ThaiPublica > Sustainability > Global Issues > สอศ. ตลาดหลักทรัพย์ ธปท. จับมือเสริมความรู้ทางการเงิน นักศึกษาอาชีว

สอศ. ตลาดหลักทรัพย์ ธปท. จับมือเสริมความรู้ทางการเงิน นักศึกษาอาชีว

11 พฤษภาคม 2022


ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จับมือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และธนาคารแห่งประเทศไทย ส่งเสริมความรู้ด้านการเงินและการเป็นผู้ประกอบการ แก่นักศึกษาและบุคลากรอาชีวศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (สอศ.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมความรู้ด้านตลาดทุนและความยั่งยืนทั้งด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมลงนาม MOU กับ ธปท. ส่งเสริมความรู้ทางการเงิน โดยมีเป้าหมายร่วมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินให้แก่นักศึกษาตลอดจนบุคลากรอาชีวศึกษา รวมถึงให้ความรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อบ่มเพาะนักศึกษาให้เป็นบุคลากรคุณภาพที่พร้อมเข้าสู่วัยทำงาน เป็นกำลังในการพัฒนาประเทศ โดยความร่วมมือครั้งนี้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายกว่า 1 ล้านคน

ดร. สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศีกษาธิการ กล่าวว่า การลงนามครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ทางการเงินในการขยายความร่วมมือต่อเนื่อง โครงการ Fin. ดี We can do!!! Season 4 การประกวดผลงานด้านความรู้ทางด้านการเงิน เพื่อให้ครูพัฒนา “นวัตกรรมการสอน” และให้นักศึกษาคิดและทำโครงการที่นำความรู้ด้านการเงินมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และต่อยอดไปสู่การพัฒนาธุรกิจ โดยในครั้งนี้ได้พันธมิตรต่อยอดความร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใต้โครงการเสริมสร้างความรู้พื้นฐานด้านการเงินและการประกอบธุรกิจสำหรับบุคลากรอาชีวศึกษา เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ทางการเงินพื้นฐานที่จำเป็นรวมถึงแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ โดยการจัดทำสื่อ e-Learning ส่งเสริมความรู้การเงินผ่านระบบ SET e-Learning ในหลักสูตรด้านการเงินและหลักสูตรด้านผู้ประกอบการ ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาทักษะทางการเงินที่ดี และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนเพิ่มศักยภาพของเยาวชนไทยให้มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

ดร. ศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งพัฒนาตลาดทุนให้เป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน โดยภารกิจที่ให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่องตลอดกว่า 20 ปี คือการส่งเสริมความรู้ทักษะด้านการวางแผนการเงินเพื่อสร้างความมั่นคงแก่ชีวิต ความร่วมมือกับ สอศ. ในโครงการส่งเสริมความรู้พื้นฐานด้านการเงินและการประกอบธุรกิจสำหรับบุคลากรอาชีวศึกษาครั้งนี้ จะสนับสนุนให้เยาวชนไทยและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีวศึกษาได้รับความรู้ เพื่อให้สามารถวางแผนการเงินของตนเอง เข้าใจเรื่องการลงทุนพื้นฐาน และการเป็นผู้ประกอบการ เกิดทักษะด้านการเงินการลงทุน ต่อยอดไปสู่การประกอบอาชีพและทำธุรกิจได้ในอนาคต

“ตลาดหลักทรัพย์ฯ เชื่อมั่นว่า ด้วยชุดเรียนรู้ซี่งประกอบไปด้วยหลักสูตรด้านการเงิน การลงทุน และการเป็นผู้ประกอบการ กว่า 20 หลักสูตร ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดไว้แก่ นักศึกษาอาชีวศึกษา ครู รวมถึงบุคลากรอาชีวศึกษาที่เกี่ยวข้องในการเรียนการสอนวิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ ทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ผ่านการเรียนจากระบบ SET e-Learning แพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ จะทำให้การส่งต่อความรู้ขยายไปถึงผู้เรียนและครูได้สะดวกและมีประสิทธิภาพ นับเป็นอีกมิติหนึ่งของความร่วมมือระหว่างองค์กรที่จะช่วยสร้างบุคลากรคุณภาพเข้าสู่สังคม” ดร. ศรพลกล่าว

ดร. วชิรา อารมย์ดี รองผู้ว่าการ ด้านบริหาร ธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวว่า นอกจากพิธีลงนามความร่วมมือแล้ว ทั้ง 3 หน่วยงานได้เปิดตัว “หลักสูตร e-Learning ความรู้ทางการเงินสำหรับนักศึกษาอาชีวศึกษา” และธนาคารแห่งประเทศไทยได้เปิดตัว “โครงการ Fin. ดี We Can Do!!! Season 4” ที่ดำเนินการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2561 เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาอาชีวศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมการประกวดผลงานส่งเสริมความรู้ทางการเงิน ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ และป้ายเชิดชูเกียรติสำหรับสถานศึกษาโดยมีกำหนดเปิดรับสมัครกลางเดือนพฤษภาคม 2565 นี้

ที่ผ่านมาตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทำงานร่วมกับสถาบันการศึกษาทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งแต่ปี 2547 ถึงปัจจุบัน มีนิสิตนักศึกษาที่ได้รับความรู้ด้านการเงินการลงทุนและความรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการแล้วกว่า 500,000 คน ผ่านกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ อาทิ กิจกรรม “ห้องเรียนผู้ประกอบการ” รวมถึงการนำความรู้ด้านตลาดทุนและการเป็นผู้ประกอบการเข้าไปบรรจุในหลักสูตรการเรียนการสอน ทั้งนี้ สถาบันการศึกษาที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.set.or.th/enterprise