ThaiPublica > ประเด็นสืบสวน > สงครามยาเสพติดไทย ของจริงหรือเฟกนิวส์ (2) : 20 ปี ปราบเท่าไหร่ ก็ไม่ลด จ่ายค่า “สาย”(สืบ) ไม่รู้จบ

สงครามยาเสพติดไทย ของจริงหรือเฟกนิวส์ (2) : 20 ปี ปราบเท่าไหร่ ก็ไม่ลด จ่ายค่า “สาย”(สืบ) ไม่รู้จบ

20 ธันวาคม 2021


สงครามยาเสพติดไทย ของจริงหรือเฟกนิวส์ (2) : 20 ปี ปราบเท่าไหร่ ก็ไม่ลด จ่ายค่า “สาย”(สืบ) ไม่รู้จบ มีการเบิกจ่ายเงินสินบน-รางวัลไปทั้งสิ้น 481,685 คดี คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 4,831.66 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่ประมาณ 99% เป็นการเบิกเงินสินบนให้แก่ผู้แจ้งความนำจับ 420,139 คดี คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 4,771.62 ล้านบาท ที่เหลือไม่ถึง 1% เป็นการเบิกจ่ายเงินรางวัลให้เจ้าหน้าที่ เฉพาะปีงบประมาณ 2564 ปีเดียว เบิกค่าสายสืบ 1,216 ล้านบาท ขณะที่การจ่ายเงินช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ 37 ราย 1.33 ล้านบาท – เสียชีวิต 3 ราย จ่ายไป 1 ล้านบาท

ต่อจากตอนที่แล้ว มีข้อมูลที่สำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้าได้มาจากการใช้สิทธิ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540 ขอข้อมูลผลการดำเนินงานปราบปรามยาเสพติดจากสำนักงาน ป.ป.ส. คือ สถิติการเบิกจ่ายเงินสินบนให้แก่ผู้แจ้งความนำจับ และสถิติการเบิกจ่ายเงินรางให้แก่เจ้าพนักงานสืบสวน ซึ่งนำไปสู่การจับกุมผู้กระทำความผิด และยึดยาเสพติดของกลางได้เป็นจำนวนมาก ตามที่สำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้าได้นำเสนอไปในตอนแล้ว

 • สงครามยาเสพติดไทย ของจริงหรือเฟกนิวส์ (1) : 18 ปี ปราบเท่าไหร่ ก็ไม่ลด
 • สำนักงาน ป.ป.ส.ให้ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินสินบน-รางวัลยาเสพติด จากกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มาอย่างครบถ้วน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2544 – 2564 พร้อมกับจำแนกประเภทการเบิกจ่ายเงินสินบนรางวัลออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่

  • กลุ่มแรก เป็นการเบิกจ่ายเงินสินบนรางวัลให้แก่ผู้แจ้งความนำจับ หรือ “สายสืบ” ซึ่งในข้อมูลของสำนักงาน ป.ป.ส. ยังแยกการเบิกจ่ายเงินค่าออกเป็น 3 กลุ่มย่อย (จำแนกตามฐานความผิด) ได้แก่ การจ่ายเงินสินบนค่าสายในข้อหาเสพ หรือ ครอบครองยาเสพติด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคดีรายย่อย , การจ่ายเงินสินบนค่าสายในข้อหาครอบครองเพื่อจำหน่าย นำเข้าและส่งออก และการจ่ายเงินสินบนค่าสายในกรณีชี้เบาะแสให้เจ้าหน้าที่เข้าไปทำลายแหล่งผลิตยาเสพติด
  • กลุ่มที่ 2 เป็นการเบิกจ่ายเงินรางวัลให้แก่พนักงานสอบสวน หรือ เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนร่วมในการจับกุมพ่อค้ายาเสพติด หรือ มีการยึดของกลางยาเสพติด
  • กลุ่มที่ 3 เป็นการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บ หรือ เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่เป็นกลุ่มสุดท้าย พร้อมสรุปยอดรวมการเบิกจ่ายเงินสินบน-รางวัล และเงินช่วยเหลือเจ้าหน้าที่เป็นรายปี

  จากข้อมูลการเบิกจ่ายเงินสินบน – รางวัล และเงินช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่ได้มาจากสำนักงาน ป.ป.ส. พบว่าในรอบ 20 ปี ที่ผ่านมา มีการเบิกเงินสินบน-รางวัล และเงินช่วยเหลือให้เจ้าหน้าที่และสายสืบจากกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รวมทั้งสิ้น 4,831.66 ล้าบาท โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 230 ล้านบาทต่อปี

  แต่ที่น่าสนใจมาก คือ ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินสินบน-รางวัลเฉพาะของปีงบประมาณ 2564 ปีเดียวมีการเบิกจ่ายเงินไปทั้งสิ้น 1,218.91 ล้านบาท สูงกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 429.78% หรือสูงกว่าปีก่อน 262.99%

  ซึ่งยังไม่ทราบว่ามาจากสาเหตุใด มียอดเบิกเหลื่อมปีหรือไม่ อย่างไร?

  นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

  ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้าสอบถามนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม หลังการประชุม ครม.เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ว่าทำไมยอดรวมการเบิกจ่ายเงินสินบนรางวัลในปีงบประมาณ 2564 ถึงมีจำนวนมากกว่าทุกปี และในปีงบประมาณ 2565 จะมีการปรับปรุงระเบียบการเบิกจ่ายเงินสินบนรางวัลหรือไม่ นายสมศักดิ์กล่าวว่า “ผมไม่มีข้อมูลการเบิกจ่ายเงินสิบบน-รางวัลยาเสพติดเลยว่าแต่ละปีเบิกกันไปเท่าไหร่ ช่วยทำข้อมูลให้ผมหน่อยได้ไหม ทราบแต่ว่าในปีงบประมาณ 2564 ป.ป.ส.สามารถยึดทรัพย์พ่อค้ายาเสพติดได้ 7,347 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ 6,000 ล้านบาท ปีหน้าผมจึงปรับเป้าหมายในการยึดทรัพย์พ่อค้ายาเสพติดเพิ่มเป็น 10,000 ล้านบาท”

  จากข้อมูลของ ป.ป.ส.ที่แสดงข้อมูลการเบิกจ่ายเงินสินบนรางวัลจะเห็นว่าในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา มีคดียาเสพติดที่ทำเรื่องเข้ามาขอเบิกเงินสินบน-รางวัล รวมทั้งสิ้น 481,685 คดี โดยมีคดีที่ทำเรื่องขอเบิกเงินสินบน-รางวัลเฉลี่ยปีละ 22,937 คดี เฉพาะปีงบประมาณ 2564 คดีที่ทำเรื่องขอเบิกเงินสินบน-รางวัลมีจำนวนทั้งสิ้น 10,957 คดี ลดลงจากปีก่อน 29.39% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 109.34%

  หากจำแนกตามประเภทของการเบิกจ่ายเงินสินบน -รางวัล และเงินช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในรอบ 20 ปีผ่านมา พบว่า มีการทำเรื่องขอเบิกเงินให้ “สายสืบ”หรือ ผู้แจ้งความนำจับออกจากกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดออกไปทั้งสิ้น 4,800.50 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 99.36% ของยอดรวมการจ่ายเงินสินบนรางวัลทั้งหมด 4,831.66 ล้านบาท แบ่งเป็น

  • การเบิกจ่ายเงินให้สายสืบในคดีเสพ หรือ ครอบครองยาเสพติด 60,912 คดี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16.51 ล้านบาท
  • การเบิกจ่ายเงินให้สายสืบในคดีครอบครองยาเสพติดเพื่อจำหน่าย-นำเข้าและส่งออก 420,139 คดี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,771.62 ล้านบาท และ
  • การเบิกจ่ายเงินให้สายสืบ กรณีที่มีการชี้เบาะแสไปถึงโรงงานผลิตและทำลายแหล่งผลิตได้ 21 คดี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12.37 ล้านบาท

  ส่วนการเบิกจ่ายเงินรางวัลให้แก่เจ้าหน้าที่ และพนักงานสอบสวน พบว่าในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา มีการทำเรื่องมาขอเบิกแค่ 70 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 260,660 บาท รวมทั้งมีการทำเรื่องมาเบิกเงินช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บ 461 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 13.75 ล้านบาท และขอเบิกเงินช่วยเหลือครอบครัวเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ 82 ราย รวมเป็นเงินแค่ 17.15 ล้านบาท

  จากข้อมูลการเบิกจ่ายเงินสินบน-รางวัลของ สำนักงาน ป.ป.ส.ชุดนี้ สรุปได้ว่า ในรอบ 20 ปีที่ผ่านมา มีการเบิกจ่ายเงินสินบน-รางวัลไปทั้งสิ้น 481,685 คดี คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 4,831.66 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่ประมาณ 99% เป็นการเบิกเงินสินบนให้แก่ผู้แจ้งความนำจับ 420,139 คดี คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 4,771.62 ล้านบาท ที่เหลือไม่ถึง 1% เป็นการเบิกจ่ายเงินรางวัลให้เจ้าหน้าที่ และเงินช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวของเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิต แต่ถ้าดูเฉพาะปีงบประมาณ 2564 ปีเดียว เบิกเงินสินบนให้แก่ผู้แจ้งความนำจับไป 10,660 คดี คิดเป็นเงิน 1,216.47 ล้านบาท กับข้อสังเกตคำถามว่าทำไมยอดถึงเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด

  อ่านต่อตอนที่ 3 : ที่มาที่ไปทำไมเบิกค่าสาย(สืบ)พุ่ง!!!