังสามารถพัฒนาเพิ่มเติมให้มีกระบวนการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่อุปทาน” นายภากรกล่าว

    รายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI 170 บริษัทเป็น บจ. ใน SET 157 บริษัทและ mai 13 บริษัท กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีจำนวน บจ. ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มบริการ 33 บริษัท กลุ่มทรัพยากร 28 บริษัท และกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 27 บริษัท โดย บจ. ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวม 14 ล้านล้านบาทหรือคิดเป็น 72% เมื่อเทียบกับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดทั้งหมดของ SET และ mai (ณ 3 ตุลาคม 2565)

    รายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI คัดเลือกจาก บจ. ที่สมัครใจเข้าร่วมตอบแบบประเมินความยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยตัวชี้วัดทั่วไปสำหรับทุกบริษัทรวม 19 หมวด และตัวชี้วัดตามลักษณะการประกอบธุรกิจตาม 8 กลุ่มอุตสาหกรรม เช่น กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารมีตัวชี้วัดเพิ่มเติมในการประเมินเรื่องการจัดหาวัตถุดิบอย่างรับผิดชอบและความเสี่ยงจากการใช้น้ำ กลุ่มธุรกิจการเงินมีตัวชี้วัดเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ การทำธุรกิจทางการเงินหรือประกันภัยอย่างรับผิดชอบ การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการทางการเงินหรือการประกันภัย ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับประเด็นที่เป็นสาระสำคัญที่ผู้ลงทุนให้ความสนใจและส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวของบริษัท

  • ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผย บจ. ในหุ้นยั่งยืน THSI สร้างผลลัพธ์เชิงบวกต่อทุกภาคส่วน
  • บจ. ที่มีคะแนนจากการตอบแบบประเมินความยั่งยืนผ่าน 50% ในแต่ละมิติ (มิติเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม) และผ่านเกณฑ์คุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด เช่น เป็นบริษัทที่มีผลการประเมิน CGR 3 ดาวขึ้นไป ไม่เป็นบริษัทที่ถูกกล่าวโทษหรือได้รับการตัดสินความผิดจากหน่วยงานทางการ มีผลกำไรสุทธิ 3 ใน 5 ปีย้อนหลัง เป็นต้น จะได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI โดยมีคณะทำงานเพื่อการลงทุนอย่างยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในภาคตลาดทุน เป็นผู้กลั่นกรองให้มีความโปร่งใสตลอดกระบวนการ ทั้งนี้ รายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI จะนำไปใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกสมาชิกในดัชนี SETTHSI เพื่อส่งเสริมการลงทุนอย่างยั่งยืน ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการทบทวนสมาชิกในดัชนี SETTHSI เป็นประจำทุกครึ่งปี