ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > IRPC ให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

IRPC ให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

19 กันยายน 2020


IRPC ให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)

นางสาวอาริสรา สุธาสุทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC กล่าวต้อนรับผู้ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษภายใต้โครงการ “IRPC Cubic Academy Season 6” ในหลักสูตร “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” (Climate Change) โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร 2 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญในวงการการจัดการและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดร. วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และเลขาธิการองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) บรรยายในหัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” (Climate Change) และ นายสัตวแพทย์ภัทรพล มณีอ่อน (หมอล๊อต) นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานจัดการสุขภาพสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช บรรยายในหัวข้อ “เสริมสร้างความตระหนักรู้ และความรับผิดชอบร่วมกันต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อการบูรณาการอย่างยั่งยืน (กรณี ศึกษา-โรคอุบัติใหม่)” ให้แก่ผู้บริหาร พนักงาน และยังได้รับความสนใจจากคู่ค้า และลูกค้า เข้าร่วมรับฟังด้วย

IRPC ดำเนินโครงการ IRPC Cubic Academy Season 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้าง ความตระหนักรู้และความเข้าใจด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยการเผยแพร่องค์ความรู้ หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติที่สำคัญ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ