ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > ไอแบงก์มอบเงินซะกาตช่วยเหลือผู้มีสิทธิ์ 237 ราย 1.45 ล้านบาท

ไอแบงก์มอบเงินซะกาตช่วยเหลือผู้มีสิทธิ์ 237 ราย 1.45 ล้านบาท

1 พฤษภาคม 2021


ข่าวประชาสัมพันธ์

ดร.มะรอนิง สาแลมิง ประธานที่ปรึกษาและประธานอนุกรรมการซะกาต ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย(ไอแบงก์) เผยว่า มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการซะกาต ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ได้พิจารณาสรุปอนุมัติจ่ายเงินซะกาตจากบัญชีซะกาตของธนาคาร เพื่อช่วยเหลือผู้มีสิทธิ์รับซะกาตตลอดปี 2563 ทั่วประเทศ จำนวน 237 ราย รวมเป็นเงิน 1,456,000 บาท ซึ่งประกอบด้วย

  • ซะกาตเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพ สำหรับผู้ยากจน ขัดสน จำนวน 62 ราย เป็นเงิน 434,000 บาท
  • ซะกาตเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา จำนวน 154 ราย เป็นเงิน 913,000 บาท
  • ซะกาตเพื่อเป็นทุนดำรงชีพให้กับผู้ยากจน ขัดสน ผู้ป่วย ผู้พิการ จำนวน 19 ราย เป็นเงิน 95,000 บาท
  • ซะกาตเพื่อเป็นทุนอุบัติภัย ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 14,000 บาท

และคณะอนุกรรมการซะกาต ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ได้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินซะกาตเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา อีกจำนวน 4 ราย เป็นเงิน 28,000 บาท ดังนั้นในรอบปี 2563 จนถึง 8 เมษายน 2564 ธนาคารจ่ายเงินซะกาตเพื่อช่วยเหลือผู้มีสิทธิ์ได้รับซะกาตรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,484,000 บาท
ทั้งนี้ บัญชีซะกาตของธนาคาร เป็นบัญชีเพื่อรับซะกาตจากลูกค้าที่มีความประสงค์จะจ่ายซะกาตทรัพย์สินหรือเงินบริจาค โดยมอบหมายให้ธนาคารดำเนินซะกาตแทนซึ่งการดำเนินการนี้เป็นไปตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ.2545 กำหนดให้มีบัญชีซะกาต ซึ่งหมายถึง บัญชีที่ธนาคารจัดตั้งขึ้นเพื่อบริจาคและดำเนินการบริจาคตามหลักการของศาสนาอิสลาม ธนาคารโดยคณะโดยคณะอนุกรรมการซะกาตได้กำหนดการจัดสรรเงินซะกาต เป็นทุน 4 ประเภท ได้แก่ 1) ทุนประกอบอาชีพ 2) ทุนการศึกษา 3) ทุนดำรงชีพ และ4) ทุนอุบัติภัย

เนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอนประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1442 อันทรงเกียรตินี้ เดือนแห่งการแบ่งปัน เดือนแห่งตักตวงความดี ท่านศาสดามูฮัมมัด (ซ.ล.) ได้กล่าวว่า การบริจาคทานที่ดีเยี่ยม คือ การบริจาคในเดือนรอมฎอน รายงานโดยติรมีซีย์ ธนาคารจึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยมุสลิมทุกท่านที่ครอบครองทรัพย์สินตามพิกัดและครบรอบ1 ปี จันทรคติ ชำระซะกาตผ่านบัญชีซะกาตของธนาคาร เลขที่บัญชี 001-1-03879-9 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Ibank Call Center 1302