ThaiPublica > Sustainability > ESG-driven Society > Thaipublica Podcast สังคมฉุกคิดด้วย..ESG นักลงทุนสถาบันกับ “วิถี ESG…สู่พอร์ตที่ยั่งยืน’

Thaipublica Podcast สังคมฉุกคิดด้วย..ESG นักลงทุนสถาบันกับ “วิถี ESG…สู่พอร์ตที่ยั่งยืน’

31 มกราคม 2022


    ซี่รี่ส์ข่าว สร้างสังคมฉุกคิดด้วย “ESG” (Building “ESG-driven Society”) ได้รับการสนับสนุนการดำเนินโครงการส่งเสริมการลงทุนยั่งยืน : สร้างสังคมฉุกคิดด้วย “ESG” จากกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน โดยความร่วมมือจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจแก่นักลงทุน ผู้ระดมทุน และผู้บริโภค ให้ตระหนักถึงความสำคัญของ สิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม(Social) และการกำกับดูแลกิจการที่ดี(Governance) เกิดการรับรู้และนำไปสู่การลงมือปฏิบัติ เพื่อการขับเคลื่อนตลาดทุนและประเทศไทยที่ยั่งยืน

Building ESG Driven Society นักลงทุนสถาบันกับ “วิถี ESG…สู่พอร์ตที่ยั่งยืน’

การลงทุนบนหลัก ESG (Environmental, Social and Governance: ESG) กำลังเป็นกระแสหลักการลงทุนของโลก

การนำเรื่อง ESG มาผนวกกับการลงทุน ทำให้โอกาสในการลงทุนมีความยั่งยืนในระยะยาว และจากการศึกษา ติดตาม งานวิจัย ของหลายหน่วยงานจะออกมาในทิศทางเดียวกันว่า ความยั่งยืนที่ขับเคลื่อนจากปัจจัยทั้ง 3 ด้านนี้จะส่งผลต่อการลงทุนที่ดีให้กับนักลงทุนในระยะยาวได้

นักลงทุนไทยเองได้เริ่มหันมาให้ความสนใจกับการลงทุนบนหลัก ESG เช่นกัน

การลงทุน ESG คืออะไรและทำไมต้องลงทุนด้วย ESG การลงทุน ESG มีความสำคัญอย่างไร

พบกับ มุมมอง แนวคิด และวิธีการลงทุนด้วยหลัก ESG ของนักลงทุนสถาบัน คุณยุทธพล ลาภละมูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด

สัมภาษณ์โดยจิระประภา กุลโชติ บรรณาธิการข่าวต่างประเทศ สำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า

อ่านบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มได้ ในหัวข้อ นักลงทุนสถาบันกับ “วิถี ESG…สู่พอร์ตที่ยั่งยืน” ได้ที่เว็บไซต์ Thaipublica

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของกองทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุนที่เปิดเผยไว้ในแหล่งต่างๆ ก่อนตัดสินใจลงทุน

อย่าลืม Subscribe กดติดตาม ที่ช่องทาง

  • Youtube
  • Soundcloud
  • Apple Podcast
  • Google Podcast
  • Spotify