ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > มช. สานสัมพันธ์จีน ญี่ปุ่น ร่วมมือวิชาการ ด้านการท่องเที่ยวอัจฉริยะและเทคโนโลยีขั้นสูง

มช. สานสัมพันธ์จีน ญี่ปุ่น ร่วมมือวิชาการ ด้านการท่องเที่ยวอัจฉริยะและเทคโนโลยีขั้นสูง

21 สิงหาคม 2021


ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยการท่องเที่ยวเสฉวน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอัจฉริยะ (Smart Tourism) มีกิจกรรมภายใต้ข้อตกลงฯ คือ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัยภายใต้กรอบหลักสูตรเชิงวิชาการพิเศษ การทำวิจัยร่วม การจัดบรรยาย ประชุมสัมมนา การประชุมวิชาการ และการพัฒนาบุคลากรที่มุ่งเน้นการท่องเที่ยวอัจฉริยะ ตลอดจนการพัฒนาและเพิ่มพูนความสามารถเชิงนวัตกรรมดิจิทัล

ความร่วมมือกับต่างประเทศ ถือเป็นหนึ่งในภารกิจที่สำคัญของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มุ่งพัฒนาความเป็นสากลให้เกิดขึ้นทั่วทั้งมหาวิทยาลัย เพื่อยกระดับสมรรถนะและศักยภาพในระดับนานาชาติ ตอบสนองต่อการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์เชิงรุก โดยเฉพาะการศึกษายังเป็นเครื่องมือสำคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศในทุกด้าน ด้วยเหตุนี้ ในเดือนสิงหาคม จึงเกิดการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับประเทศจีน โดยศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนทรัพยากรบุคคล วิทยาการความรู้ ประสบการณ์ และการศึกษา การวิจัยที่เป็นเลิศ และการบริการวิชาการ รวมไปถึงการต่อยอดสำหรับการพัฒนาด้านอื่นๆ ในอนาคต

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยการท่องเที่ยวเสฉวน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอัจฉริยะ มีกิจกรรมภายใต้ข้อตกลงฯ คือ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัยภายใต้กรอบหลักสูตรเชิงวิชาการพิเศษ การทำวิจัยร่วม การจัดบรรยาย ประชุมสัมมนา การประชุมวิชาการ และการพัฒนาบุคลากรที่มุ่งเน้นการท่องเที่ยวอัจฉริยะ ตลอดจนการพัฒนาและเพิ่มพูนความสามารถเชิงนวัตกรรมดิจิทัล ซึ่งมหาวิทยาลัยการท่องเที่ยวเสฉวน ถือเป็นมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการในหลายสาขาวิชา โดยเฉพาะคณะการจัดการโรงแรมฮิลตัน ซึ่งถือเป็นวิทยาลัยแห่งที่สองในโลกที่ก่อตั้งโดย Sichuan Tourism University และเป็นหนึ่งใน 100 วิทยาลัยที่มีโครงการการศึกษาแบบบูรณาการและการพัฒนาระดับปริญญาตรีประยุกต์ โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและองค์กรชั้นนำในต่างประเทศ เช่น University of Perugia, Ducai Hotel Management School, Toulouse Hotel Management School และ University of Edinburgh และความร่วมมือมาอย่างยาวนานกับประเทศสิงคโปร์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กาตาร์ ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ

ในด้านความร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่น เป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์ ในการแก้ปัญหาประเด็นทางสังคม ผ่านการแลกเปลี่ยนบุคลากร และการศึกษาแบบร่วมมือ (Cooperative studies) ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) และ Taisei (Thailand) Co., Ltd. รวมถึงการร่วมใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อและสิ่งพิมพ์ทางวิชาการของทั้งสองฝ่าย การแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ การให้คำปรึกษา การพัฒนาการศึกษาและหลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ โดยมีโครงการภายใต้ความร่วมมือ ได้แก่ โครงการก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) โครงการอาคารอัจฉริยะอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) โครงการการบริหารทรัพยากรอาคารโรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจรในยุคนิวนอร์มอล และการพัฒนากระบวนการผลิตวัสดุมวลรวมจากเศษวัสดุก่อสร้าง เฟส 1 ซึ่งทั้ง 4 โครงการนี้ จะเป็นการพัฒนาความรู้ในเทคโนโลยีขั้นสูงและการสร้างคุณค่าใหม่ๆ ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจและสังคม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตระหนักดีว่าการลงนามบันทึกความร่วมมือกับต่างประเทศในครั้งนี้ จะเป็นประตูที่เชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาด้านการศึกษาและเทคโนโลยีมากขึ้น อีกทั้งเป็นการสร้างความเข้มแข็งทุกด้านในระดับสากล ตลอดจนนําไปสู่การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศต่อไป

……