ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > IRPC ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ จ.ระยอง ผ่านการจ้างเหมาบริการตาม มาตรา 35

IRPC ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ จ.ระยอง ผ่านการจ้างเหมาบริการตาม มาตรา 35

23 เมษายน 2021


ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC ช่วยเหลือผู้พิการโดยตรงผ่านการจ้างเหมาบริการตาม ม.35 แทนการส่งเงินเข้ากองทุนฯ เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้พิการมีรายได้เลี้ยงชีพ สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีความสุข สามารถพึ่งพาตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการ จังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีมอบเงินสนับสนุนให้กับคนพิการจังหวัดระยอง โดยมี นายวรวุฒิ ศิวะเพ็ชรานาถ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายปฏิบัติการผลิตปิโตรเคมีและการกลั่น IRPC สนับสนุนการใช้สิทธิตามมาตรา 35 การจ้างสำหรับจ้างเหมาบริการให้คนพิการ จำนวน 48 คน ใช้งบประมาณกว่า 5.4 ล้านบาท

นายวรวุฒิกล่าวว่า การเปลี่ยนมาจ้างเหมาบริการคนพิการเป็นการดำเนินการที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการโดยตรง และเป็นรูปธรรม เพื่อให้คนพิการนั้นได้มีโอกาสใช้ความสามารถในการประกอบอาชีพ มีรายได้พึ่งพาตนเอง และเป็นที่ยอมรับของสังคม เป็นพลังสำคัญในการสร้างความแข็งแกร่งในทางเศรษฐกิจของประเทศ สอดคล้องกับเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน และแนวทางประชารัฐด้านสังคมในการส่งเสริมอาชีพ สร้างคุณค่าให้กับคนพิการ สามารถเลือกประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับความพิการนั้นได้ รวมทั้งเป้าหมายของ IRPC ในการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยความห่วงใย แบ่งปัน และใส่ใจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน