ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > มช. ผลิตเจลแอลกอฮอล์และแอลกอฮอล์ชนิดน้ำ แจกทุกหน่วยงานในมช.

มช. ผลิตเจลแอลกอฮอล์และแอลกอฮอล์ชนิดน้ำ แจกทุกหน่วยงานในมช.

1 เมษายน 2020


ข่าวประชาสัมพันธ์

มช. ผลิตเจลแอลกอฮอล์และแอลกอฮอล์ชนิดน้ำ ป้องกัน COVID-19 แจกจ่ายทุกส่วนงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ซึ่งในประเทศไทยและอีกหลายประเทศ ยังมีแนวโน้มของผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น วิธีการในการป้องกันการติดเชื้อที่สำคัญก็คือ การล้างมือ หรือการใช้เจลแอลกอฮอล์และแอลกอฮอล์ชนิดน้ำล้างมือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้ดำเนินการผลิตเจลแอลกอฮอล์และแอลกอฮอล์ชนิดน้ำ เพื่อแจกจ่ายให้ส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยนำไปใช้ ให้ปลอดภัยจาก COVID-19

ในการดำเนินการผลิตเจลแอลกอฮอล์และแอลกอฮอล์ชนิดน้ำ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับบริจาคแอลกอฮอล์ 95% จาก ดร. สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 5,000 ลิตร คุณวีณา ภัทรประสิทธิ์ ประธานกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 1,000 ลิตร และกลีเซอลีนสำหรับทำเจลล้างมือ จำนวน 1,000 ลิตร จากคุณวีระพันธ์ โสตถิพันธุ์กุล ผู้บริหารบริษัท ฮันนี่ โพลีพลัส จำกัด ผู้ผลิตนํ้าผึ้งตราอองตอง Ong Dhong

โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้คณะเภสัชศาสตร์เป็นกำลังหลัก พร้อมด้วยคณะแพทยศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร และสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ เป็นผู้ร่วมดำเนินการนำแอลกอฮอล์ 95% ไปผลิตเป็นเจลแอลกอฮอล์และแอลกอฮอล์ชนิดน้ำ 70% ตามมาตรฐานการผลิต เพื่อให้มีความเหมาะสมแก่การนำไปใช้งาน

เมื่อได้เจลแอลกอฮอล์และแอลกอฮอล์ชนิดน้ำพร้อมใช้แล้ว สำนักบริหารและการจัดการทรัพย์สินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการแจกจ่ายให้ส่วนงานในมหาวิทยาลัย ผ่านระบบบริหารจัดการคลังสินค้าที่ออกแบบโดยสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งควบคุมทุกขั้นตอน ตั้งแต่การรับวัสดุการนำผลิตภัณฑ์เข้าคลัง จนถึงแจกจ่ายออกไป สามารถควบคุมความถูกต้องในการเบิกจ่าย และทราบจำนวนที่แท้จริง เพื่อการบริหารให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ส่วนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถติดต่อรับเจลแอลกอฮอล์และแอลกอฮอล์ชนิดน้ำ ได้ที่ สำนักบริหารและการจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียด ได้ที่ โทร. 0-5394-2680