ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > BAM รับตราสัญลักษณ์ “MEA ENERGY AWARDS”

BAM รับตราสัญลักษณ์ “MEA ENERGY AWARDS”

10 พฤษภาคม 2021


ข่าวประชาสัมพันธ์

BAM รับตราสัญลักษณ์ “MEA ENERGY AWARDS” จาก กฟน.ประเภทอาคารประหยัดพลังงาน

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ “BAM” ได้รับตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS จากการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ประเภทอาคารประหยัดพลังงานในโครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารปีที่ 6 ภายใต้การประกวดอาคารประหยัดพลังงานของ กฟน. เพื่อแสดงถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการมีคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ดี ตามแนวคิด “คุณภาพอากาศในอาคารดี ดัชนีการใช้พลังานได้มาตรฐาน” โดยใช้หลักเกณฑ์มาตรฐานของโครงการ ประกอบด้วย เกณฑ์มาตรฐาน MEA Index (Management of Energy Achievement Index) เป็นตัวชี้วัดระดับการใช้พลังงานที่ กฟน. ได้พัฒนาขึ้น และเกณฑ์การประเมินทางด้านคุณภาพอากาศภายในอาคาร (Indoor Air Quality : IAQ)